Finnlines - varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

Finnlines Oyj Pörssitiedote 14.4.2010 klo 12.25

FINNLINES VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille toimitusjohtajille Christer Antsonia lukuunottamatta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, ettei vuodelta 2009 makseta osinkoa

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 30 000 euroa vuodessa.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Päätettiin myös, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 15.4.2009 antaman osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta vastaamaan osakeyhtiölain säännöksiä seuraavassa muodossa:
”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.” sekä päätti että varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä koskevaa yhtiöjärjestyksen 13 §:ää täsmennetään seuraavasti:
”Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuun kuluessa."

Yhtiökokouksessa esitetään:
1. tilinpäätös;
2. tilintarkastuskertomus;
päätetään:
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, sekä päivämäärästä, josta alkaen osinko on osakkaiden nostettavissa;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenluvusta ja jäsenten palkkioista;
7. tilintarkastajien palkkioista;
8. muut yhtiökokouskutsussa mainitut asiat;
valitaan:
9. hallituksen jäsenet ja
10. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. ”

Finnlines Oyj

Seija Turunen
Varatoimitusjohtaja

Tapani Voionmaa
Lakiasiainjohtaja

JAKELU

Nasdaq OMX, Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet