You are here

Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus 2019

Finnlines-konsernin vahva tase tähtää kasvuun

Taloudellinen tulos
Suomen viennistä 90 % ja tuonnista 80 % kulkee meritse. Vuonna 2019 Finnlines kuljetti 738 000 lastiyksikköä. Vuoden 2018 vastaava luku oli 754 000. Kuljetettujen autojen määrä oli 166 000 (163 000). Laivoillamme kulki 665 000 matkustajaa, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Finnlines-konsernin liikevaihto laski hieman Suomen tuonti- ja vientikehityksen myötä ja oli 574,8 (589,4) miljoonaa euroa. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto oli 550,9 (567,2) miljoonaa euroa, josta matkustajiin liittyvä liikevaihto oli 59,9 (55,7) miljoonaa euroa. Satamatoimintojen liikevaihto oli 45,4 (43,6) miljoonaa euroa. Lastimäärät alenivat jonkin verran Suomen vienti- ja tuontivolyymien mukana, minkä seurauksesta Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto laski. Satamatoimintojen liikevaihto jatkoi kasvuaan lisääntyneiden lastinkäsittelytoimintojen ansiosta. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 21,5 (21,4) miljoonaa euroa. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 169,8 (166,4) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 2,1 %. Nettorahoituskulut laskivat -7,5 (-10,1) miljoonaan euroon. Rahoitustuotot olivat 0,3 (0,4) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -7,7 (-10,5) miljoonaa euroa.

Finnlines-konsernin tulos raportointikaudelta nousi 98,3 miljoonaan euroon edellisen vuoden 95,1 miljoonasta eurosta. Tulosparannus oli varsinaisesti 8,2 miljoonaa euroa, koska vuoden 2018 tulokseen sisältyi 5,1 miljoonan euron myyntivoitto MS Finncarrier-aluksesta. Vuosi 2019 osoitti jälleen, että tekemämme kova työ tehokkuuden parantamiseksi useilla osa-alueilla tuotti tulosta. Vuoden 2019 tulos jatkoi aiempien vuosien menestyksekästä ennätysten sarjaa ja oli Finnlinesin paras tulos koskaan sen 72 toimintavuoden aikana.

Tehokkuuden lisääminen
Saavutimme suurimman osan tavoitteistamme ja varmistimme Finnlinesin operatiivisen tuloksen paranemisen. Keskitymme edelleen perusperiaatteisiimme eli kustannusten hallintaan ja alentamiseen. Toimintamme ytimessä on jatkuva kehittäminen ja kustannusten minimoiminen. Operatiivisen tehokkuuden lisäksi voimme merkittävästi parantaa kustannustehokkuuttamme tehtyjen investointien kautta. Näitä investointeja ovat olleet esimerkiksi propulsioinvestoinnit, laivojen pidennykset ja tietenkin tuleva 0,5 miljardin euron uudisrakennusohjelmamme. Tämän investointiohjelman puitteissa olemme tilanneet viisi vihreän teknologian alusta, joiden polttoainetalous vastaa alan uusinta teknistä kehitystä. Hydrodynaaminen rungon muoto, ilmavoitelu- ja propulsiojärjestelmät, digitaaliset valvontajärjestelmät – kaikki ne auttavat parantamaan tehokkuuttamme ja siten kilpailukykyämme.

“Vahva keskittyminen energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen parantaa myös laivastoomme sijoitetun pääoman tuottoa.”

Vuosien mittaan olemme tehneet nykyiseen aluskantaamme huomattavia ympäristöön ja kapasiteettiin liittyviä investointeja. Finnlines-konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) säilyi hyvällä tasolla ja oli 9,5 % (9,6%). Olemme investoineet päästöjä vähentävään teknologiaan lähes kaikilla aluksillamme. Vuosi sitten saimme päätökseen energiatehokkuusohjelmamme, jonka puitteissa pidensimme kuusi roro-alusta. Pidennyksen jälkeen laivaan voidaan lastata huomattavasti enemmän lastia, mikä tuo 6 000 kaistametriä lisää pyörillä kulkevaa lastia linjalle – tämä vastaa kahta suurta alusta. Nämä investoinnit ovat edistäneet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, ja esimerkiksi polttoaineenkulutus per kuljetettu tonni on laskenut, kun laivaan voidaan lastata huomattavasti enemmän lastia. Näiden investointien ansiosta pystymme hyödyntämään mittakaavaetuja.

Investoinnit kasvuun ja vastuullisuuteen
Finnlines on tehnyt paljon varmistaakseen, että sen taloudellinen ja operatiivinen tulos on erinomainen. Finnlineskonsernin vakavaraisuus on vahva. Vuoden 2019 aikana toteuttamamme strategiset ja systemaattiset toimet loivat perustan jatkuvalle parantamiselle tulevaisuudessa. Parantaaksemme kannattavuuttamme edelleen olemme varanneet 500 miljoonaa euroa uudisrakennusohjelmaamme varten. Vahva keskittyminen energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen auttaa sekä parantamaan laivastoomme sijoitetun pääoman tuottoa että olemaan luotettava kumppani asiakkaillemme.

Meillä on tällä hetkellä meneillään kaksi suurta uudisrakennusprojektia, joissa Grimaldi-konsernin ja Finnlinesin erittäin ammattitaitoiset työntekijät ovat olleet mukana tekemässä näistä aluksista lippulaivoja niin kokonsa kuin teknologiansakin puolesta. Mittakaavaedut ovat olleet yksi keskeisistä tekijöistä kestävän kehityksen strategiassamme ja myös suuresti auttaneet saavuttamaan ympäristöhyötyjä. Tulevissa uusissa aluksissa on litiumioniakut, mikä mahdollistaa päästöttömän operoinnin satamassa. Erilaiset ympäristöteknologiset innovaatiot parantavat alusten energiatehokkuutta ja vähentävät päästöjä entisestään. Erityisen merkille pantavaa on alusten kapasiteetin kasvu. Vaikka Finnlinesin kuljetuskapasiteetti on pysynyt lähes ennallaan vuoteen 2008 verrattuna, roro-aluksen keskimääräinen kapasiteetti on kasvanut yli 80 %, ja tarvittavien roro-alusten määrä on laskenut 40 %. Karkeasti verraten yksi uusista rakenteilla olevista roro-aluksista vastaa kooltaan melkein kahta nykyistä roro-alustamme.

Pääomarakenne
Liiketoiminnan nettorahavirta säilyi vahvana ja oli 173,6 (144,1) miljoonaa euroa. Korollinen velka väheni 80,6 miljoonalla eurolla ja oli 372,2 (452,8) miljoonaa euroa, pois lukien rahoitusleasingvelat 19,3 (0,0) miljoonaa euroa. Rahoitusleasingvelat kasvoivat johtuen IFRS 16:n käyttöönotosta. Korollinen nettovelka raportointikauden lopussa oli 363,0 (450,9) miljoonaa euroa. Nettovelan ja käyttökatteen suhde (EBITDA, 12 kk rullaava) oli 2,1 (2,7) ja taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 58,5 % (53,3 %). Nettovelkaantumisaste oli 50,8 % (68,1 %).

Konsernilla on rahoitusjoustoa vahvan likviditeettiasemansa ansiosta, joka raportointikauden lopussa, yhdessä käteis- ja muiden rahoitusvarojen sekä myönnettyjen käyttämättömien luottolimiittien kanssa, oli 164,2 (154,5) miljoonaa euroa.

Finnlines on kokonaan Grimaldi-konsernin omistama, joka on monikansallinen roro-, autonkuljetus- ja lauttaliikenteeseen erikoistunut logistiikkakonserni. Finnlines on ehdottomasti tehokkuuden ja kestävän kehityksen eturintamassa ja osana yhtä Euroopan suurimmista roro- ja ropax-yhtiöistä, Grimaldi-konsernia, sillä on riittävästi taloudellista joustovaraa investoida lähivuosina lähes 0,5 miljardia euroa vihreän teknologian aluksiin ja turvata kilpailuasema kasvustrategiansa avulla.

Tom Pippingsköld