You are here

Lainsäädäntö ja raportointi

Merenkulku on kansainvälisesti säädeltyä, mutta alaa ohjaavat myös monet kansalliset, alueelliset ja jopa paikalliset säädökset. Finnlinesin ympäristötyön tavoitteena on tarjota turvallisia, luotettavia ja ympäristöystävällisiä merikuljetuspalveluja.

Lainsäädäntö

IMO ohjaa turvallisuus- ja ympäristösäännöstöjä. Marpol 73/78 -yleissopimus säätelee mm. jätteitä ja käymälävesiä sekä ilmapäästöjen ehkäisemistä. SOLAS-yleissopimus säätelee meriturvallisuutta ja se sisältää laivan rakentamiseen, hengenpelastusvarusteluun ja navigointiin liittyviä sääntöjä.

Energiatehokkuus

IMO:n tavoitteena on vähentää laivojen kasvihuonekaasupäästöjä 50 % vuoteen 2050 mennessä. Viimeisten vuosien aikana Finnlines on investoinut energiatehokkuuteen ja ympäristöteknologiaan. Tämän lisäksi Finnlines investoi viiteen uuteen ympäristöystävälliseen alukseen vähentääkseen päästöjä entisestään.

Laivojen kierrätys

Laivojen turvallisen ja ympäristön kannalta asianmukaisen kierrätyksen varmistamiseksi IMO:ssa on hyväksytty ns. Hong Kongin sopimus, mutta sitä ei ole vielä ratifioitu. Tästä syystä EU on hyväksynyt laivojen kierrätystä ja vaarallisten aineiden, kuten elohopean, kadmiumin ja lyijyn,  inventaariota koskevan säännöstön. Vuoden 2020 aikana vaarallisten aineiden asiantuntijat tekivät laivoillamme katsastuksia ja ottivat näytteitä, jotka analysoitiin laboratoriossa. Säännöstö edellyttää, että vaarallisista materiaaleista pidetään inventaaria aluksen koko elinkaaren ajan.

Painolastivesien käsittely

Painolastivesisopimus tuli voimaan vuonna 2017 ja laivoihin on asennettava käsittelylaitteistot siirtymäkauden aikana. Finnlines on aloittanut laitteistoasennukset, jotka saadaan päätökseen vuonna 2023. 

Ympäristösertifiointi 

ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjohtamisjärjestelmä tarkastetaan vuosittain maaorganisaatiossa ja laivoilla. Sertifiointi käsittää kaikkien Finnlinesin lipun alla liikennöivien laivojen hoidon ja miehityksen, ostotoiminnot, uudisrakennukset sekä lasti- ja laivatoiminnot.

Ympäristö- ja turvallisuusraportti 2019

Olemme sitoutuneet vastuulliseen merikuljetuspalveluiden tuottamiseen ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Lue lisää Ympäristö- ja turvallisuusraportistamme.

Ympäristösertifiointi

ISO 14001:2015 -standardin mukainen ympäristöjohtamisjärjestelmä tarkastetaan vuosittain maaorganisaatiossa ja laivoilla. Sertifiointi käsittää kaikkien Finnlinesin liikenteessä olevien laivojen hoidon ja miehityksen, ostotoiminnot, uudisrakennukset ja muut projektit sekä lasti- ja laivatoiminnot.