Hyppää sisältöön

Hyvistä lähtökohdista menestykseen 

Toimintavuosi 2021 oli Finnlinesille haasteellinen. Samalla kun rahtiliikenne elpyi hyvin toisen neljänneksen aikana, matkustajaliiketoiminta kohtasi edelleen haasteita jatkuvasti vaihtuneitten matkustusrajoitusten vuoksi. Lisäksi valtion tuen maksaminen kilpailijoillemme jatkui, mikä vääristi markkinoita ja vahingoitti kilpailua. Veronmaksajien rahoja on maksettu kilpailijoillemme yhteensä 100 miljoonaa euroa vuoden 2020 alusta asti, kun taas Finnlinesia ei ole pidetty oikeutettuna tukeen.

Finnlines’ new hybrid ro-ro vessels are being built at the shipyard in 2022

Suomen näkökulmasta Finnlines kuljettaa enemmän kuin kolmanneksen niistä miljoonasta kumipyöräyksiköstä, jotka kulkevat vuosittain kolmea tärkeintä merisiltaa Viroon, Ruotsiin ja Saksaan ja käytännössä Finnlines yhdistää Suomen Eurooppaan. Finnlinesin toiminta perustuu tiheään liikenteeseen Suomen ja Ruotsin, Manner-Euroopan, Venäjän ja Britannian välillä. Valtiontuen oletettiin kohdistuvan varustamoille, jotka ylläpitävät kumipyöräliikennettä Suomen tuonnin ja viennin turvaamiseksi ja varmistavat Suomen kriittisen huoltovarmuuden. Tästä syystä on äärimmäisen vaikea ymmärtää, miksi Finnlines, joka suurimpana varustamona piti valtaosin huolta Suomen huoltovarmuudesta, ei saanut tukea.

Suomen Tilastokeskuksen mukaan meritse rekka-, kontti- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät lisääntyivät vuonna 2021. Tuonti kasvoi 5 % ja oli 10,1 miljoonaa tonnia ja vienti kasvoi 3 % yltäen 15,4 miljoonaan tonniin.

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana Finnlinesin liikevaihto supistui edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kun lastimäärät alkoivat kasvaa kevään aikana, noususuhdanne jatkui koko loppuvuoden. Kasvu oli merkittävää siitä huolimatta, että teollisuus kärsi komponenttipulasta ja tiekuljetukset kuljettajapulasta. Lisäksi autoteollisuuden kesäseisokki oli oletettua pidempi ja junakuljettajien lakko Saksassa vaikutti Ruotsi–Saksa-linjaan. Finnlines pystyi kuitenkin siirtämään laivoja reiteiltä, joilla kysyntä väheni tilapäisesti, muille reiteille, joilla tarvittiin suurempaa kuljetuskapasiteettia.

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 579,9 (484,0) miljoonaa euroa raportointikaudella, kasvua noin 20 % verrattuna vuoteen 2020. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 160,3 (140,8) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 14 %. Matkustajaliikenteen haasteista ja epäoikeudenmukaisesti jaetusta valtion tuesta huolimatta Finnlines saavutti hyvän 74,7 (69,7) miljoonan euron tuloksen. Olemme enemmän kuin tyytyväisiä tulokseemme ottaen huo-mioon, että jouduimme kilpailemaan ilman Traficomin myöntä-mää valtiontukea.

Kun matkustusrajoituksia vähitellen helpotettiin kuukausien sulun jälkeen, Finnlinesin matkustajaliiketoiminta elpyi nopeasti, vaikka matkustajamäärät jäivät normaalitason alle. Maaorganisaatiotamme vahvistettiin, jotta pystymme valmistautumaan uusien Superstar-laivojen tuloon ja niiden tarjoamaan uuteen matkustuskonseptiin. Finnlinesin pitkäaikainen vastuullisuustyö sai myös tunnustusta, kun Visit Finland myönsi Sustainable Travel Finland -merkin. Pitkäkestoinen covid-19-pandemia on aiheuttanut paineita merenkulkijoillemme, mutta niin meri- kuin maahenkilöstömme on suoriutunut hyvin tehtävistään.

Huhtikuussa 2021 Finnlines vahvisti asemaansa Vuosaaren satama-alueella ostamalla suurimman toimistorakennuksen ja matkustajaterminaalin, joiden myötä henkilöstöllä on pitkäaikaiset toimitilat käytössään. Vuosaaren satamalla, jossa on uudenaikainen ja kehittynyt infrastruktuuri, on hyvä sijainti Helsingissä ja se on Finnlinesin kotisatama.

Finnlines on aina ollut sitoutunut parantamaan palveluitaan vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin ja odotuksiin, ja yhtiö on tehnyt liikenteen uudelleenjärjestelyjä tarpeen mukaan. Suomi on riippuvainen meriyhteyksistä, joten merikuljetusten joustavuus ja kilpailukyky ovat maalle erityisten tärkeitä ja Suomen huoltovarmuudelle kriittisiä. Finnlines, joka on kumipyörillä kulkevien merikuljetusten markkinajohtaja Itämerellä, pystyy tarjoamaan vastuullisia palveluita kustannustehokkaasti ja markkinaehtoisesti.

Kun maailmanlaajuinen konttipula toisaalta, ja laajasti raportoitu kuljettajapula toisaalta haastoivat tuonti- ja vientialaa johtaen toimintaketjun häiriöihin ympäri maailmaa, lähimerenkulun toimijat saattoivat edelleen tarjota luotettavia ja kilpailukykyisiä palveluja. Perävaunujen kuljetusmäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja Finnlines on kuljettanut yksiköitä, joissa kuljettaja seuraa mukana sekä yksiköitä ilman kuljettajaa, keskeytyksettä läpi covid-19-pandemian tarjoten noin 170 lähtöä viikoittain. Vastatakseen asiakkaiden odotuksiin sekä rahti- että matkustajakapasiteettia lisättiin Suomi–Ruotsi- ja Ruotsi–Saksa-linjoilla alkuvuodesta 2022.

Finnlines on tehnyt huomattavia investointeja ympäristöteknologiaan ja laivastonsa uudistamiseen, mutta edessä on uusia haasteita. Sekä maailmanlaajuisesti että Euroopan Unionissa keskustellaan lukuisista ehdotuksista. Euroopan komissio aikoo vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. IMO on aiemmin asettanut vähimmäisvähennystavoitteeksi 50 % vuoteen 2008 verrattuna. Euroopan komissio on myös ehdottanut merikuljetusten sisällyttämistä päästökauppajärjestelmään, joka on koskenut energiaintensiivisiä teollisuudenaloja ja lentoliikennettä lähes parinkymmenen vuoden ajan. Lisäksi suunniteltu FuelEU Maritime -aloite asettaa enimmäisrajan laivojen käyttämän polttoaineen kasvihuonekaasupitoisuudelle. EU:n taksonomia-asetuksen tavoitteena on edistää puhtaita teknologioita ja luopua fossiilisten poltto-aineiden käytöstä. Merenkulun kansainvälinen kattojärjestö, International Chamber of Shipping, on esittänyt hiiliveroa syyskuussa 2021, millä aiotaan nopeuttaa sellaisten markkinoiden luomista, jotka mahdollistavat nollapäästöisen merenkulun. Kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi voi olla välttämätöntä asentaa jo olemassa oleviin laivoihin uusia tankkeja ja koneita, jotta ne voivat ajaa uudentyyppisillä polttoaineilla. Nykyisillä tuotantomäärillä hiilineutraaleja polttoaineita ei kuitenkaan ole maailmanlaajuisesti riittävästi saatavilla.

Konttikuljetukset ovat kasvaneet vuosikymmenten ajan, mutta nyt todistamme kuljetusten siirtymistä perävaunuihin. Samalla, kun maailmanlaajuinen konttipula haastoi tuontia ja vientiä ja johti toimitusketjun häiriöihin ympäri maailmaa, roro-laivat osoittautuivat tehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi kuljetusmuodoksi.

Tällä hetkellä Finnlines keskittyy uudisrakennuksissaan uuteen akkutekniikkaan, ilmavoitelujärjestelmään ja aurinkopaneeleihin. Useaan olemassa olevaan ropax-laivaan asennetaan maasähköyhteys käytettäväksi satamissa joissa on sen käyttömahdollisuus. Lisäksi tutkitaan asteittaista siirtymistä hiilineutraaleihin ja uusiutuviin polttoaineisiin. Laivat viettävät monia toimettomia tunteja satamassa odottaen lastia, lastausta ja purkausta. Vuonna 2021 lyhensimme pääreittimme HansaLinkin suurimpien laivojen satamassaoloaikaa, minkä johdosta merimatka voidaan ajaa alhaisemmalla nopeudella, säästää polttoainetta ja vähentää ilmapäästöjä. Digitalisaatio on paras keino vähentää satama-aikaa ja mahdollistaa hitaam-pi nopeus merellä. Informaation saumaton kulku ja koko kulje-tusketjun optimointi parantavat tehokkuutta ja pienentävät logistiikkakuluja sekä liikenteen ilmastovaikutuksia. Finnlines on kehittänyt digitaalisia ratkaisuja ohjaamaan tavara- ja mat-kustajavirtoja. Esimerkiksi vuonna 2021 Finnlines otti käyttöön uuden palvelun, joka ilmoittaa kuljettajille, kun perävaunut on purettu laivasta ja missä ne sijaitsevat satama-alueella.

Kolmen hybridiroro-laivan ja kahden ekotehokkaan ropax-laivan rakentaminen on edistynyt hyvin. Uudet “Ecosarjan” laivat, joista useat jo ajaa emoyhtiön, Grimaldi-konsernin, liikenteessä, ovat osoittautuneet erinomaisiksi kul-jetusvälineiksi. Niissä on enemmän lastikapasiteettia, mutta pienempi energian kulutus kuin aiemman sukupolven laivoissa. Finnlinesin investointiohjelma sisältää kokonaisuudessaan viisi laivaa, jotka ovat kaikki hybridi-tyyppisiä ja edustavat ympäris-tön kannalta viimeisintä teknologiaa. Laivoissa on akkuyksiköt, ilmavoitelujärjestelmät ja pakokaasujen puhdistuslaitteistot. Roro-laivoissa on myös aurinkopaneelit ja niihin asennetaan maasähköyhteys. Laiturissa ollessaan laivat ovat päästöttömiä.

Finnlines on monipuolisen laivastonsa ansiosta valmiina tulevaan. Pystymme kuljettamaan kaiken tyyppistä lastia ja sekä rahtiin liittyvät että yksityiset matkustajat arvostavat rauhallista merimatkaa ja entistä parempia monipuolisia palveluja. Kannattavuus on avainasemassa, jotta voimme varmistaa työntekijöiden hyvinvointi ja työskentelyolot niin, että ylitämme kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen ja asetusten vaatimukset. Teknologian edistys tuo uusia haasteita ja maa-ilma monimutkaistuu. Kannattavuus mahdollistaa toiminnan kestävällä tavalla ja strategisen aseman tulevaisuutta varten. Finnlines valitsi strategiakseen vihreät arvot jo monta vuotta sitten, kun päätimme 0,5 miljardin euron vihreän teknologian uudisrakennusohjelmasta. Olemme suunnanneet investointeja kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen, mikä on mahdollista vain kustannustehokkailla toiminnoilla ja järkevällä talouden hallinnalla.

Haluan lopuksi kiittää asiakkaitamme ja sidosryhmiämme luottamuksesta Finnlinesia kohtaan.

Henkilöstömme on osaavaa ja pätevää ja meillä on hieno laivasto, minkä ansiosta kykenemme täyttämään ympäristövaatimukset ja entistä tiukemmat säännöt paitsi Finnlinesissa, myös koko Grimaldi-konsernissa. Tästä syystä investoimme yli 0,5 miljardia euroa tukeaksemme uudenaikaisella, tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä laivastollamme asiakkaidemme kasvua kestävällä tavalla tulevaisuudessa.

Emanuele Grimaldi