You are here

Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus 2018

Pyrimme vakaaseen kannattavuuteen – varmistamalla kustannusten hallinta ja lisäämällä tehokkuutta

Taloudellinen tulos

Suotuisat kaupankäynnin edellytykset ja lisääntynyt kapasiteetti auttoivat meitä kasvattamaan lastimääriä yli 6 prosenttia 754 000 yksikköön edellisvuoden 709 000 yksiköstä. Kuljetimme 163 000 henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja), 11 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, ja 655 000 matkustajaa, 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Finnlines-konsernin liikevaihto raportointikaudella oli 589,4 (536,3) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 9,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto oli 567,2 (516,0) miljoonaa euroa, josta matkustajiin liittyvä liikevaihto oli 55,7 (51,9) miljoonaa euroa. Satamatoimintojen liikevaihto oli 43,6 (42,5) miljoonaa euroa. Lastimäärät kasvoivat useimmilla linjoillamme, mikä nosti Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihtoa. Edelliseen vuoteen verrattuna öljyn hinta oli korkealla tasolla, mikä nosti polttoainekuluja yli 30 prosenttia 131,4 miljoonaan euroon. Satamatoimintojen liikevaihto kasvoi edelleen lisääntyneen lastinkäsittelytoiminnan ansiosta.

Vuokrasimme yhden ropax-aluksistamme, MS Finnclipperin, Suomi–Ruotsi-reitiltä toukokuussa 2018 ja korvasimme sen Star-luokan ropax-alus MS Finnswannilla (ent. Nordlink Malmö–Travemünde-linjalta). Ostimme tilalle Malmö–Travemünde-reitille emoyhtiöltämme Grimaldi-konsernilta 4 200 kaistametrin Star-luokan ropax-aluksen MS Europalinkin. Myimme lokakuussa 2018 yhden pienemmän roro-aluksen, MS Finncarrierin. Raportointikauden tulokseen sisältyy MS Finncarrierin myynnistä saatu 5,1 miljoonan euron myyntivoitto.

Konsernin tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 166,4 (152,3) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 9,2 prosenttia. Nettorahoituskulut laskivat -10,1 (-11,5) miljoonaan euroon. Rahoitustuotot olivat 0,4 (0,3) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -10,5 (11,8) miljoonaa euroa.

Raportointikauden tulos nousi 95,1 miljoonaan euroon edellisen vuoden 82,6 miljoonasta eurosta.

Tehokkuuden lisääminen

Saavutimme useimmat tavoitteemme ja varmistimme Finnlinesin taloudellisen tuloksen paranemisen. Niin kauan kuin keskitymme edelleen kustannusten hallintaan ja niiden alentamiseen ja niin kauan kuin edelleen optimoimme toimintaamme, reittejämme ja alustemme käyttöä, voimme parantaa tehokkuuttamme entisestään. Tulevaisuudessa  toimintamme tehokkuudella tulee olemaan tärkeä merkitys. Alusten pidennykset, suurempien alusten käyttö, uudisrakennusten tilaukset, liikenteen optimoinnit – kaikki nämä toimenpiteet auttavat säilyttämään kilpailukykymme. Markkinakasvun ja lisääntyneiden lastimäärien sekä reittien optimointien ja kasvaneen aluskapasiteetin ansiosta pystyimme myös vuonna 2018 parantamaan raportointikauden tulosta ja myöskin keskeisimmillä taloudellisilla suorituskykymittareilla arvioituna tulos oli hyvä.

Investoinnit kasvuun ja vastuullisuuteen

Kilpailukykymme säilyttämiseksi jatkamme investointeja ja meillä on käynnissä useita projekteja. Saimme päätökseen 70 miljoonan euron energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen tähtäävän investointiohjelmamme, jolla vastasimme kasvavaan kysyntään lisäämällä kuuden roro-aluksen lastikapasiteettia. Kullakin aluksella on nyt 30 prosenttia enemmän kapasiteettia, ja ne voivat kuljettaa 4 000 kaistametriä roro-lastia. Kokonaiskapasiteetin lisäys oli lähes 6 000 kaistametriä.

Kuten edellä mainittiin, MS Europalinkin osto oli huomattava investointi. Aluksen hankintakulut olivat 78 miljoonaa euroa. Muita investointeja pidennysprojektin lisäksi olivat normaalit käyttöomaisuuden korvausinvestointikustannukset, MS Europalinkin ilmapäästöjä vähentävän teknologian laiteasennukseen liittyvät kustannukset, ropax-alusten MS Finnswanin ja MS Europalinkin matkustajatilojen uudistustyöt, investoinnit uuteen lastinkäsittelylaitteistoon ja kuivatelakoinnit.

Finnlines-konsernin bruttoinvestoinnit raportointikaudella olivat yhteensä 135,4 (48,9) miljoonaa euroa sisältäen aineelliset ja aineettomat hyödykkeet.

Finnlines investoi edelleen aluskapasiteettinsa lisäämiseen ja allekirjoitti vuoden 2018 huhtikuussa kiinalaisen Jinling-telakan kanssa sopimuksen kolmen roro-aluksen tilaamisesta. Nämä uuden teknologian alukset kuuluvat 200 miljoonan euron vihreän teknologian roro-investointiohjelmaamme ja niiden toimitusten odotetaan tapahtuvan vuodesta 2021–2022 alkaen. Alukset ovat 238 metriä pitkiä ja kunkin lastikapasiteetti on 5 800 kaistametriä.

Lisäksi palvellaksemme asiakkaitamme paremmin ja tehokkaammin meillä on nyt työn alla uuden Superstar ropax-luokan konseptin kehittäminen. Nämä Superstar ropax-uudisrakennukset täyttävät korkeimmat teknis-tuotannolliset näkökohdat ja ympäristövaatimukset. Paremman asiakaspalvelun ohella pyrimme lisäämään energiatehokkuutta ja vähentämään päästöjä. Näiden alusten toimitukset tapahtuvat todennäköisesti vuosina 2021–2022.

Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme toteuttaneet lukuisia konkreettisia investointeja yhteensä miljardin euron arvosta, joihin sisältyy toimet ympäristön kestävän kehityksen sekä yrityksen sosiaalisen vastuun edistämiseksi. Näitä toimia ovat ilmapäästöjä vähentävän teknologian laiteasennukset 21 laivaan, muutokset aluskannassa ja reittien optimointi, polttoaineen seuranta ja kulkunopeuden hidastaminen, rungon maalaukset silikonimaalilla, propulsion parannukset ja alusten pidennysinvestoinnit. Kaikkien investointien tavoitteena on ollut vähentää laivojen päästöjä kuljetettua tonnia kohden.

Pääomarakenne

Liiketoiminnan nettorahavirta säilyi vahvana ja oli 144,1 (122,5) miljoonaa euroa. Korkeista käyttöomaisuusinvestoinneista johtuen korollinen velka väheni 5,4 miljoonaa euroa ja oli 452,8 (458,2) miljoonaa euroa, pois lukien rahoitusleasingvelat 0,0 (2,4) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka raportointikauden lopussa oli 450,9 (421,2) miljoonaa euroa. Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA, 12 kk rullaava) suhde oli 2,7 (2,8) ja taseesta laskettu  omavaraisuusaste oli 53,3 (51,1) prosenttia. Velkaantumisaste laski hieman 68,1 (68,9) prosenttiin. Vahvan omavaraisuusasteen lisäksi Finnlines on myös rakentanut alenevan lainojen erääntymisprofiilin, joka on vuosien mittaan muuttunut myös tasaisemmin jakautuneeksi. Konsernilla on myös rahoitusjoustoa vahvan likviditeettiasemansa ansiosta, joka raportointikauden lopussa, yhdessä käteis- ja muiden rahoitusvarojen sekä myönnettyjen käyttämättömien luottolimiittien kanssa, oli 154,5 (192,0) miljoonaa euroa.

Omistajarakenne vahvistaa edelleen Finnlinesin nykyistä vankkaa pääomarakennetta. Itämeren tehokkaimpana varustamona ja osana Grimaldi-konsernia, Finnlines saa kilpailijoihinsa nähden ylimääräistä taloudellista ja operatiivista hyötyä emoyhtiönsä kymmenien vuosien globaalista merenkulun tuntemuksesta. 

Tom Pippingsköld