Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011

 

Finnlines Oyj Pörssitiedote 28.7.2011

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – KESÄKUU 2011 (tilintarkastamaton)

YHTEENVETO

Huhti – kesäkuu 2011

  • Liikevaihto oli 160,2 (152,8 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 5 %
  • Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 26,1 (29,2) milj. euroa, vähennystä 10 %. Vertailutulos 2010 sisältää kertaluonteisia palautuksia 2,6 miljoonaa euroa
  • Tulos per osake oli 0,03 (0,15) euroa

Tammi – kesäkuu 2011

  • Liikevaihto oli 299,2 (274,4 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 9 %
  • Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 41,2 (45,3) milj. euroa, vähennystä 9 %. Vertailutulos 2010 sisältää kertaluonteisia palautuksia 5,7 miljoonaa euroa
  • Tulos per osake (EPS) oli -0,07 (0,08) euroa

TAMMI – KESÄKUU 2011 LYHYESTI

MEUR 4-6 2011 4-6 2010 1-6 2011 1-6 2010 1-12 2010
Liikevaihto 160,2 152,8 299,2 274,4 561,1
EBITDA 26,1 29,2 41,2 45,3 85,9
Liiketulos (EBIT) 9,9 14,4 9,7 15,9 25,6
% liikevaihdosta 6,2 9,4 3,3 5,8 4,6
Tulos ennen veroja (EBT) 2,7 9,2 -3,4 5,4 3,7
EPS, EUR 0,03 0,15 -0,07 0,08 0,05
Omavaraisuusaste, % 28,5 29,5 28,5 29,5 29,1
Gearing, % 207,1 192,0 207,1 192,0 198,8
Oma pääoma/osake, EUR 9,08 9,20 9,08 9,20 9,14

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty ”Tunnuslukujen laskentakaavat” -osiossa.

YLEINEN MARKKINAKEHITYS

Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla markkinavolyymien elpyminen jatkui. Merenkulkulaitoksen (MKL) tilastojen mukaan Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 11 % vuoden 2011 tammi-toukokuun aikana ja Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 15 % edellisvuoteen verrattuna (tonneissa mitattuna). Vuoden 2010 ja 2011 ensimmäisen neljänneksen Suomen vienti- ja tuontimäärien vertailukelpoisuutta vaikeuttaa vuoden 2010 maaliskuussa ollut ahtaajien lakko. Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät kasvoivat tammi-toukokuussa 5 % vuoteen 2010 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne supistui Suomen ja Ruotsin välillä 3 %. Suomen ja Saksan välillä vastaava vähennys oli 15 %. Vuoden 2010 toisella neljänneksellä tulivuoren purkauksesta johtunut tuhkapilvi aiheutti rajoituksia ilmatilan käytössä lisäten yksityismatkustajien määrää. Rahtiin liittyvien matkustajien määrää kasvatti vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ollut ahtaajien lakko (MKL).

FINNLINESIN LIIKENNE

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana liikenteeseen vaikuttivat monet ulkoiset häiriöt. Ennalta odottamattomat ahtauslakot ja erittäin vaikeat jääolosuhteet Itämerellä aiheuttivat useita tilapäisiä aikataulumuutoksia, uudelleenreitityksiä ja katkoksia liikenteessä. Öljyn hinnannousu vaikutti myös negatiivisesti ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Öljyn hinta pysyi korkeana myös toisella neljänneksellä.

Huhti- ja toukokuussa kaksi kuudesta roro-uudisrakennuksesta (MS Finnbreeze ja MS Finnsea) aloittivat liikennöinnin. Kaksi ensimmäistä laivaa purjehtivat Suomen lipun alla. Toisen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 26 alusta omassa liikenteessä, kun niitä saman aikajakson aikana vuonna 2010 oli 23.

Huhtikuussa 2011 otettiin käyttöön uusi matkustajaliikenteen varausjärjestelmä.

Tammi-kesäkuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 362 000 (313 000 vuonna 2010) lastiyksikköä, 38 000 (25 000) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 1 097 000 (960 000) tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 294 000 (305 000) yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa.

TALOUDELLINEN TULOS

Huhti – kesäkuu 2011

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 160,2 miljoonaa euroa (152,8), jossa on kasvua 5 % verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 148,9 miljoonaa euroa (138,9) ja satamatoimintojen liikevaihto oli 18,0 miljoonaa euroa (21,5). Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 6,6 miljoonaa euroa (7,5).

Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 26,1 miljoonaa euroa (29,2), vähennys 10 % edellisvuoteen. Alusvuokrakulut laskivat 1,9 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 9,9 miljoona euroa (14,4). Vuoden 2010 huhti-kesäkuun liiketulosta paransivat 2,6 miljoonan euron palautukset liikaa perityistä satamamaksuista. Rahoitustuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (1,6) ja rahoituskulut -7,3 miljoonaa euroa (-6,8). Tulos ennen veroja (EBT) oli 2,7 miljoonaa euroa (9,2) ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,03 euroa (0,15).

Tammi – kesäkuu 2011

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 299,2 miljoonaa euroa (274,4), jossa on kasvua 9 % vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 275,3 miljoonaa euroa (249,8) ja satamatoimintojen liikevaihto oli 36,6 miljoonaa euroa (36,3). Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa (11,7).

Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 41,2 miljoonaa euroa (45,3), jossa on vähennystä 9 %. Alusvuokrakulut ovat vähentyneet 4,2 miljoonaa euroa.

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 9,7 miljoona euroa (15,9). Vuoden 2010 tammi-kesäkuun liiketulokseen sisältyi 5,7 miljoonan euron palautukset liikaa perityistä väylämaksuista ja satamamaksuista. Rahoitustuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa (3,0) ja rahoituskulut -13,5 miljoonaa euroa (-13,4). Tulos ennen veroja (EBT) oli -3,4 miljoonaa euroa (5,4) ja tulos osakkeelta (EPS) oli -0,07 euroa (0,08).

  

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Korollinen nettovelka lisääntyi 53,4 miljoonaa euroa vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 882,3 miljoonaa euroa (828,9). Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 28,5 % (29,5) ja velkaantumisaste (gearing) oli 207,1 % (192,0). Alusvuokravastuut olivat 32,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden 2010 kesäkuun lopussa johtuen rahdatun tonniston palautuksista omistajilleen.

Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien sekä uudisrakennuksille varattujen nostamattomien luottojen kanssa olivat yhteensä 118,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on yritystodistusohjelma määrältään 100 miljoonaa euroa, josta liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä oli 22,7 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa.

INVESTOINNIT

Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 48,2 miljoonaa euroa (27,2) ja koostuivat etupäässä uudisrakennusten maksuista, 42,9 miljoonaa euroa. Poistot olivat yhteensä 31,4 miljoonaa euroa (29,4). Kaksi kuudesta uudisrakennuksesta (MS Finnbreeze ja MS Finnsea) luovutettiin kiinalaiselta telakalta maaliskuussa 2011. Laivat otettiin käyttöön Finnlinesin liikenteessä huhti- ja toukokuussa. Seuraavat kaksi laivaa (no 3 ja 4) valmistuvat vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen aikana ja kaksi viimeistä (no 5 ja 6) vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla. Kesäkuussa Finnlines myi terminaalirakennuksen Turun Pansiossa. Liiketoimella ei ollut merkittävää vaikutusta katsauskauden tulokseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 2 066 (2 048) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 1 099 (1 116) henkilöä ja merihenkilöstöön 967 (932) henkilöä.

Merihenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän kasvu johtuu pääasiassa kahden uudisrakennuksen käyttöön ottamisesta.

Finnsteve-yhtiöillä (Finnsteve Oy Ab, Containersteve Oy Ab ja FS-Terminals Oy Ab) on tulevaisuudessa 150 työntekijää vähemmän vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.

YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2011 vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2010.

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, ettei vuodelta 2010 makseta osin­koa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Emanuele Grimaldin ja varapuheenjohtajakseen Diego Pacellan.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 14.4.2010 antaman osakeantivaltuutuksen.

RISKIT

Samalla kun markkinat jatkavat elpymistään vuoden 2009 jälkeen ja roro- sekä ropax-tonnistoa romutetaan enemmän kuin uutta tonnistoa rakennetaan, roro-tonniston ylikapasiteetin riski on vähäinen verrattuna maailman kauppalaivaston yleiseen ylikapasiteettiin.

Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä, ja tällä hetkellä niihin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa.

Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä.

Vuoden 2010 tilinpäätöksessä on seikkaperäinen selostus Finnlinesin riskeistä ja riskinhallinnasta, eikä niissä ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

RIITA-ASIOITA KOSKEVIA OLEELLISIA MUUTOKSIA

Vuoden 2010 tilinpäätös sisältää perusteellisen selvityksen kaikista Finnlinesin oikeusprosesseista ja seuraavassa on selostettu muutokset verrattuna tilinpäätöksessä raportoituun:

Finnlinesin Ruotsin tytäryhtiön Rederi AB Nordö-Link (”Nordö-Link”) vuonna 2007 tekemien sisäisten aluskauppojen verotukseen on liittynyt epävarmuustekijöitä. Nordö-Linkin tekemistä valituksista huolimatta veroviranomaisten päätös tuli lainvoimaiseksi ja SEK 97,2 (EUR 9,5) miljoonan verovelka tuli korkoineen maksettavaksi. Nordö-Link maksoi maaliskuussa 2011 SEK 101,4 miljoonaa (EUR 11,3 miljoonaa), mistä korkokulujen osuus oli SEK 4,2 miljoonaa (EUR 0,5 miljoonaa). Koska laskennallinen verovelka 10,4 miljoonaa euroa oli kirjattu konsernissa jo vuonna 2007 tilapäisen ajoituseron johdosta, nettovaikutus oli konsernin tuloveroihin toisella neljänneksellä vain -0,4 miljoonaa euroa. Tulosvaikutus korkokulut mukaan lukien oli -0,9 miljoonaa euroa.

Kolmessa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (AKT) Finnlinesin satamatoimintoja hoitavaa tytäryhtiötä vastaan nostamassa korvauskanteessa koskien viikonlopputyön korvauksia Kotkan käräjäoikeudessa nostetun kanteen osalta oikeus antoi yksipuolisen tuomion satamatoimintoja hoitavan yhtiön hyväksi. AKT on nyt hakenut palautusta asiassa huomattavasti alennetulla vaatimuksella. Satamatoimintoja hoitava yhtiö on vaatinut Kotkan käräjäoikeutta hylkäämään hakemuksen. Turun käräjäoikeudessa vireillä olleessa asiassa osapuolet pääsivät sovintoratkaisuun. AKT maksoi suurimman osan satamatoimintoja hoitavan yhtiön asianajokuluista. Helsingin käräjäoikeudessa vireillä oleva asia on kesken. Finnlines pitää käynnissä olevia kanteita perusteettomina. Kaikkien vaatimusten yhteissumman voidaan nyt arvioida olevan selvästi alle 0,5 miljoonaa euroa.

MS Birka Transporterin ja MS Birka Exporterin edelleenrahtauksesta Benfleet Shipping Limited’lle, Kypros (Scandinavian Shipping Investment A/S sulautunut yhtiöön) (’SSI’) aiheutti Finnlinesille aikarahtien menetyksiä ja kuluja yhteensä 0,3 miljoonaa euroa SSI:n irtisanottua rahtaukset kesällä 2009. Koska osapuolet eivät päässeet sopimukseen, Finnlines aloitti SSI:tä vastaan välimiesmenettelyn maksamattomien aikarahtivuokrien ja kulujen perimiseksi. Finnlines sai SSI:ltä 1,2 miljoonan euron vastakanteen. Rahtaukset ovat Suomen lain alaisia ja välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki. Välimies on nyt antanut päätöksensä molemmissa rahtauksissa Finnlinesin hyväksi ja hylännyt SSI’n vastakanteen. Välimies määräsi SSI’n maksamaan Finnlinesille perusteettomasta rahtauksien päättämisestä, maksamattomista rahdeista ja asianajokuluista Finnlinesin vaatimusten mukaisesti. Finnlines vaatii välimiehen molempien ratkaisuiden täytäntöönpanoa. Käsittely on kesken.

Sponda Kiinteistöt Oy (“Sponda”) on haastanut Finnlinesin Helsingin käräjäoikeuteen. Riita koskee osapuolten 2005 allekirjoittamia vuokrasopimuksia. Finnlines on irtisanonut joitakin vuokrasopimusten kohteina olevia toimitiloja laillisesti. Finnlines pitää Spondan vaadetta perusteettomana.

Finnkraft -aluksella sattui joulukuussa 2010 öljyvuoto aluksen tankista nro 1 raskaan öljyn polttoainetäydennyksen yhteydessä Ust-Lugan satamassa Venäjällä. Aluksesta pääsi mereen noin 0,23 m3 raskasta polttoöljyä. Yhtiö käynnisti välittömästi omat tutkimuksensa asiassa. Suomen viranomaiset ovat nyt käynnistäneet tutkimukset, jotka ovat kesken. Finnlines toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa asian selvittämiseksi. Alus tai yhtiö ei ole saanut ilmoitusta tai tietoa mahdollisesta ympäristövahingosta. Mahdolliset vahingot on katettu aluksen P&I -vakuutuksesta.

MUUTOKSIA KONSERNIRAKENTEESSA

Uusien laivojen omistusta varten yhtiö on perustanut kaksi uutta tytäryhtiötä Luxemburgiin.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ole.

FINNLINESIN NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2011

Ankara kilpailu satamissa, joissa yhtiö harjoittaa satamatoimintoja, on vaikuttanut negatiivisesti satamapalvelujen hintatasoon. Finnlinesin satamayhtiöt ovat joutuneet sopeuttamaan henkilöstömääriään vastaamaan markkinatilannetta, mistä odotetaan huomattavia säästöjä. Merkittävä osa näistä säästöistä toteutuu irtisanomisaikojen johdosta kuitenkin vasta vuonna 2012.

Vuoden 2011 aikana yhtiölle luovutetaan valtaosa uudisrakennuksista ja sillä tulee olemaan käytössään nykyaikainen optimoitu laivasto, jolla se pystyy vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Yhtiön tehokkuutta on viimeisten kahden vuoden aikana lisätty ja kustannuksia on karsittu. Odotettavissa olevan markkinakehityksen perusteella hallitus odottaa vuodelta 2011 tulosparannusta verrattuna edellisvuoteen haasteellisesta ensimmäisestä vuosipuoliskosta huolimatta.

Vuoden 2011 kolmas osavuosikatsaus, 1.1. – 30.9.2011, julkaistaan tiistaina 8. marraskuuta 2011.

Finnlines Oyj

Hallitus

                                                                                    Uwe Bakosch

                                                                                    Toimitusjohtaja

LIITTEET

- Konsernin tuloslaskelma, IFRS
- Konsernitase, IFRS
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS
- Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty)
- Liikevaihto ja tulos segmenteittäin
- Aineelliset hyödykkeet
- Ehdolliset varat ja velat sekä annetut sitoumukset
- Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla
- Tunnuslukujen laskentakaavat

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Ltd.
Keskeiset tiedotusvälineet

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.