20.05.2020General Info

Coronavirus (Covid-19) general information - Yleistä tietoa koronavirustilanteesta (Covid-19)

Updated 20.5.2020

This information is updated continuosly

suomeksi | auf Deutsch | på svenska

Latest update:

Changes in the international passenger traffic in Finland, Finnlines can take passengers now also from Naantali, 20.5.2020

Finnish Government has decided that the Port of Naantali will be opened again for international passenger traffic from 21 May 2020. International passengers can travel again with Finnlines vessels between Kapellskär and Naantali. Please note, restrictions on entry to Finland are currently valid 14 May – 14 June 2020. More information on The Finnish Border Guard's web page > 

Naantali was not an official border crossing point between 21 March 2020 and 20 May 2020, but now that has been changed. 

Read more about Finnlines Passenger traffic: travelling & passenger booking > 


Travel restrictions:

At present, the information from different countries and the EU is being constantly updated with the rules that apply to borders and entry. It is passenger’s responsibility to find out and assess if travelling is allowed. More information on the respective country’s authorities. 

Finland
Restrictions on entry to Finland are currently valid 14 May – 14 June 2020. More information on the Finnish Border Guard’s web pages >.

Any person arriving in the country must for a period of 14 days avoid unnecessary close contact with others and carry out self-quarantine. Printable instructions > More information at the website of the Finnish institute for health and welfare >

Germany
In Germany, travellers are not allowed to enter Germany without a valid reason as defined by the German Federal Ministry of Interior > However, restrictions at land borders were relaxed on 15 May 2020.

A two-week quarantine is not mandatory for all persons returning to Germany and the rules are currently being revised >

Sweden
There are currently no entry restrictions for passengers who are travelling with Finnlines from Germany or Finland to Sweden.


Coronavirus preparedness in Finnlines

Finnlines monitors the situation of the coronavirus outbreak constantly, and acts in accordance to the guidelines and instructions set by national and international authorities.

All Finnlines vessels have an important role in providing transportation of export and import goods (e.g. medicines, foodstuff and other essential goods).

To ensure the safety of both passengers (currently mainly drivers) and crew we are taking precautionary measures onboard our vessels, including:

 • Increased cleaning and disinfection, especially cleaning of door handles, handrails, elevator knobs, remote controls and tabletops.
 • Reinforced high hygienic standards onboard by increasing the amount of hand sanitizers in different places to make it easier for passengers as well as crew members to clean their hands frequently.
 • Detailed instructions for the crew as how to handle any person with flu-like symptoms
 • Display posters and leaflets promoting the protective measures (handwashing, social distancing and cough etiquette) as advised by the health authorities

Safety first – our response plan

The safety of our customers and employees is our top priority. We work closely with the authorities on all security and healthy related issues, including coronavirus.

Finnlines has developed a contingency plan which also includes instructions related to the coronavirus e.g. instructions how to handle if passenger has the symptoms that are apparent or suspected to be caused by the coronavirus, or how to disembark the suspected passenger etc.

Main points to manage

 • information and awareness – detailed instructions for crew members to follow if a passenger or crew member onboard display signs and symptoms of acute respiratory disease.
 • if symptoms (for example fever, respiratory symptoms e.g. cough, shortness of breath) are noticed or if a passenger contacts a crew member about his/her symptoms, onboard treatment of a suspected case of a coronavirus will be done in full cooperation with public health authorities.

If someone onboard is suspected to have the coronavirus, we have instructed to

 • isolate the patient in the cabin until disembarkation and limit the number of persons who enter the isolation area. Anyone who enters the cabin must wear appropriate personal protection equipment such as disposable gloves and masks.
 • report the event as soon as possible to the authorities in the next port of call.
 • identify the patient’s close contacts onboard and isolate them in the cabins.
 • the competent authority will issue the directions to the disembarkation of the patient.
 • clean and disinfect the cabin and other areas carefully.

Previous updates


More detailed information for different customer groups:

For cargo customers


For passengers

in English

suomeksi

på svenska

auf Deutsch

По русски


The local authorities in a specific country:

SE: krisinformation.se

DE: bundesgesundheitsministerium.de, About travel restrictions and border control in Germany (in English)

FI: THL (suomeksi), THL (in English), Ulkoministeriö, Raja (suomeksi),  The Finnish Border Guard (in English)


Päivitetty 20.5.2020

Tietoja päivitetään jatkuvasti

Viimeisin päivitys: 

Muutokset kansainvälisessä matkustajaliikenteessä Suomessa, Naantalin satama avataan kansainväliselle henkilömatkustajaliikenteelle ja Finnlines voi jälleen kuljettaa matkustajia myös Naantalin kautta, 20.5.2020

Suomen hallitus on päättänyt, että Naantali avataan jälleen kansainvälisen henkilömatkustajaliikenteen rajanylityspaikaksi 21.5.2020 alkaen. Matkustajat voivat taas matkustaa Finnlinesin aluksilla Naantalin ja Kapellskärin välillä. Muistathan, että maahantulo Suomeen on mahdollista rajoitetusti 14.5.–14.6.2020. Lisätietoja Suomen Rajavartiolaitoksen nettisivuilla >

Naantali ei ollut virallinen rajanylityspaikka 21.3.–20.5.2020 välisenä aikana, mutta nyt tämä on muuttunut.

Finnlinesin matkustajaliikenne: Lue lisää matkustamisesta ja matkan varaamisesta >


Matkustusrajoitukset:

Eri maiden ja EU:n säännöt koskien rajanylityksiä ja matkustamista päivittyvät jatkuvasti. Matkustajan omalla vastuulla on selvittää ja arvioida, milloin matkustaminen on sallittua. Seuraa kohdemaan viranomaisten tiedotusta. 

Suomi
Maahantulo Suomeen on mahdollista rajoitetusti 14.5.–14.6.2020. Lisätietoja Suomen Rajavartiolaitoksen nettisivuilla >

Suomeen saapuvan henkilön tulee 14 vuorokauden ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Tulostettavat ohjeet>  Lisätietoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilla >

Saksa
Saksassa matkailijoilla pitää olla Saksan sisäministeriön määrityksen mukainen pätevä syy saapua Saksaan > Rajoituksia maarajoilla lievennettiin 15.5.2020.

Kahden viikon karanteeni ei ole pakollinen kaikille Saksaan saapuville ja ohjeistusta ollaan parhaillaan päivittämässä >

Lisätietoja Suomen ulkoministeriön nettisivuilla > 

Ruotsi
Tällä hetkellä Ruotsissa ei ole maahantulorajoituksia Finnlinesin laivoilla Suomesta tai Saksasta saapuville henkilöille. 


 

Koronavirukseen varautuminen Finnlinesilla

Finnlines seuraa tarkasti koronavirustilannetta ja toimii kansallisten ja kohdemaidensa viranomaisten ohjeiden mukaisesti. 

Kaikilla Finnlinesin aluksilla on merkittävä rooli tuonti- ja vientitavaroiden, kuten lääkkeiden, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden kuljettamisessa.

Varmistaaksemme sekä matkustajien (tällä hetkellä pääosin kuljettajia) että miehistön turvallisuuden, aluksillamme on otettu käyttöön ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten:

 • Lisätty erityisesti ovenkahvojen, kaiteiden, hissin painikkeiden, kaukosäädinten ja pöytäpintojen puhdistusta ja desinfiointia
 • Tehostettu korkeaa hygieniatasoa lisäämällä käsien desinfiointimahdollisuuksia useisiin paikkoihin, jotta sekä miehistön että matkustajien on helppo huolehtia käsien puhtaudesta
 • Miehistöllä on yksityiskohtaiset ohjeet, kuinka toimia infektio-oireisten henkilöiden suhteen
 • Suojautumiskeinoista kertovia julisteita ja esitteitä on jaettu aluksille (käsien pesu, etäisyyden pitäminen toisiin ihmisiin, yskimishygienia)

Turvallisuus ensin – Finnlinesin suunnitelma

Matkustajien ja työntekijöidemme turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Teemme tiivistä yhteistyötä kaikissa turvallisuus- ja terveysasioissa viranomaisten kanssa ja tähän kuuluu myös koronavirus.

Finnlines on laatinut valmiussuunnitelman, jossa on myös koronavirukseen liittyviä ohjeita. Ohjeet käsittävät esimerkiksi tilanteet kuinka toimitaan, jos matkustajalla ilmenee oireita, jotka ovat selvästi koronaviruksen aiheuttamia, tai niiden epäillään olevan koronaviruksesta johtuvia, sekä miten toimitaan maihinnousutilanteissa epäillyn koronavirukseen sairastuneen matkustajan kanssa.

Pääperiaatteet, joiden mukaan toimitaan:

 • Tieto ja opastus – yksityiskohtaiset ohjeet miehistölle kuinka toimitaan, jos matkustajalla tai laivassa olevalla miehistön jäsenellä ilmenee merkkejä tai oireita äkillisestä hengitystieinfektiosta
 • Jos oireita (esimerkiksi kuume, hengitystieoireet kuten yskä tai hengitysvaikeudet) ilmenee tai matkustaja on yhteydessä miehistön jäseniin koronavirukseen viittaavista oireistaan, laivalla annettava hoito tapahtuu yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa.

Jos laivalla ilmenee koronavirusepäily, olemme ohjeistaneet laivan henkilökuntaa:

 • Eristämään potilaan hyttiin maihinnousuun saakka ja rajoittamaan eristetylle alueelle pääseviä henkilöitä. Kaikkien, jotka menevät eristettyyn hyttiin, tulee pitää yllään asianmukaisia suojavarusteita kuten kertakäyttöhanskoja ja hengityssuojaimia.
 • Ilmoittamaan tapauksesta mahdollisimman pian seuraavan sataman viranomaisille.
 • Selvittämään potilaan kanssa laivalla kontaktissa olleet henkilöt ja eristämään heidät hytteihin.
 • Päätösvaltaiset viranomaiset antavat ohjeet potilaan maihinnoususta.
 • Siivoamaan ja desinfioimaan hytin ja muut alueet huolellisesti.
 

takaisin ylös

Aiemmat päivitykset

 

Uppdaterad 20/5 2020

Denna information uppdateras kontinuerligt

 

Senaste uppdatering:

Ändringar i den internationella passagerartrafiken i Finland, Finnlines kan nu ta emot passagerare, 20 maj 2020

Finlands regering har beslutat att hamnen i Nådendal ska öppnas igen för internationell passagerartrafik från 21 maj 2020. Internationella passagerare kan åka igen med Finnlines-fartyg mellan Kapellskär och Nådendal. Observera att restriktionerna för inträde till Finland är för närvarande giltiga 14 maj - 14 juni 2020. Mer information på Finlands gränsbevakningsväsendets webbplats>

Nådendal var inte en officiell gränsövergångsplats mellan 21 mars 2020 och 20 maj 2020, men nu har detta ändrats.

Läs mer om Finnlines Passagerartrafik: resor & passagerarbokningar >


  Reserestriktioner:

  För närvarande uppdateras informationen kontinuerligt från olika länder och EU med regler för gränser och inträde. Det är passagerarnas ansvar att ta reda på och bedöma om resor är tillåtna. Mer information om respektive lands myndigheter.

  Finland 

  Begränsningarna för inresa till Finland är för närvarande giltiga från 14 maj – 14 juni 2020. Mer information på Finska gränsbevakningsväsendets hemsida > 

  Passagerare som återvänder till Finland måste placera sig i karantän i två veckor och dessutom får de inte använda kollektivtrafik. Mer information finns på Finlands institut för hälsa och välfärd>

  Tyskland
  I Tyskland får resenärer inte komma in i landet utan giltigt skäl enligt det tyska federala inrikesministeriet > Emellertid lättades begränsningarna vid landgränserna den 15 maj 2020.

  En karantän på två veckor är inte obligatorisk för alla personer som återvänder till Tyskland och reglerna håller på att revideras > 

  Sverige
  Det finns för närvarande inga inresebegränsningar för passagerare som reser med Finnlines från Tyskland eller Finland till Sverige

   

   

  Coronavirus beredskap inom Finnlines

  Finnlines övervakar kontinuerligt situationen för coronavirusutbrottet och agerar i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som fastställts av nationella och internationella myndigheter.

  Alla Finnlines-fartyg har en viktig roll i att tillhandahålla transport av export- och importvaror (t.ex. mediciner, livsmedel och andra väsentliga varor).

  För att säkerställa säkerheten för både passagerare (för närvarande huvudsakligen förare) och besättning vidtar vi försiktighetsåtgärder ombord på våra fartyg, inklusive:

  • Ökad rengöring och desinfektion, särskilt rengöring av dörrhandtag, ledstänger, hissknappar, fjärrkontroller och bordsskivor.
  • Förhöjd hygienisk standard ombord genom att öka mängden handskyddsmedel på olika platser för att underlätta både passagerare och besättningsmedlemmar att rengöra händerna ofta.
  • Detaljerade instruktioner för besättningen hur man hanterar alla personer med influensaliknande symtom
  • Visa affischer och broschyrer som främjar skyddsåtgärderna (handtvätt, social distansering och hostetikett) enligt råd från hälsomyndigheterna

  Säkerheten kommer först  - beredskapsplan

  Vår högsta prioritet är våra passagerare och våra anställda. Vi samarbetar nära med myndigheter gällande säkerhetsrelaterade- och hälso frågor, inklusive coronaviruset.

  Finnlines har utvecklat en beredskapsplan som även innehåller instruktioner för hur man hanterar coronavirus, till exempel instruktioner om hur man ska hantera passagerare med misstänkta symptom, uppenbara symptom orsakade av coronavirus och hur man landsätter en misstänkt passagerare. 

  Hantering

  • Information och medvetenhet – vår besättning ombord har detaljerade instruktioner för hantering av tecken eller symptom på akut luftvägssjukdom för passagerare och besättning ombord.
  • Om symptom (till exempel feber, andningssymptom såsom hosta eller andnöd) uppmärksammas eller om en passagerare kontaktar besättningen ombord gällande hens symptom, kommer ombordbehandling av misstänkt fall av coronavirus att sättas in i samarbete med folkhälsomyndigheten.

  Om någon ombord misstänks ha coronavirus kommer vi att

  • isolera passageraren i sin hytt och begränsa antalet personer som kommer in i isoleringsområdet fram till landstigning. Den person som befinner sig/går in i samma hytt som den misstänkte måste bära skyddsutrustning såsom engångshandskar och mask. 
  • Händelsen måste så snart som möjligt rapporteras till myndighet i nästa hamn.
  • Identifiera passagerarens nära kontakter ombord och isolera dem i deras hytter.
  • Behörig myndighet kommer att utfärda anvisningar av ilandstigning av passagerare.
  • Rengöring och desinficering av hytt och andra områden utförs noggrant. 
   

  tillbaka till toppen

  Tidigare uppdateringar

  Aktualisiert 20.5.2020

  Diese Information wird regelmäßig aktualisiert

   

  Neuestes Update:

  Änderungen zum internationalen Passagierverkehr von und nach Finnland, Finnlines transportiert wieder Passagiere von Naantali nach Schweden, 20.5.2020

  Die Coronavirus Situation hat weitreichenden Einfluss auf Passagiertransporte und Reisen in Europa gehabt. Die für Grenzübertritte und Einreisen gültigen Regelungen werden ständig angepasst. Finnlines befolgt die Entscheidungen und Anweisungen der Behörden und richtet seine Aktivitäten daran aus.

  Die finnische Regierung hat beschlossen, den Hafen von Naantali ab dem 21. Mai 2020 wieder für den internationalen Passagierverkehr zu öffnen. Internationale Passagiere können damit wieder an Bord der Finnlines Fähren zwischen Kapellskär und Naantali reisen.
  Bitte beachten Sie aber, dass weiterhin (aktuell bis zum 14.6.2020) Einreisebeschränkungen nach Finnland gelten. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Finnischen Grenzschutzes >

  Naantali war zwischen dem 21. März und dem 20. Mai 2020 kein offizieller Grenzübergangspunkt. Dies wurde nun wieder geändert.

  Bitte informieren Sie sich vor Abreise über die Einreisebestimmungen Ihres Ziellandes und stellen Sie sicher, dass Sie zur Einreise berechtigt sind.

  Lesen Sie mehr über Finnlines´ Passagierdienst: Reisen und Passagier-Buchungen

   

  Reisebeschränkungen:

  Derzeit werden die Reiseinformationen aus verschiedenen Ländern und der EU ständig um Regeln erweitert, welche für die jeweiligen Grenzen und die Ein- und Ausreisen gelten. Es liegt in der Verantwortung des Reisenden, sich vorab zu informieren, ob ihm die Reise gestattet ist. Informationen erteilen die Behörden des betreffenden Landes. 

  Finnland 
  Auch vom 14. Mai – 14. Juni 2020 gelten Einschränkungen. Weitere Informationen auf den Seiten der Finnischen Grenzbehörden >.

  Nach Finnland zurückkehrende Passagiere müssen sich für zwei Wochen unter quarantäneähnliche Bedingungen begeben und dürfen darüber hinaus keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Weitere Informationen auf den Seiten des Finnischen Gesundheitsinstituts >

  Deutschland
  Laut Bundesinnenministerum > dürfen Reisende nicht ohne einen triftigen Grund nach Deutschland einreisen, allerdings werden diese Beschränkungen seit dem 15. Mai gelockert.

  Für Einreisende aus der EU, dem Schengen-Raum, Großbritannien und Nordirland, gibt es keine verpflichtende Quarantäne mehr, es wird nur noch eine Quarantäne-Empfehlung geben, sofern sie aus einem Gebiet mit hohen Infektionszahlen einreisen. Die Regelungen hierzu werden derzeit angepasst >

  Schweden
  Sollten nationale oder internationale Stellen neue Einreisebeschränkungen erlassen, die den Passagiertransport auf Finnlines´ Schiffen betreffen, werden wir Reisende, welche davon betroffen sind, direkt kontaktieren.

   

   

  Coronavirus Bereitschaft bei Finnlines

  Finnlines überwacht die Entwicklung der Coronavirus-Situation sehr genau und befolgt die Richtlinien und Anweisungen der nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden.

  Die finnische Regierung hat am Montag, dem 16. März 2020, eine zeitweilige Schließung der Grenzen bis zum 13. April 2020 aufgrund der Verbreitung des Coronavirus angekündigt.
  Der Transport von Passagieren nach Finnland wird so bald wie möglich ausgesetzt, ausgenommen sind die Rückreisen finnischer Staatsbürger und von Personen mit dauerhaftem Aufenthaltsort in Finnland.
  Finnlines wird dazu beitragen, dass Menschen nach Hause zurückkehren können und unvermeidbare Reisen durchführen können.

  Der Transport von Fracht wird wie gewohnt fortgeführt und Finnlines´ Schiffe verkehren trotz des Coronavirus-Ausbruchs planmäßig.
  Alle Finnlines Schiffe haben eine wichtige Rolle für den Transport von Gütern des Exports und Imports (wie Medikamente, Lebensmittel und andere wesentliche Güter).

  Um die Sicherheit sowohl unserer Passagiere (derzeit hauptsächlich Fahrer) und der Crew zu gewährleisten, werden an Bord unserer Schiffe Vorsichtsmaßnahmen getroffen, darunter:

  • Intensivierte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, mit besonderem Augenmerk auf Türklinken, Handläufe, Aufzugsknöpfe, Fernbedienungen und Tischoberflächen
  • Verstärkte Hygienestandards an Bord durch Erhöhung der Anzahl an Handdesinfektionsspendern an verschiedenen Orten, um Passagieren und Besatzungsmitgliedern das häufige Reinigen ihrer Hände zu erleichtern.
  • Detaillierte Anweisungen an die Crew, wie mit jeglichen Personen, welche grippeähnliche Symptome zeigen, umzugehen ist
  • Aushang von Postern und Broschüren, die über vorbeugende hygienische Maßnahmen (Händereinigung, soziale Distanz und Husten-Etikette) wie von den Gesundheitsbehörden empfohlen, hinweisen.

  Sicherheit steht an erster Stelle - unser Notfallplan

  Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität. Wir arbeiten in allen Sicherheits- und Gesundheitsfragen zum Coronavirus eng mit den Behörden zusammen.

  Bestandteil von Finnlines‘ Notfallplan sind auch die Verhaltensregeln, falls ein Passagier Symptome aufweist, welche auf eine Infektion mit dem Coronavirus schließen lassen und wie man mit dem betroffenen Passagier umgeht.

  Wichtige Inhalte unseres Plans

  • Information und Sensibilisierung - detaillierte Anweisungen, die alle Besatzungsmitglieder zu befolgen haben, wenn ein Passagier oder ein Besatzungsmitglied an Bord Anzeichen und Symptome einer akuten Atemwegserkrankung aufweist.
  • Wenn Symptome (z.B. Fieber, Atemwegssymptome wie Husten oder Atemnot) festgestellt werden oder wenn ein Passagier ein Besatzungsmitglied wegen seiner Symptome kontaktiert, wird die Behandlung eines Verdachts auf ein Coronavirus an Bord in enger Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden durchgeführt.
  • Wenn jemand an Bord Symptome des Coronavirus zeigt, erfolgt eine Isolierung des Passagiers in seiner Kabine bis zur Ausschiffung. Zutritt zum Isolationsbereich haben nur eine begrenzte Anzahl an Personen in Schutzausrüstung (Einweghandschuhe und -masken).
  • Der Vorfall wird unverzüglich den Behörden im nächsten Anlaufhafen gemeldet
  • Die Kontakte des Patienten an Bord sollen identifiziert werden und diese werden ebenso in ihren Kabinen isoliert.
  • Die zuständige Behörde wird die Anweisungen für die Ausschiffung des Patienten erteilen.
  • Die Kabine und andere Bereiche werden sorgfältig gereinigt und desinfiziert.
   

  nach oben

  Frühere Aktualisierungen