Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010

 

Finnlines Oyj Pörssitiedote 29.7.2010

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – KESÄKUU 2010 (Tilintarkastamaton)

 

 YHTEENVETO

Huhti – kesäkuu 2010 Q2

- Liikevaihto oli 152,8 (124,4 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 22,9 %
- Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 29,2 (15,0) milj. euroa, kasvua 94,3 %
- Tulos per osake oli 0,15 (-0,20) euroa

Tammi – kesäkuu 2010 H1

- Liikevaihto oli 274,4 (241,8 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 13,5 %
- Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 45,3 (14,9) milj. euroa, kasvua 204,9 %
- Tulos per osake (EPS) oli 0,08 (-0,71) euroa

TAMMI – KESÄKUU 2010 LYHYESTI

MEUR 4-6 2010 4-6 2009 1-6 2010 1-6 2009 1-12 2009
Liikevaihto 152,8 124,4 274,4 241,8 494,4
EBITDA 29,2 15,0 45,3 14,9 37,4
Liiketulos (EBIT) 14,4 -0,3 15,9 -16,4 -23,6
% liikevaihdosta 9,4 -0,3 5,8 -6,8 -4,8
Tulos ennen veroja (EBT) 9,2 -7,1 5,4 -33,7 -51,4
EPS, EUR* 0,15 -0,20 0,08 -0,71 -0,96
Omavaraisuusaste, % 29,5 28,6 29,5 28,6 29,4
Gearing, % 192,0 192,6 192,0 192,6 198,3

Oma pääoma/osake

EUR*

9,20 9,39 9,20 9,39 9,07

* Vuoden 2009 osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti osakeantikertoimella.

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty ”Tunnuslukujen laskentakaavat” -osiossa.

YLEINEN MARKKINAKEHITYS

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana markkinoiden lastimäärät ovat alkaneet elpyä vuoden 2008 lopulla ja vuoden 2009 alussa tapahtuneen lastimäärien jyrkän pudotuksen jälkeen, mutta ovat edelleenkin suhteellisen alhaisella tasolla. Merenkulkulaitoksen (MKL) tilastojen mukaan Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 12 % vuoden 2010 tammi-toukokuun aikana ja Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät 8 % edellisvuoteen verrattuna (tonneissa mitattuna). Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät laskivat tammi-toukokuussa 4 % vuoteen 2009 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne Suo­men ja Saksan välillä kasvoi 5 % ja supistui Suomen ja Ruotsin välillä 4 % (MKL).

FINNLINESIN LIIKENNE

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana liikenne kärsi useiden ulkoisten häiriöiden vaikutuksista. Ankarat jääolosuhteet Itämeren pohjoisosissa, ahtaajien ylityökielto Suomen satamissa ja ahtaajien 16 päivää kestänyt lakko Suomessa aiheuttivat kaikki useita tilapäisiä aikataulumuutoksia, reittimuutoksia ja katkoksia liikenteessä. Erityisesti ahtaajien lakolla oli tuntuvia vaikutuksia, koska käytännössä koko roro-liikenne Suomen satamiin ja satamista pysähtyi lakon aikana. Maaliskuun loppuun mennessä tilanne ja liikenne palautuivat normaaliksi. Vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana yhtiön omassa liikenteessä oli keskimäärin 23 alusta, kun niitä vastaavana aikana vuonna 2009 oli 25.

Tammi-kesäkuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 313 000 (305 000 vuonna 2009) lastiyksikköä, 25 000 (18 000) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 960 000 (981 000) tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 305 000 yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa (noin 245 000), missä on kasvua 25 %. Tammi-kesäkuuhun 2009 verrattuna yhtiön kuljettamien yksityisten matkustajien määrä (ilman rekkakuljettajia) kasvoi 57 %.

TUOTTAVUUS

Vuoden 2009 lopulla tonnistokapasiteettia sopeutettiin vastaamaan uutta markkinatilannetta järjestelyillä, jotka koskivat niin laivojen lukumäärää kuin tonniston sijoittelua eri reiteillä.

Keskimääräinen henkilöstömäärä on vähentynyt 4 % vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtuu pääasiallisesti satamissa tapahtuneista lomautuksista ja toimistohenkilöstön supistuksista.

Vuoden 2009 aikana konserni aloitti merkittävän konserniyhtiöiden ja liiketoimintojen yhdistämisprosessin. Tämä prosessi jatkuu vuonna 2010 ja sen seurauksena on huomattavasti kevyempi yhtiörakenne, jonka ansiosta saadaan aikaan säästöjä hallinto- ja henkilöstökuluissa.

TALOUDELLINEN TULOS

Huhti – kesäkuu 2010

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 152,8 miljoonaa euroa (124,4), jossa on kasvua 22,9 % verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 138,9 miljoonaa euroa (111,5) ja satamatoimintojen liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa (18,7). Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 7,5 miljoonaa euroa (5,9).

Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 29,2 miljoonaa euroa (15,0), jossa on kasvua 94,3 %. Alusvuokrakulut laskivat 7,0 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä -42,8 miljoonaa euroa (-51,5) sisältäen 2,6 miljoonaa euroa satamamaksujen palautuksia. Vireillä olevaa satamamaksujen maksamatonta osaa koskevaa riita-asiaa kommentoidaan osiossa 'Riita-asioita koskevia oleellisia muutoksia'.

Liiketulos (EBIT) oli 14,4 miljoona euroa (-0,3). Rahoitustuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa (0,4) ja rahoituskulut -6,8 miljoonaa euroa (-7,1). Tulos ennen veroja (EBT) oli 9,2 miljoonaa euroa (-7,1), jossa on parannusta 16,3 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos per osake (EPS) oli 0,15 euroa (-0,20).

Tammi – kesäkuu 2010

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 274,4 miljoonaa euroa (241,8), jossa on kasvua 13,5 % vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 249,8 miljoonaa euroa (214,8) ja satamatoimintojen liikevaihto oli 36,6 miljoonaa euroa (38,9). Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 11,7 miljoonaa euroa (11,9).

Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 45,3 miljoonaa euroa (14,9), jossa on kasvua 204,9 %. Henkilöstökulut ovat vähentyneet 2,4 miljoonaa euroa ja alusvuokrakulut 13,8 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä -82,2 miljoonaa euroa (-105,7) sisältäen 3,1 miljoonaa euroa (2,7) väylämaksujen palautuksia ja satamamaksujen palautuksia 2,6 miljoonaa euroa. (Ks. osio 'Riita-asioita koskevia oleellisia muutoksia'.)

Liiketulos (EBIT) oli 15,9 miljoona euroa (-16,4). Rahoitustuotot olivat 3,0 miljoonaa euroa (1,6) ja rahoituskulut -13,4 miljoonaa euroa (-18,9). Tulos ennen veroja (EBT) oli 5,4 miljoonaa euroa (-33,7), jossa on parannusta 39,1 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos per osake (EPS) oli 0,08 euroa (-0,71).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Korollinen nettovelka väheni 19,3 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 828,9 miljoonaa euroa (848,2). Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 29,5 % (28,6) ja velkaantumisaste (gearing) oli 192,0 % (192,6). Alusvuokravastuut olivat 55,1 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden 2009 kesäkuun lopussa johtuen rahdatun tonniston palautuksista omistajilleen.

Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien sekä uudisrakennuksille varattujen nostamattomien luottojen kanssa olivat yhteensä 177,6 miljoonaa euroa.

Huhtikuussa 2009 Finnlinesin tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron markkinahintaan, johon sisältyi osto-optio laivan takaisinostamiseksi samaan hintaan. Huhtikuussa 2010 Finnlines käytti tämän osto-option. Finnlines Deutschland GmbH osti MS Finnhansan (uudelta nimeltään Transrussia) heinäkuussa, jonka jälkeen laiva toimitettiin ja aloitti TransRussiaExpressin liikenteessä.

INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat tarkastelukauden aikana 27,2 miljoonaa euroa (15,8) ja koostuivat etupäässä uudisrakennusten ennakkomaksuista (11,8 miljoonaa euroa) ja Finnhansa-aluksesta (10 miljoonaa euroa). Poistot olivat 29,4 miljoonaa euroa (31,2). Omistukset osakkuusyhtiöissä ovat supistuneet nollaan johtuen siitä, että Finnlines myi huhtikuussa Simonaukion pysäköinti osakkuusyhtiön.

Kiinassa rakenteilla olevan kuuden aluksen valmistumisaikataulua on sopeutettu vastaamaan rahdatun tonniston suunniteltuja palautuksia omistajilleen. Uudet valmistumisajat ovat: laivat 1 ja 2 vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lopulla, laivat 3 ja 4 vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen aikana, laiva 5 vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen lopulla ja laiva 6 vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen aikana.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 2 048 (2 141) henkilöä, joista maahenkilös­töön kuului 1 116 (1 181) henkilöä ja merihenkilöstöön 932 (960) henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on laskettu muuntamalla raportointikauden aikana tehty säännöllinen työaika vastaamaan kokoaikaisia työntekijöitä. Henkilöstön keskimääräiset lukumäärät on laskettu tämän mukaisesti uudelleen vertailuvuodelle 2009.

YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen.

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, ettei osinkoa makseta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Emanuele Grimaldi, Diego Pacella, Gianluca Grimaldi, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Emanuelle Grimaldin ja varapuheenjohtajakseen Diego Pacellan.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2010 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 15.4.2009 antaman osakeantivaltuutuksen.

RISKIT

Varustamoalan merkittävin liiketoimintariski on tonniston ylikapasiteetti. Yleisnäkymät maailman roro-markkinoilla ovat paremmat kuin muilla merikuljetusten osa-alueilla, joilla uudisrakennukset lisäävät edelleen epätasapainoa tonniston kysynnän ja tarjonnan välillä. Roro-sektoria tämä ei kuitenkaan koske. Lisäksi noin 50 % maailman nykyisestä roro-tonnistosta on yli 25 vuotta vanhaa ja joutuu ympäristösyistä romutettavaksi.

Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä, ja tällä hetkellä niihin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa.

Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä.

Vuoden 2009 vuosikertomuksessa on seikkaperäinen selostus Finnlinesin riskeistä ja riskinhallinnasta, eikä niissä ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

RIITA-ASIOITA KOSKEVIA OLEELLISIA MUUTOKSIA

Vuoden 2009 vuosikertomus sisältää perusteellisen selvityksen kaikista Finnlinesin oikeusprosesseista ja seuraavassa on selostettu muutokset verrattuna vuosikertomuksessa raportoituun:

Helsingin käräjäoikeus antoi 3.3.2010 tuomionsa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen Finnlines Oyj:tä vastaan nostamassa oikeusjutussa. Ilmarinen vastusti Finnlinesin yhtiökokouksen 20.5.2008 tekemää päätöstä maksaa 180 216,39 euroa vähimmäisosinkona ja vaati vähimmäisosingon korottamista. Käräjäoikeus hyväksyi Ilmarisen vaatimuksen, jonka mukaan yhtiökokouksen tekemä päätös tulee muuttaa niin, että 180 216,39 euron sijasta vähimmäisosinkoa olisi pitänyt maksaa 17 181 000 euroa. Käräjäoikeus määräsi lisäksi Finnlinesin korvaamaan Ilmarisen oikeudenkäyntikuluja 300 035,15 euroa korkoineen. Koska Finnlines ei pidä Ilmarisen vaatimusta oikeutettuna, valitukseen liittyen ei ole kirjattu mitään summaa. Finnlines valitti Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä Helsingin hovioikeuteen huhtikuussa 2010 ja asian oikeuskäsittely on kesken.

Finnlinesin Ruotsin tytäryhtiön vuonna 2007 tekemien sisäisten aluskauppojen verotukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Veroviranomaisten päätös oli, että SEK 97,2 (EUR 9,5) miljoonan verovelka tulee suorittaa. Yhtiölle on myönnetty lykkäystä tämän maksun suorittamiseen, koska yhtiö on tehnyt asiassa valituksen ja asian oikeuskäsittely on kesken. Koska yhtiö on aiemmin kirjannut kyseistä verovuotta koskevan lykätyn verovelan väliaikaisen ajoituseron vuoksi, asialla ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen.

Finnlines vastaanotti vuoden 2010 tammikuun viimeisenä päivänä ilmoituksen, että Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry on nostanut korvauskanteen Finnlinesin satamatoimintoja hoitavaa tytäryhtiötä vastaan viikonlopputyön korvauksista. Yhtiön käsityksen mukaan kanne on perusteeton ja yhtiö on antanut asiassa vastineensa AKT:lle. Asian oikeuskäsittely alkaa myöhemmin syksyllä.

MS Birka Transporterin ja MS Birka Explorerin edelleenrahtauksesta Scandinavian Shipping Investment A/S:lle (’SSI’) aiheutui Finnlinesille aikarahtien menetyksiä ja kuluja yhteensä 312 211 euroa SSI:n irtisanottua rahtaukset kesällä 2009. Koska osapuolet eivät päässeet sopimukseen, Finnlines aloitti SSI:tä vastaan välimiesmenettelyn maksamattomien aikarahtivuokrien ja kulujen perimiseksi. Finnlines on saanut SSI:ltä 1 182 298 euron määräisen vastakanteen. Finnlines katsoo vastakanteen olevan perusteeton. Rahtaukset ovat Suomen lain alaisia ja välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki. Välimiesmenettelyn oikeuskäsittely tapahtuu syksyllä.

Finnlines on tehnyt merkittävän valituksen Suomen Tullilaitokselle ja Helsingin Satamalle maksettujen väylä- ja satamamaksujen palauttamiseksi, jotka on peritty Ruotsin ja Suomen merenkulkuviranomaisten Star-luokan laivoille antamien väärien tonnistotodistusten perusteella. Suomen Tullilaitos on palauttanut liikaa maksetut väylämaksut kokonaisuudessaan kunkin laivan rakentamisvuodesta lähtien. Helsingin Satama on päättänyt maksaa takaisin liikaa maksettuja satamamaksuja vain 554 550 euroa vuodelta 2009. Finnlines katsoo, että Helsingin Sataman päätös on perusteeton ja on valittanut siitä Helsingin hallinto-oikeuteen saadakseen takaisin myös palauttamattoman osuuden ylimääräisistä satamamaksuista, arvoltaan 2 087 418 euroa. Asian oikeuskäsittely on kesken. Toistaiseksi maksamaton satamamaksujen osa on kirjattu hyvittämään liiketoiminnan muita kuluja, johdon oikeustapauksen lopputuloksesta tekemän arvion perusteella.

FINNLINESIN NÄKYMÄT VUONNA 2010

Huhtikuusta alkaen kuljetusmäärissä on näkynyt merkkejä elpymisestä. Yhtiö on osalla reiteistä pystynyt nostamaan rahteja ja matkustajaliikenteen varaukset kesäkaudelle ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuoteen verrattuna.

Yhtiö olettaa vuoden 2010 tuloksen olevan positiivinen johtuen merkittävästi alhaisemmasta kustannusrakenteesta, aloitetuista synergia- ja tehostamistoimenpiteistä, huomattavasti paremmasta aluskapasiteetin täyttöasteesta nykyisillä ja uusilla reiteillä, sekä paremman määrä- ja hintakehityksen johdosta sekä rahti- että matkustajasektorilla.

Vuoden 2010 kolmas osavuosikatsaus, 1.1. – 30.9.2010, julkaistaan tiistaina 2. marraskuuta 2010.

Finnlines Oyj

Hallitus

Uwe Bakosch

Toimitusjohtaja

LIITTEET

- Konsernin tuloslaskelma, IFRS
- Konsernitase, IFRS
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS
- Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
- Liikevaihto ja tulos segmenteittäin
- Aineelliset hyödykkeet
- Velat ja annetut sitoumukset
- Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin
- Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla
- Tunnuslukujen laskentakaavat

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Ltd.
Keskeiset tiedotusvälineet