You are here

Talous- ja rahoitusjohtajan katsaus 2020

Tehokas kustannustenhallinta ja vahva talous säilyttivät kannattavuuden

Suomen ulkomaankauppa on lähes täysin riippuvainen meriyhteyksistä, koska noin 90 % Suomen viennistä ja 80 % tuonnista kulkee meriteitse. Finnlinesilla on ratkaisevan tärkeä rooli kriittisten tavaroiden, kuten lääkkeiden, elintarvikkeiden ja muiden kansalaisille ja teollisuudelle välttämättömien kulutustavaroiden kuljetuksessa. Olemme erikoistuneet rahtiliikenteeseen ja keskeisenä tehtävänämme on mahdollistaa tavaravirtojen sujuva liikkuminen.

Covid-19-pandemian negatiivinen vaikutus Finnlinesin toimintaan jatkui, mutta toisella vuosineljänneksellä tapahtuneen liikevaihdon jyrkän laskun jälkeen lastimäärät kääntyivät nousuun. Kuljetimme 723 000 (738 000 vuonna 2019) lastiyksikköä ja 154 000 (166 000) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja). Koronaviruspandemian puhkeaminen vaikutti voimakkaasti matkustajaliikenteeseemme, ja matkustajamäärät vähenivät kaikilla reiteillä. Kuljetettujen matkustajamäärien muutos oli Saksa–Ruotsi-reitillä -35 %, Suomi–Saksa-reitillä -53 % ja Suomi–Ruotsi-reitillä -68 %. Laivoillamme kulki vuoden 2020 aikana yhteensä 501 000 matkustajaa.

Olemme vuosikymmenten ajan varmistaneet, että käytössä on riittävästi merirahtikapasiteettia ja tavarakuljetukset ulkomailta Suomeen tai Suomesta ulkomaille toimivat. Huolimatta siitä, että turvaamme Suomen huoltovarmuutta, emme ole saaneet valtiolta merenkulun taloudellista tukea. Sekä Huoltovarmuuskeskuksen 45 miljoonan euron tuen että Traficomin 24,7 miljoonan euron tuen ehdot olivat sellaiset, ettei meille myönnetä minkäänlaista tukea, koska taloudellinen tuloksemme on pysynyt kannattavana. Myös Finnlinesin liikevaihto ja kannattavuus ovat laskeneet koronapandemian aikana talouden hidastumisen ja epävarman markkinatilanteen takia, mutta silti meidät on suljettu pois merenkulun tuen saajien piiristä.

Taloudellinen tulos
Finnlines-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 484,0 (574,8) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 16 % edelliseen vuoteen verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetukset -segmentin liikevaihto oli 461,8 (550,9) miljoonaa euroa, josta matkustajiin liittyvä liikevaihto oli 39,0 (59,9) miljoonaa euroa. Satamatoimintojen liikevaihto oli 42,8 (45,4) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 20,6 (21,5) miljoonaa euroa.

Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 140,8 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2019 oli 169,8 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut laskivat -5,6 (-7,5) miljoonaan euroon. Rahoitustuotot olivat 0,5 (0,3) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -6,1 (-7,7) miljoonaa euroa. Finnlines-konsernin tulos raportointikaudelta laski 28,6 miljoonaa euroa ja oli 69,7 miljoonaa euroa.

Ei ole yllättävää, että pandemia painoi vuoden 2020 tulosta alas, mutta tällaisena vaikeana vuonna tekemämme tulos osoittaa kuitenkin, että strategiamme toimii hyvin.

Finnlinesin liikevaihto aleni 91 miljoonaa euroa, sillä covid-19-pandemia vaikutti negatiivisesti taloudelliseen tulokseen.

Tehokkuuden lisääminen
Pandemia on lisännyt epävarmuutta maailmantaloudessa eikä vieläkään näy juuri merkkejä elpymisestä. Toimintamme on kärsinyt pandemiasta, mutta lieventääksemme taloudellista riskiä käynnistimme jo huhtikuussa 2020 kustannussäästöohjelman. Vuoden 2020 monista haasteista huolimatta pystyimme pitämään toimintamme kannattavana.

Keskitymme edelleen perusasioihin, jotka ovat älykkään teknologian käyttö, digitalisoidut ja optimoidut prosessit kaikissa liiketoiminnoissamme, kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävät energiatehokkuusinvestoinnit ja strategiamme tehokas toteuttaminen erittäin aikaansaavan, osaavan ja sitoutuneen henkilöstömme avulla. Kaikki tekemämme kova työ lisää prosessiemme tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Olemme vuosien mittaan tehneet huomattavia sekä ympäristöön että kapasiteettiin liittyviä investointeja nykyiseen laivastoomme. Jopa tämänhetkisessä poikkeuksellisessa tilanteessa strategiamme painopiste kohdistuu edelleen operatiivisen ja taloudellisen asemamme parantamiseen.
Optimoimalla organisaatiota, toimintoja ja taloutta olemme varmistaneet, että Finnlinesin palvelut ovat jatkuneet entisellään ja täytämme tärkeän tehtävämme logistiikkaketjussa. Finnlines-konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 7,0 % (9,5 %).

Investoinnit kasvuun ja vastuullisuuteen
Vastuu ympäristöstä kuuluu osana Finnlinesin liiketoimintastrategiaan. Polttoaineenkulutuksen ja haitallisten päästöjen vähentäminen ovat jo kauan olleet strategiamme keskeisiä elementtejä. Kehitämme Finnlinesissa jatkuvasti toimintaamme, ja ympäristönäkökohdilla on edelleenkin merkittävä vaikutus kaikkiin toimiimme. Alennamme laivastomme hiilidioksidipäästöjä investoimalla energiatehokkuuteen ja vihreään teknologiaan sekä vähentämällä polttoaineenkulutusta.

Meneillään oleva 500 miljoonan euron uudisrakennusohjelmamme, johon kuuluu kolme huippuekologista hybridiroro-alusta ja kaksi ekotehokasta Superstar ropax-alusta, lisää energiatehokuuttamme ja vähentää päästöjä entisestään. Toisin sanoen, asetamme edelleen liikenteeseen yhä suurempia aluksia hyödyntääksemme mittakaavaetuja. Merkittävä uudisrakennusinvestointi antaa myös meille mahdollisuuden poistaa käytöstä vanhempia aluksia ja korvata ne uusilla, ja näin parantaa Finnlinesin laivaston vihreää jalanjälkeä.

Ympäristöystävälliset alukset rakennetaan uusinta teknologiaa ja innovaatioita hyödyntäen. Niissä on litium-ioniakkujärjestelmät ja maasähkövalmius, mikä mahdollistaa päästöttömän operoinnin satamassa. Lisäksi niihin tulee paljon edistyksellistä energiaa säästävää teknologiaa, mikä vähentää päästöjä entisestään.

Ensimmäisen roro-aluksen on tarkoitus aloittaa liikenteessä vuonna 2021, ja kahden muun vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Superstar ropax-alusten on määrä aloittaa liikennöinti vuonna 2023.

Pääomarakenne
Liiketoiminnan nettorahavirta pysyi vahvana ja oli 138,0 (173,6) miljoonaa euroa. Korollinen velka väheni 40,5 miljoonalla eurolla ja oli 331,7 (372,2) miljoonaa euroa, pois lukien rahoitusleasingvelat 17,7 (19,3) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka raportointikauden lopussa oli 329,8 (363,0) miljoonaa euroa. Nettovelan ja käyttökatteen suhde (EBITDA, 12 kk rullaava) oli 2,3 (2,1) ja taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 60,7 % (58,5 %). Nettovelkaantumisaste oli 45,5 % (50,8 %).

Konsernilla on rahoitusjoustoa vahvan likviditeettiasemansa ansiosta, joka raportointikauden lopussa, yhdessä käteis- ja muiden rahoitusvarojen sekä myönnettyjen käyttämättömien luottolimiittien kanssa, oli 226,8 (164,2) miljoonaa euroa. Finnlines-konsernilla on vahva tase, kustannustehokkaat toiminnot ja käyttämättömiä luottolimiittejä, mitkä kaikki lisäävät taloudellista joustavuutta. Ottaen huomioon Finnlinesin investoinnit energiatehokkaaseen laivastoon voimme odottaa yhtiön säilyttävän vahvuutensa tämän poikkeuksellisen ajanjakson aikana.

Finnlines on kokonaan Grimaldi-konsernin omistama, joka on monikansallinen roro-, autonkuljetus- ja lauttaliikenteeseen erikoistunut logistiikkakonserni. Konsernin merikuljetuspalveluihin kuuluvat myös konttikuljetukset sekä matkustajaliikenne. Omistusrakenne vahvistaa strategiaamme ja sen
ansiosta olemme Itämeren tehokkain varustamo. Osana konsernia, jolla on näyttöä erittäin kannattavasta toiminnasta, meillä on tarvittavaa taloudellista joustoa investoida 0,5 miljardia euroa huippuekologisiin aluksiin. Tämän lisäksi verkostomme on laajentunut, ja mittavan Grimaldi-konsernin verkoston kautta asiakkaillamme on pääsy maailmalle.

Finnlines on ollut ja tulee edelleenkin olemaan sitoutunut turvaamaan elintärkeät merikuljetukset markkinaehtoisesti. Olemme ylpeitä siitä, että Finnlinesin liikennepalvelut Itämerellä ja Pohjanmerellä tarjoavat perustan suomalaisen yhteiskunnan tarvitsemille välttämättömien hyödykkeiden kuljetuksille.

Tom Pippingsköld