You are here

Yhtiöjärjestys

YHTIÖ JA SEN TOIMINTA

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Finnlines Oyj, ruotsiksi Finnlines Abp, englanniksi Finnlines Plc ja saksaksi Finnlines AG.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimiala on merenkulku, muu kuljetustoiminta ja ulkomaankauppa sekä näihin liittyvä palvelu, kauppa ja muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita.

 

VÄHIMMÄIS- JA ENIMMÄISPÄÄOMA SEKÄ OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 50 miljoonaa euroa ja enimmäispääoma 200 miljoonaa euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on kaksi (2) euroa.

 

HALLINTO

5 § Hallitus 

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä.

Jäsenen toimikausi alkaa välittömästi vaalin jälkeen ja päättyy viimeistään vaalin jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksesta kesken toimikauttaan eronneen jäsenen tilalle yhtiökokous voi valita uuden jäsenen eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja jolla voi olla yksi tai useampi sijainen.

7 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 

Muutoin hallitus päättää oikeudesta kirjoittaa yhtiön toiminimi ja prokurasta.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja mikäli tämä ei ole Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. 

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi.

 

YHTIÖKOKOUS

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, tai muulla tavoin todisteellisesti.

10 § Kokousmenettely

Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja, tai hänen ollessa estynyt, joku muu läsnä oleva hallituksen jäsen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja huolehtii siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan tarkastaa vähintään yksi kokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja.

Yhtiökokouksessa ratkaisee asian yksinkertainen äänten enemmistö, ellei osakeyhtiölaista muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Äänestyksen suorittamistavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuun kuluessa.

Yhtiökokouksessa

esitetään:

  1. tilinpäätös;
  2. tilintarkastuskertomus;


päätetään:

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenluvusta ja jäsenten palkkioista;
  5. tilintarkastajien palkkioista;
  6. muut yhtiökokouskutsussa mainitut asiat;


valitaan:

  1. hallituksen jäsenet ja
  2. tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja. 
 

12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.