You are here

Toimitusjohtajan katsaus 2020

Finnlines investoi 0,5 miljardia euroa vihreän teknologian aluksiin ja pitkäjänteiseen kasvuun – Huoltovarmuuden turvaaminen päästöttömällä teknologialla

Vuosi 2020 oli operatiivisesti äärimmäisen haastava, ja maailmanlaajuinen covid-19-pandemia vaati poikkeuksellisia toimia ja ponnisteluja meiltä kaikilta. Kansainvälinen kauppa laski jyrkästi kaikilla liiketoimintasegmenteillä, ja matkustajaliikenne on romahtanut viruksen leviämisen ehkäisemiseksi asetettujen matkustusrajoitusten takia. Covid-19-pandemia on muuttanut maailmaa, ja muiden varustamoiden tavoin Finnlineskin on kärsinyt maailmankaupan hidastumisesta.

Meriliikenteen tilastojen mukaan Suomen merikuljetusten kokonaismäärä oli vuonna 2020 yhteensä 101,3 miljoonaa tonnia. Merikuljetukset laskivat 5,3 miljoonaa tonnia edellisen vuoden lukuihin verrattuna. Vienti laski 5,8 % ja oli 50,2 miljoonaa tonnia. Tuonti laski edelliseen vuoteen verrattuna 4,5 % ja oli yhteensä 45,8 miljoonaa tonnia.

Finnlines-konsernin liikevaihto oli raportointikauden aikana 484,0 (574,8) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 16 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 140,8 (169,8) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 17 %. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa Finnlines reagoi nopeasti ensimmäisiin merkkeihin vallitsevan kriisin laajalle levinneisiin taloudellisiin seurauksiin, ja käynnisti kustannussäästöohjelman covid-19-pandemian vaikutusten lieventämiseksi. Emme tietenkään olleet immuuneja pandemian vaikutuksille, mutta perusteellisen alan tuntemukseen pohjautuvan joustavuutemme ja ketteryytemme ansiosta pystyimme toteuttamaan kustannussäästöohjelman onnistuneesti. Tämän seurauksena säilytimme kohtuullisen kannattavuuden koko vuoden jälkipuoliskon ajan, ja raportointikauden tulos oli 69,7 (98,3) miljoonaa euroa, mistä olemme hyvin ylpeitä.

Poikkeusoloista huolimatta koko merenkulkuala on turvannut maailmanlaajuisesti luotettavat kuljetusyhteydet markkinoiden välillä ja ylläpitänyt elintärkeitä jakeluketjuja. Samoin myös Finnlines on ylläpitänyt kriittisiä meriyhteyksiä Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Manner-Euroopan, Venäjän ja Britannian välillä. Aina vuodesta 1947 lähtien Finnlinesilla on ollut keskeinen rooli suomalaisten vienti- ja tuontiyritysten tukemisessa. On selvää, että kaltaisemme rahdinkuljettajat tarjoavat elintärkeän yhteyden sekä Suomen yksityiselle että julkiselle sektorille. Finnlines yksinään kuljettaa yli kolmanneksen niistä miljoonasta kumipyöräyksiköstä, ts. rekoista ja perävaunuista, jotka kulkevat vuosittain Suomen kolmen tärkeimmän merisillan eli Suomi–Viro, Suomi–Ruotsi ja Suomi–Saksa kautta. Finnlinesilla on keskeinen rooli lääkkeiden, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden kuljetuksissa Suomeen. Lisäksi Finnlines on tärkeä teollisuustuotteiden, varaosien, koneiden ja laitteiden kuljettaja. Finnlinesin Naantali–Långnäs–Kapellskär-reitti on tärkein läntinen merireitti Suomen huoltovarmuuden turvaamisessa ja Finnlines on markkinajohtaja Suomen ja Ruotsin välisessä meriliikenteessä.

Finnlines on operoinut säännöllisesti vuosien ajan Suomen keskeisimmillä merireiteillä ja yhtiön palvelut ovat aina
turvanneet Suomen huoltovarmuutta tarjoten samalla ympäristöystävällistä palvelua markkinaehtoisesti ja ilman julkista tukea.

Vuonna 2020 saavutimme 0,5 miljardin euron uudisrakennusohjelmassamme tärkeän merkkipaalun. Kaikki kolme huippuekologista hybridiroro-alusta ovat parhaillaan eri rakennusvaiheissa, ja investointiohjelma jatkuu suunnitellusti aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Alukset rakennetaan käyttäen uusinta teknologiaa, jolla varmistetaan mahdollisimman vähäiset hiilidioksidi- ja muut päästöt. Päästöttömät satamakäynnit mahdollistavien litium-ioniakkujen lisäksi laivoissa tulee olemaan myös pakokaasupesurit, aurinkopaneelit ja ilmavoitelujärjestelmä, jotka auttavat vähentämään päästöjä entisestään. Sarjan kaikkien kolmen äskettäin nimetyn aluksen, Finneco I, Finneco II ja Finneco III, toimitukset tapahtuvat marraskuun 2021 ja huhtikuun 2022 välisenä aikana.

Näiden kolmen roro-alusten lisäksi olemme tilanneet myös kaksi ekotehokasta Superstar ropax-alusta, joiden on tarkoitus aloittaa liikennöinti vuonna 2023. Superstar ropax-alukset tuovat liikenteeseemme uusia innovatiivisia ratkaisuja, ja ympäristönäkökulma on otettu huomioon kaikessa suunnittelussa. Maasähkövalmius tarjoaa vaihtoehtoisen energialähteen mahdollistaen päästöttömät toiminnot satamassa. Lastitilojen ilmastointi ja valaistus suunnitellaan olosuhteiden mukaan ohjautuvaksi, jolloin energiaa ei kulu hukkaan. Lisäksi kaksinopeuksinen alennusvaihde parantaa propulsiotehokkuutta. Uusi alustyyppi on Finnlinesin vastaus asiakkaiden vaatimuksiin ja se on suunniteltu erityisesti yhtiön Ruotsin ja Suomen väliseen liikenteeseen. Uusien laivojen kapasiteetti on 5 100 kaistametriä ja 1 100 matkustajaa. Toisin sanoen ne pystyvät kuljettamaan noin 200 henkilöautoa ja 290 perävaunua tai 250 rekkaa per matka. Nämä maailman ympäristöystävällisimmät alukset osoittavat ylivoimaisen roolimme kestävän merenkulun edelläkävijöinä.

Ympäristöstrategiamme avulla pystymme vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin entistä paremmin, ja samalla voimme taata turvalliset ja laadukkaat merikuljetuspalvelut. Nykypäivän ja huomisen yhteiskunnan, asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset kasvavat, ja siksi vastuullisten toimien ja kestävien investointien merkitys korostuu vuosi vuodelta, kun asiakkaat valitsevat kaupallista kumppania. Meille Finnlinesissa on tärkeää kehittää jatkuvasti toimintamme laatua ja tehokkuutta sekä parantaa aluksia sekä teknologian että ympäristön kannalta. Olemme olleet sitoutuneita ja sitoudumme vastakin tekemään pitkäjänteistä työtä ympäristön hyväksi, sillä vastuullisuus ja kestävyys ovat strategiamme kulmakiviä ja sisältyvät päivittäisiin toimintoihimme. Olemme sitoutuneet IMO:n tavoitteeseen vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 % vuoteen 2050 mennessä, ja viimeisten 10 vuoden aikana olemme jo pystyneet vähentämään alusten hiilidioksidipäästöjä yli 30 %.

Kuten muidenkin varustamoiden, myös Finnlinesin liikevaihto ja kannattavuus ovat laskeneet talouden hidastumisen ja epävarman markkinatilanteen takia pandemian aikana. Emme ole kuitenkaan seisottaneet aluksia vaan operoimme normaalisti läpi koko vuoden ja varmistimme näin suurimman osan Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeiden lääkkeiden, tavaroiden, koneiden, komponenttien ja muiden välttämättömien tuotteiden kuljetuksista.

Olisi tärkeää, että Suomen hallitus tunnustaa Finnlinesin roolin ja merkityksen huoltovarmuuden ylläpitämisessä myös myöntäessään tukia varustamoille. On ymmärrettävää, että tukea tarvitaan haastavassa tilanteessa, kun viranomaiset ovat asettaneet rajoituksia, jotka vaikeuttavat normaalia toimintaa ja markkinapohjaisiin toimintoihin liittyy riski. Mutta jos valtion tukea jaetaan, sitä  pitäisi jakaa siinä suhteessa, missä yhtiö kantaa vastuuta Suomen huoltovarmuudesta. Valitettavasti näin ei tapahtunut pandemiakriisin aikana ja noin 70 miljoonaa euroa jaettiin yksinomaan Finnlinesin kilpailijoille, jotka toimivat samoilla reiteillä ja samankaltaisilla palveluilla. Tämä tietenkin vääristää kilpailua ja kärsijöinä ovat ne yritykset, jotka eivät saa tukea, kansantalous sekä kuluttajat. Finnlines on palvellut uskollisesti yhteiskuntaa ilman tukia, palvelutasoaan heikentämättä ja edelleen jatkamalla merkittäviä investointejaan ympäristöystävällisiin aluksiin sekä operoinut ja kilpaillut tukea saavien yritysten kanssa, vaikka viime vuosisadan  suurimman pandemian aikana  toiminnasta on tullut rasittavampaa ja vaikeampaa.

Vaihtoehtoiset valtion tukimuodot kaikille varustamoille voisivat olla mahdollisia, horisontaalisempia, tasa-arvoisempia, vähemmän kilpailua vääristäviä, toteutuskelpoisempia ja kestävämpiä kuin nykyiset. Sellaisia voisivat olla liikenteenharjoittajien kustannusten, kuten satama-, miehistö-, maahenkilöstö- tai eläkekulujen, julkinen korvaaminen. Tämä vaihtoehto olisi myös EU:n valtiontukisääntöjen perusperiaatteiden mukainen.

Haluaisin tässä yhteydessä kiittää asiakkaitamme ja sidosryhmiämme luottamuksesta Finnlinesia kohtaan. Mitä vuoteen 2021 tulee, säännöllinen, tiheävuoroinen liikenne Suomen ja muun Euroopan välillä on edelleen Finnlinesin toiminnan perusta samoin kuin jatkuva panostus kestävään kehitykseen. Uudistamalla ja kehittämällä jatkuvasti laivastoamme asiakkaitamme varten uusinta teknologiaa ja innovaatioita käyttäen voimme ylpeinä sanoa, että olemme Suomen johtava merirahdinkuljettaja ja myös merkittävä matkustajaliikennevarustamo. Haluaisin myös ilmaista vilpittömän kiitollisuuteni koko henkilöstöllemme laivoilla, terminaaleissa ja toimistoissa heidän sinnikkäästä työstään hyvän tuloksen saavuttamiseksi erittäin poikkeuksellisena ja vaativana vuonna 2020.

Emanuele Grimaldi