Hyppää sisältöön

Tiukka talousohjaus mahdollistaa riittävän taloudellisen liikkumavaran

Finnlines on yksi Euroopan suurimmista säännölliseen linjaliikenteeseen erikoistuneista varustamoista. Yhtiönä olemme pitkälti vastuussa siitä, että Suomessa tavarankuljetukset toimivat ja toteutetaan vastuullisesti. Laaja reittiverkostomme varmistaa, että Suomen vientiteollisuudella on aikataulutetut ja luotettavat meriyhteydet Euroopan markkinoille samalla, kun varmistamme kriittisten tavaroiden tuonnin Suomeen.

Finnlines' Star class ro-pax vessel Finnlady

Vuoden 2021 alkupuolella covid-19-pandemia vaikutti edelleen toimintaamme, mutta lastimäärät kääntyivät kasvuun kevään aikana ja kesäkausi ylitti odotukset. Kuljetimme 785 000 lastiyksikköä (723 000 vuonna 2020), 171 000 autoa (edellisvuonna 154 000, ei sisällä matkustajien autoja). Kun matkustusrajoitukset lievenivät kesällä, nousu alkoi ja jatkui loppuvuoden. Laivoillamme kulki kaikkiaan 572 000 (501 000) matkustajaa vuonna 2021, lisäystä 14 % edellisvuoteen verrattuna.

Taloudellinen tulos

Finnlines-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 579,9 (484,0) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 20 % edelliseen vuoteen. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 555,3 (461,8) miljoonaa euroa, josta matkustajiin liittyvä liikevaihto oli 47,8 (39,0) miljoonaa euroa. Matkustajien määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2020. Lastimäärät ylittivät selvästi vuoden 2020 tason ja näin myös satamatoimintojen liikevaihto kasvoi ja oli 47,0 (42,8) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 22,3 (20,6) miljoonaa euroa.

Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 160,3 (140,8) miljoonaa euroa, jossa on 14 % kasvua. Tulos ennen korkoja oli veroja (EBIT) oli 78,2 (76,2) miljoonaa euroa.
Parantuneen taloudellisen tilanteen johdosta nettorahoituskulut laskivat -4,4 (-5,6) miljoonaan euroon. Rahoitustuotot olivat 0,2 (0,5) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -4,6 (-6,1) miljoonaa. Tulos ennen veroja (EBT) kasvoi 3,2 miljoonaa euroa ja oli 73,8 (70,6) miljoonaa euroa. Raportointikauden tulos nousi 74,7 (69,7) miljoonaan euroon.

Financial key figures 2021, Annual report 2021
Financial key figures 2021, Annual report 2021

Tehokkuuden lisääminen

Vuoden 2021 vahva tulos ylitti raportointikauden alun odotukset. Laivaston optimaalinen käyttöaste ja reittiverkosto ohjaavat toimintaamme. Monipuolinen laivastomme mahdollistaa laivojen uudelleenjärjestelyt reiteille, joissa kapasiteetin kysyntä kasvaa – tai ajoittain vähenee. Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa, koska kuljetamme kaikentyyppistä lastia, myös haastavaa erikoislastia, ns. high & heavy -projektilastia, sekä luokiteltuja, vaarallisia aineita sisältäviä lasteja.

Olemme sitoutuneet hyödyntämään uusinta tekniikkaa ja käyttämään digitaalisia ja optimoituja prosesseja kaikissa toiminnoissamme. Investoimme ympäristöystävällisiin tekniikoihin ja erittäin aikaansaava, osaava ja sitoutunut henkilöstömme toteuttaa strategiaamme. Kaikki nämä toimenpiteet parantavat prosessiemme tehokkuutta.

Toteamme ylpeinä, että 2021 oli Finnlinesille hyvä vuosi. Palvelimme Suomen ja Euroopan teollisuutta kuljettaen koko vuoden tuonti- ja vientitavaraa ja matkustajia ilman mitään julkista koronatukea. Verkostomme on lisäksi laajentunut ja Grimaldi-konsernin kattavan toiminta-alueen kautta asiakkaillamme on hyvät yhteydet maailmalle.

Ympäristöpainotus

Olemme jatkaneet pitkäaikaisia toimia vastuullisuuden eteen. Vuosien mittaan olemme investoineet huomattavan paljon olemassa olevaan laivastoomme, uuteen ympäristötekniikkaan sekä lastin lastaus- ja kuljetuskapasiteettiin.

Investoimme parhaillaan 500 miljoonaa euroa uusien laivojemme huipputekniikkaan ja -varustukseen, joilla voimme suojella ympäristöä ja parantaa energiatehokkuutta. Energian säästö on paras tapa vähentää päästöjä ja saavuttaa välittömiä tuloksia.

Meneillään oleva 500 miljoonan euron uudisrakennusohjel-mamme toteuttaa strategiaamme, jonka mukaisesti otamme jatkossakin käyttöön entistä suurempia laivoja saavuttaaksemme mittakaavaetuja. Samalla, kun parannamme palvelujamme, vähennämme laivaston ympäristöjalanjälkeä. Vihreä uudisrakennusohjelma käsittää kolme hybridiroro-alusta ja kaksi Superstar ropax-alusta. Roro-alusten lastinkuljetuskapasiteetti on 38 % suurempi kuin nykyisten suurimpien laivojen energiankulutuksen ollessa sama. Superstar-alusten matkustajakapasiteetti yli kaksinkertaistuu. Uusien laivojen on määrä aloittaa liikenteessä vuosina 2022–2023 ja näin olemme hyvissä asemissa kohtaamaan uusia ympäristöhaasteita.

Rahoitus ja pääomarakenne

Liiketoiminnan nettorahavirta pysyi vahvana ja oli 146,7 (138,0) miljoonaa euroa. Korollinen velka kasvoi 18,7 (40,5) miljoonalla eurolla 350,4 (331,7) miljoonaan euroon, pois lukien rahoitusleasingvelat 22,2 (17,7) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka oli raportointikauden lopussa 348,5 (329,8) miljoonaa euroa. Nettovelan ja käyttökatteen suhde (EBITDA, 12 kk ruullaava) oli 2,2 (2,3) ja taseesta laskettu omavaraisuusaste 60,4 % (60,7 %). Nettovelkaantumisaste oli 45,6 % (45,5 %).

Konsernilla on joustava rahoitusasema vahvan likviditeettinsä ansiosta, joka raportointikauden lopussa yhdessä käteis- ja muiden rahoitusvarojen sekä myönnettyjen käyttämättömien luottolimiittien kanssa oli 212,0 (226,8) miljoonaa euroa. Finnlines-konsernilla on vahva tase, kustannustehokkaat toiminnot ja käyttämättömiä luottolimiittejä, jotka lisäävät taloudellista joustavuutta.

”Vahva taloutemme ja joustavuutemme mahdollistaa 0,5 miljardin euron
investoinnin huippuekologisiin aluksiin.”

Optimoimalla organisaatiota, toimintoja ja taloutta olemme varmistaneet, että Finnlinesin palvelut ovat jatkuneet keskeytyksettä ja täytämme tärkeän tehtävämme logistiikkaketjussa. Finnlines-konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 7,2 % (7,0 %).

Finnlines-konsernin tiukka talousohjaus sekä pitkäaikaiset ja vahvat yhteydet kansainvälisiin pankkeihin ja sijoittajiin mahdollistavat tarvittavan taloudellisen joustavuuden ja lähes 500 miljoonan euron investoinnin ekotehokkaisiin aluksiin. Tästä johtuen meillä on hyvät lähtökohdat menestyä tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden näkymät

Lyhyen aikavälin talousnäkymät näyttävät lupaavilta, vaikka pandemia ja sen uudet mutaatiot aiheuttavat epävarmuutta, joka voi vaikuttaa matkustamiseen ja matkustajalukuihin. Rahtinäkymiä ja mahdollisia muutoksia tarkasteltaessa on huomattava, että Finnlinesin laivat pystyvät kuljettamaan monenlaista lastia, joten ne eivät ole alttiita yksittäisten markkinasegmenttien heilahteluille.

Finnlinesilla on hyvä kilpailuasema nykyisen strategiansa ansiosta. Ottaen huomioon aiemmat laivastoon tehdyt investoinnit sekä toimenpiteet tehokkuuden, tuottavuuden ja talouden parantamiseksi, Finnlines-konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan paranevan vuodesta 2021.

Finnlinesilla on vahva omistaja, jolla on vankka merenkulun kokemus. On laajalti tiedossa, että Grimaldi-konserni investoi ja osallistuu merenkulun tutkimukseen ja kehitykseen ja investoi innovatiivisiin ratkaisuihin ja kestävään teknologiaan. Omistusrakenne vahvistaa strategiaamme ja mahdollistaa sen, että olemme Itämeren tehokkain varustamo.

Merenkulku on Suomelle elintärkeää, koska noin 90 % viennistä ja 80 % tuonnista kulkee meritse. Suomi on sijainniltaan kuin saari, minkä vuoksi maa on riippuvainen meriyhteyksistä. Laivanvarustajat, kuten Finnlines, tarjoavat palveluja sekä yksityiselle että julkiselle sektorille, toisin sanoen Suomen koko taloudelle. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa varmistamme kansallisen huoltovarmuuden kustannustehokkaasti, kestävästi ja vastuullisesti.

Tom Pippingsköld