Hyppää sisältöön

Hallinto- ja ohjaus-järjestelmä

Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä. Finnlines soveltaa myös 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta laaditta-vien selvitysten osalta. Koodi on luettavissa osoitteessa www.cgfinland.fi. Finnlinesin hallitus on hyväksynyt tämän Finnlines Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmän.

Finnlines-konsernia johtaa yhtiökokouksen valitsema hallitus ja hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Heidän tehtävänsä on pääosin määritelty Suomen osakeyhtiölaissa. Vastuu päivittäi-sestä operatiivisesta toiminnassa on laajennetun johtoryhmän jäsenillä, joiden tukena on asianomainen henkilöstö ja palvelutoiminnot.

Yhtiön korkein päättävä elin on yhtiökokous. Se päättää asioista, jotka Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat yhtiökokouksen päätettäviksi. Niihin kuuluvat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, päättäminen jaettavista osingoista, vastuuvapauden myöntäminen yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta, yhtiön hallituksen ja tilintarkastajien ja nimittäminen sekä heidän palkkioistaan päättäminen.

Finnlines Oyj:n yhtiökokous pidetään vähintään kerran vuodessa, viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään yksi (1) viikko ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous 2022
Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 5.5.2022. Kokous hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen, että vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän. Hallituksen nykyiset jäsenet Tiina Bäckman, Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Guido Grimaldi, Mikael Mäkinen, Diego Pacella, Esben Poulsson, Jon-Aksel Torgersen ja Tapani Voionmaa valittiin uudelleen hallitukseen. Kaikki jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin KPMG Oy Ab. Päätettiin myös, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallitus
Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksessa on vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen jäsenet nimittää yhtiökokous vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippu-mattomia ja vähintään kahden tätä enemmistöä edustavan tulee olla riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tiedot hallituksen kokoonpanosta, jäsenistä ja heidän riippumattomasta asemastaan on luettavissa Finnlinesin internet-sivuilta. Toimitusjohtaja on hallituksen jäsen.

Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen tulee sisältyä yhtiökokouskutsuun. Hallitukselle ilmoitetut jäsenehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa, jos ehdotus on hallituksen tekemä tai jos ehdokasta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ja ehdokas on antanut kirjallisen suostumuksensa valintaan. Yhtiökokouskutsun toimittamisen jälkeen mahdollisesti asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vara-puheenjohtajan. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja päättää keskeisimmistä menettelytavoista, tavoitteista ja strategioista. Hallituksen työssään soveltamat periaatteet on esitetty hallituksen hyväksymissä toimintaohjeissa. Hallitus käsittelee kaikki asiat koko hallituksen läsnä ollessa. Hallituksella ei ole erillisiä toimikuntia. Hallitus käsittelee kaikki ne asiat, joista hallitus lain, muiden säädösten ja yhtiöjärjestyksen mukaan nimenomaisesti vastaa. Yhtiön liiketoiminnan koosta johtuen on katsottu tehokkaaksi, että koko hallitus käsittelee kokouksissaan yhteisesti myös tarkastus-, nimitys- ja palkkiovaliokunnalle kuuluvat tehtävät.

Hallituksen laatiman kirjallisen työjärjestyksen keskeinen sisältö on seuraava:

 • tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
 • yhtiökokouksille esitettävät asiat
 • toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan, mikäli valittu, ja Executive Committeen jäsenten nimittäminen ja vapauttaminen tehtävistään
 • sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden hyväksyminen ja yhtiön taloudellisen valvonnan järjestäminen
  Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa mainittujen tarkastusvaliokunnalle kuuluvien muiden asioiden käsittely
 • konsernin strategisen suunnitelman ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen
 • konsernin vuotuisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen
 • päättäminen investoinneista, yritysostoista sekä omaisuuden luovutuksista, jotka ovat merkittäviä ja joissa poiketaan konsernin strategiasta
 • pitkäaikaisen lainan ottaminen ja takauksen tai muun vastaavan sitoumuksen antaminen
  riskienhallinnan periaatteet
 • konsernin organisaatiorakenne
 • toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan, mikäli valittu, ja Executive Committeen jäsenten palkka- ja eläke-etujen hyväksyminen
 • toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen.

Päätöstä vaativien asioiden lisäksi hallituksen kokouksiin toimitetaan ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan. Hallitus kokoontuu 6–8 kertaa vuodessa etukäteen päätetyn aikataulun mukaan. Näiden kokousten lisäksi hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa.

Hallitus vuonna 2021
Hallitukseen kuului vuonna 2021 yhdeksän jäsentä:

 • Jon-Aksel Torgersen, hallituksen puheenjohtaja, synt. 1952, MBA, Advisor to the Board, Astrup Fearnley AS, osallistui kokouksiin: 6/6
 • Diego Pacella, hallituksen varapuheenjohtaja, synt. 1960, Degree with honours in Mech. Eng., Managing Director of Grimaldi Group S.p.A., osallistui kokouksiin: 6/6
 • Christer Backman, synt. 1945, VTM, osallistui kokouksiin: 1/1; Hallituksen jäsen 6.5.2021 saakka.
 • Tiina Bäckman, synt. 1959, VT, Rautaruukin Eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja, osallistui kokouksiin: 6/6
 • Emanuele Grimaldi, synt. 1956, Degree in Economics and Commerce, Managing Director of Grimaldi Group S.p.A., Finnlines Oyj:n toimitusjohtaja, osallistui kokouksiin: 6/6
 • Gianluca Grimaldi, synt. 1955, Degree in Economics and Commerce, President of Grimaldi Group S.p.A., osallistui kokouksiin: 6/6
 • Guido Grimaldi, synt. 1983, Degree in Economics, MBA, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director, Grimaldi Group, osallistui kokoksiin: 6/6
 • Mikael Mäkinen, synt. 1956, DI, Chairman of the Board Valmet Corporation, osallistui kokouksiin: 6/6
 • Esben Poulsson, synt. 1948, Diploma in Business Administration, Chairman & CEO, Enesel Pte. Ltd., osallistui kokouksiin: 6/6
 • Tapani Voionmaa, synt 1951, Master Mariner, LL.M., Post Graduate Diplomas, Senior Advisor, Finnlines Oyj, 28.2.2021 saakka, osallistui kokouksiin: 6/6

  Vuonna 2021 Finnlinesin hallitus kokoontui 6 kertaa.

Hallituksen riippumattomuus
Kuusi jäsentä, Christer Backman, Tiina Bäckman, Mikael Mäkinen, Esben Poulsson, Jon-Aksel Torgersen ja Tapani Voionmaa ovat riippumattomia yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista. Emanuele Grimaldi ja Gianluca Grimaldi ovat riippumaton yhtiöstä mutta ei merkittävistä osak-keenomistajista. Emanuele Grimaldi ja Gianluca Grimaldi ovat Grimaldi Group S.p.A:n osakkeenomistajia ja lisäksi hallitus on tekemässään kokonaisarviossa katsonut Guido Grimaldin (Emanuele Grimaldin poika) ja Diego Pacellan (osakkeenomistajan aviopuoliso) olevan tätä kautta ei-riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista perhepiiriin kuulumisen vuoksi.

Yhtiön hallitus nimittää konsernille toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön päivittäistä liiketoimintaa ja hallintoa yhtiö järjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan. Tässä työssä häntä avustaa Executive Committee.

Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja on Tom Pippingsköld (s. 1960). Hallitus nimittää tarvittaessa varatoimitusjohtajan. Yhtiön nykyinen varatoimitusjohtaja on Thomas Doepel.

Hallitus nimittää Executive Committeen jäsenet. Executive Committee kokoontuu säännöllisesti ja sen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Executive Committee tukee toimitus-johtajaa hänen työssään konsernitason strategioiden ja suositusten toimeenpanossa, konsernin hallinnon koordinoimisessa, käytännön ratkaisujen löytämisessä hallituksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi sekä yhtiön toiminnan valvomisessa.

Yhtiöllä on johtoryhmä, jota johtaa toimitusjohtaja ja jonka jäseniä ovat Executive Committeen jäsenet sekä liiketoimintayksiköiden ja linjaliikenteen päälliköt pääasiallisten myyntikonttorien johdon lisäksi. Liiketoimintayksiköiden päälliköt ovat vastuussa myynnin sekä yksiköidensä kannattavuudesta. Tarvittaessa johtoryhmä tukee Executive Committeeta työssään. Laajennetun johtoryhmän jäsenten eläkeikä perustuu paikallisiin lakeihin eikä heillä ole erityistä eläkejärjestelmää.

Lisäksi yrityksellä on laajennettu johtoryhmä, jota johtaa toimitusjohtaja, ja joka koostuu johtoryhmän lisäksi muiden agentuurien päälliköistä sekä Junior Managereista. Laajennettu johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan operatiivisista toimista liittyen konsernin liiketoimintaan ja sen palvelutuotteisiin.

Laajennetun johtoryhmän jäsenten eläkeikä perustuu paikallisiin lakeihin eikä heillä ole erityistä eläkejärjestelmää.

Yhtiön hallitus päättää johtoryhmälle maksettavat palkat ja etuudet ja niiden määräytymisperusteet.

Laajennetun johtoryhmän jäsenet kuuluvat bonusjärjestelmään, jonka perusteista hallitus päättää vuosittain. Hallitus päättää myös muista erillisistä yhtiön johdolle maksettavista suoritusperusteisista palkitsemismuodoista.

Bonukset maksetaan käteisenä. Yhtiöllä ei ole muita bonusohjelmia.

Palkkiot vuonna 2021
Vuonna 2021 hallitukselle maksettiin vuotuiset palkkiot seuraa-vasti: puheenjohtajalle 50 000 euroa, varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja muille jäsenille 30 000 euroa. Hallituksen vuotuiset palkkiot ovat pysyneet ennallaan vuodesta 2008 lähtien.

Sisäinen tarkastus
Konsernin sisäistä tarkastusta hoitaa yhtiön sisäinen tarkastus-yksikkö, joka raportoi toimitusjohtajalle.

Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on analysoida yhtiön toimintaa ja prosesseja sekä sen valvontamekanismien tehok-kuutta ja laatua. Yksikkö auttaa Finnlinesin saavuttamaan ta-voitteensa arvioimalla ja parantamalla sisäisen valvonnan ja hallinnollisten prosessien tehokkuutta systemaattisen ja kurin-alaisen toimintatavan avulla. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää, ovatko yhtiön riskienhallinta, sisäiset valvonta- ja hallintoprosessit johdon suunnitelman ja esityksen mukaisesti riittävät ja toimivat varmistamaan että:

 • Riskit tunnistetaan ja hallitaan oikein.
 • Eri hallintoryhmien välinen vuorovaikutus toimii tarpeen mukaan.
 • Merkittävä taloudellinen, johtamiseen liittyvä ja operatiivinen tieto on täsmällistä, luotettavaa ja oikea-aikaista.
 • Työntekijöiden toiminta on menettelytapojen, standardien, toimintatapojen ja voimassa olevien lakien mukaista.
 • Resursseja hankitaan taloudellisesti, käytetään tehokkaasti ja suojataan riittävästi.
 • Ohjelmat ja suunnitelmat toteutetaan asianmukaisesti ja tavoitteet saavutetaan.
 • Laatua ja jatkuvaa parantamista edistetään yhtiön sisäisissä valvontaprosesseissa.
 • Merkittävät yhtiön sisäiseen valvontaan vaikuttavat lainsäädäntöön tai säännöksiin liittyvät asiat tunnistetaan ja huomioidaan asianmukaisesti.

Sisäinen tarkastaja laatii vuotuisen suunnitelman käyttäen soveltuvaa riskiperustaista menetelmää ja ottaen huomioon potentiaaliset riskit tai johdon määrittämät valvontaan liittyvät asiat. Tarkastusten laajuus tilivuoden aikana suunnitellaan niin, että se on edustava ja painopiste on liiketoiminta-alueilla, joilla on suurimmat riskit. Toimitusjohtaja hyväksyy suunnitelman. Sisäinen tarkastaja suorittaa myös hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan tai hallituksen antamia erityistehtäviä.
Sisäinen tarkastaja suorittaa operatiivisten yksiköiden sisäi-siä tarkastuksia operatiivisista yksiköistä riippumattomasti. Tarkastustyössään sisäinen tarkastaja noudattaa hallinto- ja ohjausjärjestelmää, eettisiä periaatteita, menettelytapoja ja muita yhtiön ohjeita.

Tarkastusraportit lähetetään toimitusjohtajalle ja talous- ja rahoitusjohtajalle. Toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja pitävät vähintään kerran vuodessa sisäisen tarkastajan kanssa suljetun istunnon, jossa käsitellään suoritettujen tarkastusten tuloksia ja seuraavan kauden suunnitelmia. Tarpeelliset asiat saatetaan myös hallituksen tietoon.

Tilintarkastus
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava KHT-yhteisö. Yhtiökokous nimittää tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan tilivuoden tilit ja toimeksianto päättyy seuraavaan yhtiökokoukseen. Tilintarkastaja vastaa konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon asiakirjojen sekä emoyhtiön hallinnon tarkastuksesta. Tilinpäätöksen jälkeen tilintarkastaja antaa lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen yhtiön osakkeenomistajille sekä raportoi myös säännöllisesti tuloksesta hallitukselle. Yleisten pätevyysvaatimusten lisäksi tilintarkastajan tulee täyttää myös tietyt lakisääteiset riippumattomuusvaatimukset, mikä takaa riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen.

Tilintarkastaja vuonna 2021
Vuonna 2021 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2021 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kimmo Antonen. Päätettiin, että tilintarkastuspalkkio maksetaan laskun mukaan. Vuonna 2021 tilintarkastajille maksettiin konsernin, emoyhtiön ja tytäryhtiöiden lakisääteisestä tilintarkastuksesta 119 tuhatta euroa. Samana vuonna maksettiin 35 tuhatta euroa muista asiantuntijapalveluista.

Finnlinesin sisäisen valvonnan tarkoituksena on tukea yhtiötä sen tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit on tunnistettava ja arvioitava, jotta niitä voidaan hallita. Riskien tunnistaminen ja arviointi on siten sisäisen valvonnan edellytys Finnlinesissa.

Sisäiset valvontamekanismit ja -menettelytavat varmistavat johdolle, että riskienhallintatoimenpiteet toteutetaan suunni-elmien mukaisesti. Tietoisia ja huolellisesti arvioituja riskejä otetaan valittaessa strategioita, esim. liiketoimintaa laajennet-taessa, markkina-asemaa parannettaessa ja uusia liiketoimin-toja luotaessa.
Taloudellisia, operatiivisia ja vahinkoa tai menetyksiä aiheut-tavia riskejä vältetään tai rajoitetaan. Toimintojen jatkuvuus varmistetaan turvaamalla kriittiset toiminnot ja keskeiset re-surssit. Kriisinhallinnan, jatkuvuuden varmistamisen ja onnet-tomuuksien varalle laaditaan suunnitelmat. Riskienhallintaan liittyvät kulut ja resurssit ovat suhteessa saavutettaviin hyötyihin.

Finnlinesin hallitus vastaa konsernin yleisen riskitason mää-rittämisestä ja sen turvaamisesta, että yhtiöllä on riittävät työkalut ja resurssit riskien hallintaan. Toimitusjohtaja Executive Committeen avustuksella vastaa riskien hallinnan organisoin-nista ja turvaamisesta kaikissa Finnlinesin toiminnoissa.

Yhtin pääkonttoriin on keskitetty vastuu konsernin käyttöomaisuudesta, investoinneista, rahoituksesta, taloudesta, henkilöstöhallinnosta, viestinnästä, tietojärjestelmistä ja ostotoiminnoista. Konsernin talous- ja rahoitusjohtajan (CFO) alaisuudessa toimii Talousosasto, jonne on keskitetty koko kon-sernin maksuliikenne, ulkoinen laskenta ja sisäinen laskenta. Hallitus päättää konsernin valuutta- ja korkosuojauksista kulle-kin raportointikaudelle ja hyväksyy konsernin ulkopuoliset pitkäaikaiset lainajärjestelyt.

Konsernin lakiasiain- ja vakuutusyksikön vastuulla ovat käyttö omaisuus ja toiminnan keskeytymisestä aiheutuvat riskit sekä vakuutusten hallinnointi ja koordinointi. Pääosa konser-niin sidotusta pääomasta muodostuu sen laivastosta. Laivat vakuutetaan aina täyteen arvoon. Luottotappioriskin mini-moimiseksi konsernin asiakkaiden taloudellinen tilanne ja luotto kelpoisuus ovat jatkuvassa seurannassa.
Jokaiselle tulosyksikölle on nimetty vastuullinen controller, joka raportoi asianomaisen yksikön johtajalle ja koko konsernin talous- ja rahoitusjohtajalle (CFO). Finnlinesin eri yksiköiden johtajat vastaavat yksiköiden taloudellisesta tuloksesta ja käyttö pääomasta. He asettavat yksiköilleen operatiiviset ta-voitteet ja huolehtivat resurssien tehokkaasta käytöstä sekä toiminnan mittaamisesta ja kehittämisestä.
Finnlinesin merkittävimmät strategiset, operatiiviset ja taloudelliset riskit on kuvattu vuoden 2021 tilinpäätöksen liitetiedoissa Taloudellisten riskien hallinta.

Valvonta on prosessi, joka arvioi Finnlinesin sisäisen valvontajärjestelmän laatua ja suorituskykyä. Valvontaa suoritetaan sekä jatkuvasti että erillisten arviointien avulla, joihin kuuluvat sisäiset tarkastukset, tilintarkastukset ja laatuauditoinnit. Kukin liiketoimintayksikkö vastaa siitä, että asianmukaisia lakeja ja säännöksiä noudatetaan sen vastuualueella.

Sisäinen tarkastustoiminto avustaa toimitusjohtajaa ja hallitusta arvioimaan ja varmistamaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan riittävyyttä ja tehokkuutta suorittamalla säännöllisiä tarkastuksia konsernin yksiköissä ja tukitoiminnoissa vuotuisen suunnitelman mukaan. Finnlinesin tilintarkastaja ja muut tarkastajat, kuten laatuauditoijat, suorittavat yhtiön sisäisen valvonnan arviointeja.

Yhtiön taloudellista tulosta arvioidaan jokaisessa hallituksen kokouksessa. Hallitus tarkistaa kaikki osavuosi- ja vuosiraportit ennen niiden julkaisemista. Riskien arviointiprosessin ja valvontatoiminnan tehokkuutta seurataan jatkuvasti eri tasoilla. Tähän kuuluu tuloksen arviointi ja vertailu budjettiin ja suunnitelmiin. Vastuu tehokkaan valvonnan ylläpidosta ja toimivasta riskienhallintajärjestelmästä sekä taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta on toimitusjohtajalla. Yhtiön sisäinen valvonta perustuu konsernin rakenteeseen, jossa konsernin toiminnot on jaettu kahteen segmenttiin ja eri liiketoiminta-alueisiin sekä tukitoimintoihin. Konsernin toiminnot laativat toimintaohjeet, jotka määrittävät vastuut ja valtuudet sekä käsittävät eri alueiden valvonnan, kuten talous, kirjanpito ja investoinnit, ostot ja myynti.

Yhtiöllä on valvontajärjestelmä. Taloudellisen raportoinnin sisäiselle valvonnalle on määritelty standardivaatimukset. Johto odottaa, että kaikki työntekijät noudattavat moraalisesti ja eettisesti korkeita normeja, ja nämä odotukset on viestitetty työntekijöille sisäisiä kanavia pitkin.

Konsernin talousyksikkö valvoo, että taloudellisen raportoinnin prosesseja ja valvontaa noudatetaan. Se seuraa myös ulkoisen ja sisäisen taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Tilintarkastajat vahvistavat vuositilinpäätöksen oikeellisuuden.

Hallitus valvoo lakisääteistä tilintarkastusta ja konsernitilintarkastusta, arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta yhtiöön nähden erityisesti liitännäispalveluiden osalta ja laatii ehdotuksen tilintarkastajien valinnasta.

Hallitus käy vuosittain läpi sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän pääpiirteiden kuvauksen suhteessa taloudelliseen raportointiprosessiin, joka sisältyy tähän hallinto- ja ohjausjärjestelmään.

Tehokas sisäinen valvontajärjestelmä vaatii riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jotta johto voi seurata yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Taloudellisen informaation lisäksi tarvitaan myös ei-taloudellista tietoa, joka liittyy sekä sisäisiin että ulkoisiin tapahtumiin ja toimintoihin.


Finnlinesin liiketoimintaprosesseihin sisältyvät valvontatoiminnot ovat ensiarvoisen tärkeitä yhtiön tehokkaan sisäisen valvonnan varmistamiseksi. Liiketoimintaprosessien valvontatoiminnot auttavat turvaamaan, että kaikki Finnlinesin sisäisen valvonnan tavoitteet ja erityisesti yhtiön toiminnan tehokkuuteen ja kannattavuuteen sekä maineen ylläpitämiseen liittyvät tavoitteet saavutetaan. Liiketoimintayksiköt ja tietohallinto vastaavat siitä, että niiden vastuualueilla määritellyt konsernitason prosessit ja valvontatoiminnot toteutetaan ja niitä noudatetaan. Mikäli konsernitason prosesseja ja valvontatoimintoja ei ole, liiketoimintayksiköt ja tietohallinto vastaavat, että tehokkaat liiketoimintaprosessit riittävine valvontatoimintoineen on kuvattu ja toteutettu.

Finnlinesin tietojärjestelmien toimivuus turvataan laajojen ja huolellisesti laadittujen tietoturvaohjelmien ja varajärjestelmien avulla.

Finnlinesin osakkeita tai muita arvopapereita ei ole listattu ja siksi Finnlines ei sovella markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) tai muita listattujen liikkeeseenlaskijoiden sisäpiirintietoihin liittyviä asetuksia.

Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi yhtiön päätöksenteossa osakeyhtiölain yhtiöön soveltuvien säännösten mukaisesti.

Yhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista konsernihallinnossa. Yhtiö antaa osakeyhtiölain ja tilinpäätöstä koskevien säännösten mukaisia tietoja lähipiiritoimista toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Keskeiset Finnlinesin hallintoa ja johtamista koskevat tiedot julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. Yhtiön kaikki lehdistötiedotteet ovat heti julkaisemisen jälkeen nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä