Skip to content

Regulamin imprez turystycznych Finnlines Plc

Jeżeli występują jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszym tekstem a tekstem w języku fińskim, ten drugi ma znaczenie przeważające.

Niniejsze warunki są oparte na bezwzględnie obowiązujących postanowieniach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych oraz fińskiej ustawy o powiązanych usługach turystycznych (901/2017 in Finnish).

1. Zakres

1.1. Regulamin imprezy turystycznej

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do imprez turystycznych, które trwają co najmniej 24 godzin lub obejmują nocleg i są nabywane głównie w celach prywatnych, jednocześnie stanowiąc połączenie co najmniej dwa z następujących rodzajów usług turystycznych: 1) przewóz pasażerów, 2) zakwaterowanie (niestanowiące integralnej części przewozu osób) lub jedna z tych usług w połączeniu z 3) jakąkolwiek inną niezbędną usługą turystyczną, przy czym Finnlines Plc ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie imprezy turystycznej jako całości.

1.2. Specjalne warunki

Organizator ma prawo wprowadzić specjalne warunki, które odbiegają od niniejszego Regulaminu, jeżeli może być to uzasadnione ze względu na szczególny charakter podróży, szczególne regulacje w zakresie formy transportu, specjalne warunki dotyczące zakwaterowania wynikające ze szczególnego charakteru podróży lub szczególnych warunków panujących w miejscu docelowym. Wszelkie takie specjalne warunki nie mogą być sprzeczne z przepisami ustawy o powiązanych usługach turystycznych na niekorzyść podróżnego.

Organizator, który stosuje specjalne warunki w przypadku rezygnacji z usługi i na tej podstawie obciąża podróżnego rzeczywistymi kosztami rezygnacji, musi przedstawić na żądanie podróżnego rozliczenie przedstawiające koszty w podziale na poszczególne elementy podróży.

2. Umowy o udział w imprezie turystycznej i odpowiedzialność za wykonanie umów

2.1. Odpowiedzialność za wykonanie umowy

Organizator musi zagwarantować, że impreza turystyczna zostanie zrealizowana zgodnie z tym, co zostało ustalone z podróżnym. Organizator jest również odpowiedzialny za wszelkie usługi, które zamawia od dostawców usług w celu realizacji umowy (takich jak przewoźnicy i hotele).

Przed zawarciem umowy podróżny musi otrzymać informację, czy organizator zagwarantował zabezpieczenie, o którym mowa w fińskiej ustawie o dostawcach powiązanych usług turystycznych (921/2017) i czy zabezpieczenie obejmuje daną podróż.

Podróżny może zgłosić naruszenia umowy zgodnie z niniejszymi warunkami, kontaktując się z organizatorem.

Procedurę składania skarg opisano w pkt 12.4.

2.2. Treść umów

Każda podróż musi obejmować usługi i ustalenia uzgodnione między podróżnym a organizatorem. Umowa musi obejmować wszystkie warunki określone w formie pisemnej lub elektronicznej przed zawarciem umowy, standardowy formularz informacyjny i inne informacje dotyczące podróży wymagane zgodnie z ustawą o powiązanych usługach turystycznych (w języku fińskimi dekretem o informacjach, które należy przekazać podróżnym w sprawie powiązanych usług turystycznych (w języku fińskim).

2.3. Dokumenty podróżne i ubezpieczenie podróżne

Organizator musi przed zawarciem umowy przekazać podróżnemu ogólne informacje na temat wymogów paszportowych i wizowych kraju docelowego, w tym na temat średniego czasu rozpatrywania wniosków wizowych.

Wymagania paszportowe i wizowe:

Obywatele UE i Szwajcarii: Pasażer musi mieć ważny paszport lub oficjalny dowód tożsamości wydany w kraju UE lub w Szwajcarii, który został zatwierdzony przez dane państwa jako dokument podróżny. Dzieci muszą mieć własny paszport lub oficjalny dowód tożsamości.

Obywatele innych krajów: Pasażer musi posiadać ważny paszport i w zależności od obywatelstwa wizę.

Podróżny jest odpowiedzialny za wypełnianie poleceń organizatora i upewnienie się, że posiada dokumenty wymagane do odbycia podróży (np. paszport, wizę, świadectwa szczepień) oraz że zarówno dokumenty, jak i bilety są prawidłowe i zgodne ze sobą. Podróżny jest również odpowiedzialny za sprawdzenie rozkładów jazdy. Jeżeli organizator podał wszystkie niezbędne informacje, nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez podróżnego, jeśli podróżny nie może uczestniczyć w całości lub części podróży z powodu nieodpowiednich dokumentów podróżnych (np. uszkodzony paszport), braku wizy lub odmowy wydania wizy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobrowolne ubezpieczenie, którego podróżny może potrzebować w związku z podróżą. Zamiast tego podróżny jest odpowiedzialny za uzyskanie ubezpieczenia we własnym zakresie i za dopilnowanie, by takie ubezpieczenie obejmowało to, co jest potrzebne na przykład w przypadku odwołania podróży. W tym celu organizator poinstruuje podróżnego, aby wykupił wystarczające ubezpieczenie obejmujące wypadki i szkody majątkowe oraz odwołanie podróży.

2.4. Potencjalne zagrożenia w miejscu docelowym

Organizator musi przed podróżą poinformować podróżnego o wszelkich szczególnych zagrożeniach związanych z podróżą oraz o ogólnych przepisach sanitarnych, które obowiązują w kraju docelowym. Podróżny jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich porad dotyczących jego osobistych problemów zdrowotnych we własnym zakresie. W przypadku choroby, wypadku lub innego podobnego zdarzenia należy udzielić podróżnemu instrukcji.

Za bezpieczeństwo podróżnego podczas pobytu za granicą odpowiada przede wszystkim sam podróżny oraz władze danego kraju. Podróżny musi w swoich działaniach brać pod uwagę lokalne warunki.

Najważniejsze informacje o bezpieczeństwie i innych specyficznych uwarunkowaniach miejsc docelowych są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii oraz Narodowego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej pod adresem www.um.fi i www.thl.fi. Podróżny musi przeczytać te informacje, aby zapoznać się z lokalnymi warunkami w miejscu docelowym.

2.5. Obowiązek zapewnienia pomocy przez organizatora

Jeśli podróżny zachoruje, ulegnie wypadkowi, padnie ofiarą przestępstwa lub poniesie inne szkody podczas podróży, organizator musi przekazać podróżnemu informacje na temat opieki zdrowotnej, władz lokalnych i pomocy konsularnej, a także zagwarantować dostęp do środków komunikacji na odległość oraz pomóc podróżnemu w zorganizowaniu alternatywnej podróży oraz inną niezbędną pomoc bez zbędnej zwłoki. Podróżny poniesie koszty tych i wszelkich innych specjalnych usług wymaganych w danych okolicznościach (jak np. nowy transport, dodatkowe noclegi w hotelu i wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez organizatora), które organizator świadczy, aby dostosować się do sytuacji podróżnego. Jeśli w trakcie podróży dojdzie do sytuacji, o której mowa w pkt 10.1.b), organizator musi zagwarantować podróżnemu odpowiednią pomoc i podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ograniczenia szkód i niedogodności podróżnego.

Organizator ma prawo pobrać uzasadnioną opłatę za taką udzieloną pomoc, jeśli podróżny spowodował sytuację umyślnie lub przez zaniedbanie. Opłata nie może jednak przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora z tytułu udzielenia pomocy.

2.6. Obowiązki podróżnego

2.6.1. Podróżny ma obowiązek stosować się do wszelkich instrukcji i poleceń dotyczących realizacji podróży wydanych przez władze, organizatora lub przedstawicieli organizatora, jak również przestrzegać obowiązujących przepisów hotelowych i transportowych.

2.6.2. Ograniczenia dotyczące bagażu na statku: Pasażerowie nie mogą wnosić do terminalu ani na pokład statku żadnego bagażu (w tym pojazdu) ani bagażu podręcznego, który może spowodować zagrożenie lub niedogodności obejmujące terminal, statek, ludzi, inny bagaż, bagaż podręczny lub ładunek. Pasażerom nie wolno przewozić broni ani amunicji. Organizator jest uprawniony do wyniesienia na ląd, unieszkodliwienia lub zniszczenia takiego bagażu i/lub bagażu podręcznego na koszt pasażera i bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli uzna, że taki bagaż powoduje lub może spowodować zagrożenie lub niedogodności.

2.6.3. Kontrola bezpieczeństwa: Wszyscy pasażerowie wchodzący na pokład statku, a także pojazdy, bagaż i bagaż podręczny wnoszone na pokład statku, mogą zostać poddani kontroli bezpieczeństwa w strefie terminalu wypłynięć lub na pokładzie statku. Pasażerowi, który odmówi poddania się kontroli bezpieczeństwa, można odmówić wstępu na statek, a władze zostaną powiadomione o tej sprawie.

2.6.4. Opuszczenie statku przed odjazdem: Pasażer, który wszedł na pokład statku, nie może go opuścić przed wypłynięciem. Jeżeli mimo to pasażer opuści pokład statku, cały bagaż (łącznie z pojazdem) i bagaż podręczny należy usunąć ze statku. Pasażer, który opuścił pokład statku przed jego wypłynięciem, musi zwrócić organizatorowi koszty wynikające z opuszczenia pokładu i usunięcia pojazdu.

2.6.5. Bezpieczeństwo na pokładzie: Po wejściu na pokład statku pasażerowie muszą zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa znajdującymi się w kabinach. Pasażerowie mają obowiązek przestrzegać przepisów obowiązujących na statku oraz stosować się do poleceń dyscyplinarnych i zasad bezpieczeństwa określanych przez członków załogi. Podczas pobytu na pokładzie statku pasażerowie muszą zawsze mieć przy sobie kartę pokładową lub klucz do kabiny.

2.6.6. Usunięcie pasażera ze statku: Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu pasażera lub do usunięcia ze statku pasażera, który może stanowić zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych pasażerów, załogi lub statku. Organizator ma prawo usunąć ze statku lub odmówić przewozu pasażera, który w terminalu zachowuje się w sposób wzbudzający zagrożenie lub co do którego można mieć uzasadnione podejrzenia, że zakłóci porządek lub wyrządzi szkody w mieniu organizatora lub że ograniczy prawa innych pasażerów. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez organizatora i szkody w jego mieniu. Pasażer, który został usunięty ze statku, ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez organizatora w związku z usunięciem pasażera oraz jego pojazdu z pokładu.

2.6.7. Bezpieczeństwo na pokładzie samochodowym: Należy odpowiednio zabezpieczyć wszystkie towary znajdujące się wewnątrz pojazdu. Przez cały czas rejsu hamulec ręczny musi być zaciągnięty. Zabronione jest poruszanie się po pokładzie samochodowym podczas rejsu. Na pokładzie samochodowym zabronione jest palenie papierosów i używanie otwartego ognia. Zawory butli gazowych podłączonych do kamperów/przyczep kempingowych muszą być zamknięte przez cały czas przebywania na statku. Ze względów bezpieczeństwa na statkach znajduje się rejestrujący monitoring wideo. Nadzór wideo prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest oznaczony znakami w strefach kontrolowanych.

2.6.8. Podróżny nie może przeszkadzać innym podróżnym swoim zachowaniem. Podróżny, który nie przestrzega tych obowiązków ryzykuje utratę miejsca na rejsie lub wcześniejszy powrót do kraju. Takim podróżnym nie przysługuje zwrot pieniędzy i ponoszą oni wszystkie koszty podróży powrotnej.

2.6.9. Podróżny jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które wyrządzi organizatorowi lub osobom trzecim umyślnie lub poprzez niedbalstwo, na przykład przez naruszenie postanowień pkt 2.6. ppkt.

2.6.10. Podróżny musi podać organizatorowi dane kontaktowe, pod którymi można się z nim skontaktować przed podróżą i w jej trakcie.

2.6.11. Przedstawiciel grupy podróżnych musi przekazać swojej grupie wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do odbycia podróży, a organizatorowi wszystkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące podróżnych. Uznaje się, że organizator spełnił swój obowiązek informacyjny poprzez udostępnienie informacji dotyczących podróży przedstawicielowi grupy i nie musi przekazywać informacji każdemu podróżnemu z osobna.

Przedstawiciel grupy podróżnych może dokonywać zmian w rezerwacjach grupy samodzielnie lub wspólnie z indywidualnym podróżnym żądającym zmian.

2.6.12. Podróżny lub przedstawiciel grupy podróżnych jest odpowiedzialny za prawidłowość informacji, które przekazuje organizatorowi, jak np. termin podróży, imię i nazwisko, data urodzenia i inne dane osobowe podróżnego/ów lub szczególne wymagania, oraz za terminowe przekazanie tych informacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z podania przez podróżnego lub przedstawiciela grupy podróżnych niedokładnych lub niepełnych informacji.

2.6.13. Podróżny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje i/lub koszty powstałe w wyniku korzystania przez niego z usług lub składników wchodzących w skład imprezy turystycznej w sposób naruszający umowę o udział w imprezie turystycznej. Na przykład, niewykorzystanie wszystkich lub części usług przewozowych w ramach imprezy turystycznej może spowodować, że podróżny straci prawo do niektórych lub wszystkich pozostałych usług.

3. Zawarcie umowy i płatność

3.1. Umowa staje się wiążąca po dokonaniu wpłaty wstępnej na rzecz organizatora w podanym terminie.

3.2. Całkowitą cenę imprezy turystycznej należy zapłacić w terminie podanym przez organizatora lub w innym uzgodnionym terminie. Pod warunkiem dokonania zapłaty za imprezę turystyczną podróżny ma prawo otrzymać bilety i inne dokumenty związane z podróżą z dużym wyprzedzeniem.

4. Prawo podróżnego do anulowania rezerwacji przed rozpoczęciem podróży

Podróżny ma prawo do anulowania rezerwacji w dowolnym momencie przed rozpoczęciem podróży. W takiej sytuacji organizator ma prawo naliczyć opłatę za anulowanie rezerwacji w następujący sposób:

4.1.

a) koszty administracyjne zgodnie z ustaleniami, jeśli rezerwacja zostanie anulowana co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem podróży

b) 25% ceny imprezy turystycznej, jeśli rezerwacja zostanie anulowana w terminie krótszym niż 30 dni, ale co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem podróży

c) 50% ceny imprezy turystycznej, jeśli rezerwacja zostanie anulowana w terminie krótszym niż 15 dni, ale co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem podróży

d) 100% ceny imprezy turystycznej, jeśli rezerwacja zostanie anulowana w terminie krótszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem podróży.

O ile nie zaznaczono inaczej, opłata biura związana z anulacją wynosi 15 euro. 4.3. W przypadku niestawienia się w celu odbycia podróży w wyznaczonym czasie bez anulowania rezerwacji lub braku możliwości odbycia podróży z powodu braku dokumentów, za które podróżny jest odpowiedzialny, takich jak paszport, wiza, dowód tożsamości lub świadectwo szczepienia, Podróżnemu nie przysługuje zwrot pieniędzy.

4.4. Koszty anulowania rezerwacji mogą się różnić od tych wymienionych w pkt 4.1. w przypadku podróży podlegającej specjalnym warunkom (punkt 1.3.). W takiej sytuacji warunki specjalne muszą określać koszty anulowania lub sposób obliczania takich kosztów anulowania.

5. Prawo podróżnego do anulowania rezerwacji przed rozpoczęciem podróży z powodu zmian wprowadzonych przez organizatora lub warunków w miejscu docelowym

5.1. Podróżny ma prawo anulować rezerwację, jeśli

a) organizator dokonuje istotnych zmian w ustaleniach dotyczących podróży. Istotne zmiany obejmują na przykład zmianę transportu, która znacznie wydłuży czas podróży, zmiany godzin wyjazdu i przyjazdu, które powodują znaczne niedogodności lub dodatkowe koszty dla podróżnego, na przykład ze względu na konieczność zmiany transportu lub zakwaterowania, zmianę celu podróży lub zmianę, która znacznie obniża standard zakwaterowania, jak również istotne zmiany w charakterze podróży; lub

b) ma powód, aby sądzić, że zdolność organizatora do realizacji podróży zgodnie z ustaleniami została znacznie ograniczona po zawarciu umowy z powodu wybuchu wojny w miejscu docelowym lub w jego pobliżu lub innych poważnych problemów związanych z bezpieczeństwem, takich jak terroryzm lub klęska żywiołowa, taka jak powódź, trzęsienie ziemi lub warunki pogodowe, strajki pracowników, znaczące zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch poważnej choroby w miejscu docelowym, lub inne podobne okoliczności, lub jeśli podróż nie może być prowadzona bez narażania zdrowia lub życia podróżnego z innego nieoczekiwanego powodu

Prawo podróżnego do anulowania rezerwacji zależy od oficjalnego stanowiska władz fińskich w sprawie konkretnej sytuacji lub oficjalnego raportu np. misji fińskiej; lub

c) zmieniają się daty lub godziny podróży

– o więcej niż 24 godziny w przypadku podróży trwających co najmniej siedem dni

– o więcej niż 12 godzin w przypadku podróży trwających od dwóch do sześciu dni

– prawo podróżnego do odwołania podróży trwającej krócej niż dwa dni jest rozpatrywane indywidualnie; lub

d) ma poważne powody, aby sądzić, że organizator w inny sposób nie wywiąże się z jakiegoś istotnego elementu umowy.

5.2. Organizator musi poinformować podróżnego o wszelkich zmianach za pomocą trwałego nośnika; w zawiadomieniu organizator musi wyjaśnić, jakie zmiany zamierza wprowadzić, czy zmiany wpłyną na standard imprezy turystycznej lub obniżą jej wartość, a także określić wysokość ewentualnej zniżki udzielonej podróżnemu w związku ze zmianami oraz wskazać, czy zmiany uprawniają podróżnego do anulowania rezerwacji.

5.3. Podróżny, który chce anulować rezerwację, musi niezwłocznie poinformować o tym organizatora. Jeżeli podróżny nie poinformuje organizatora o chęci anulowania rezerwacji w rozsądnym terminie podanym w zawiadomieniu o zmianach, uważa się, że zaakceptował proponowane zmiany.

5.4. Prawo podróżnego do anulowania rezerwacji z powodu podwyżki cen zostało ustalone w pkt 8.3.

5.5. Podróżny, który anulował rezerwację w wyżej wymienionych okolicznościach, ma prawo do otrzymania zwrotu ceny imprezy turystycznej niezwłocznie, a w każdym razie w ciągu 14 dni od anulowania. Opłata za anulowanie zostanie jednak pobrana, jeśli podróżny wiedział o okolicznościach, o których mowa w pkt 5.1.b) w momencie zawierania umowy.

Podróżny, który anulował rezerwację z przyczyn wymienionych w punktach 5.1.a), 5.1.c) lub 5.1.d) ma również prawo do rekompensaty za wszelkie kwoty, które wydał na podróż, a które stały się bezcelowe z powodu anulowania rezerwacji, chyba że zmiany są spowodowane okolicznościami niezależnymi od organizatora lub jego podwykonawców.

6. Prawo podróżnego do przerwania podróży i wypowiedzenia umowy w trakcie podróży

6.1. Podróżny ma prawo do przerwania podróży, jeśli

a) realizacja umowy o usługi turystyczne jest wadliwa do tego stopnia, że podróż nie spełnia swojego pierwotnego celu; lub

b) podczas podróży dojdzie do sytuacji, o której mowa w pkt 5.1.b), a podróżny w momencie zawierania umowy nie znał warunków panujących w miejscu docelowym.

6.2. Podróżny, który przerywa podróż lub rozwiązuje umowę, ma prawo do zwrotu ceny imprezy turystycznej i wszelkich innych płatności dokonanych na rzecz organizatora. Wszelkie usługi świadczone przez organizatora, z których skorzystał podróżny (np. wszelkie części podróży składające się z kilku części, wszelkie posiłki serwowane podczas podróży lub bilety, z których korzystał podróżny) zostaną uwzględnione przy obliczaniu zwrotu kosztów.

6.3. W razie potrzeby organizator musi zorganizować i opłacić podróż powrotną każdego podróżnego, który chce rozwiązać umowę na podstawie pkt 6.1.a). W takich okolicznościach podróżny musi mieć możliwość powrotu do domu przy użyciu tej samej formy przewozu, która została pierwotnie uzgodniona, i do tego samego miejsca, z którego wyruszył, lub innego miejsca, które zostało uzgodnione.

6.4. Podróżny, który chce przerwać podróż z powodu okoliczności, o których mowa w pkt 6.1.b) i któremu organizator nie pomoże w zorganizowaniu podróży powrotnej zgodnie z pkt 2.5, ma prawo do załatwienia sprawy we własnym zakresie. W takich okolicznościach podróżny musi dołożyć starań, aby ograniczyć koszty i inne straty, które poniesie organizator.

6.5. Prawo podróżnego do odszkodowania zostało omówione w pkt 16.

7. Prawo podróżnego do żądania zmian w umowie i przekazania imprezy turystycznej innemu podróżnemu

7.1. Podróżny ma prawo do zmiany daty wyjazdu, celu podróży lub hotelu do 30 dni przed rozpoczęciem podróży, płacąc ewentualną różnicę między pierwotną imprezą turystyczną a nową imprezą turystyczną oraz koszty administracyjne w wysokości 30 euro. Organizator ma prawo traktować wszelkie zmiany dokonane bliżej rozpoczęcia podróży jako rezygnację i nową rezerwację.

7.2. Podróżny ma prawo wprowadzać zmiany do danych pasażera na swojej rezerwacji lub przekazać imprezę turystyczną innej osobie, o ile ta druga osoba spełnia warunki imprezy turystycznej.

Organizator musi zostać powiadomiony o wszelkich takich zmianach w danych pasażera co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem podróży. Zmiany mogą być również dokonywane bliżej rozpoczęcia podróży, jeśli nie spowoduje to nieuzasadnionych niedogodności dla organizatora.

Organizator ma prawo do uzasadnionej rekompensaty za wszelkie działania, które musi podjąć w związku ze zmianami. Jeśli dodatkowe warunki organizatora nie stanowią inaczej, kwota rekompensaty zostanie ustalona w oparciu o poniesione koszty administracyjne (15 euro). Odpowiedzialność za koszty imprezy turystycznej i za wypłatę rekompensaty dla organizatora zostanie podzielona między pierwotnego podróżnego i osobę podróżującą zamiast niego.

8. Zmiany cen

8.1. Organizator ma prawo do podwyższenia ceny imprezy turystycznej i obowiązek obniżenia ceny po zawarciu umowy z następujących powodów:

a) Zmiany kosztów przewozu w związku z cenami paliw i innych energii; lub

b) Zmiany podatków lub opłat osób trzecich, które mają wpływ na cenę imprezy turystycznej, takich jak opłaty lotniskowe lub morskie bądź podatki w kraju lub mieście docelowym. Uwzględniane są zarówno podatki i opłaty krajowe, jak i podatki i opłaty nakładane przez władze kraju docelowego; lub

c) Zmiany kursów walut mające wpływ na cenę imprezy turystycznej określoną w oparciu o kurs obowiązujący sześć tygodni przed rozpoczęciem podróży. Referencyjny kurs walutowy to kurs, który organizator podał jako podstawę swoich cen. Jeżeli kurs walutowy będący podstawą cen nie został określony, kurs na dzień zawarcia umowy jest referencyjnym kursem walutowym.

8.2. Wzrost cen nie może przekroczyć wzrostu kosztów.

Organizator musi jak najszybciej poinformować podróżnego o nowej cenie i przedstawić wyjaśnienie, dlaczego cena uległa zmianie oraz określić składniki imprezy turystycznej, których dotyczy zmiana.

Podróżny musi zostać poinformowany o podwyżce ceny za pomocą trwałego nośnika co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem podróży.

8.3. W przypadku podwyżki ceny imprezy turystycznej wykupionej przez podróżnego o więcej niż 8% obliczonej w sposób określony w pkt 8.2. po zawarciu umowy, podróżny ma prawo do wypowiedzenia umowy. Podróżny jest zobowiązany powiadomić organizatora o chęci wypowiedzenia umowy w rozsądnym terminie podanym przez organizatora lub, jeśli nie ustalono takiego terminu, w ciągu siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia o podwyżce cen. Zawiadomienia wysłane drogą elektroniczną uważa się za otrzymane w dniu ich wysłania. Jeżeli nie można przedstawić innego dowodu potwierdzającego datę otrzymania komunikatu, zawiadomienie wysłane pocztą uznaje się za otrzymane siódmego dnia po wysłaniu.

W przypadku odstąpienia od umowy podróżny ma prawo do zwrotu wpłaconych kwot bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Prawo podróżnego do odszkodowania zostało określone w § 16.

8.4. Organizator ma obowiązek zwrócić podróżnemu koszty wynikające z obniżki kosztu imprezy turystycznej z powodu okoliczności, o których mowa w pkt 8.1.a)-8.1.c) przed rozpoczęciem podróży. Organizator ma prawo potrącić ze zwrotu kosztów wszelkie poniesione koszty administracyjne.

9. Zmiany w umowie o udział w imprezie turystycznej wprowadzone przez organizatora

9.1. Podróżny nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy ani do otrzymania obniżki ceny lub odszkodowania w przypadku, gdy organizator przed rozpoczęciem podróży wprowadzi drobne zmiany do umowy o udział w imprezie turystycznej. Do drobnych zmian zalicza się zmiany, które podróżny mógł w uzasadniony sposób przewidzieć ze względu na charakter miejsca docelowego lub samej podróży, np. odwołanie jednej wycieczki, jeżeli impreza turystyczna obejmuje kilka wycieczek.

9.2. Zmiany wprowadzone przez organizatora, które uprawniają podróżnego do anulowania podróży, wymieniono w pkt 5.1.

9.3. Podróżny jest zobowiązany zapłacić cenę imprezy turystycznej i inne uzgodnione opłaty, jeśli zmiany wprowadzone przez organizatora nie są drobne zgodnie z pkt 9.1. lub jeśli uprawniają podróżnego do anulowania podróży zgodnie z pkt 9.2. Obowiązują jednak postanowienia ust. 15 i 16 dotyczące prawa podróżnego do obniżenia ceny i odszkodowania.

9.4. Organizator jest zobowiązany poinformować podróżnego o wszelkich zmianach za pomocą trwałego nośnika w sposób jasny, zrozumiały i wyraźny. Zmiany będą zazwyczaj przekazywane na adres e-mail i/lub numer telefonu podany podczas rezerwacji za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

9.5. Zamiast odwoływać wycieczkę lub serię wycieczek z powodu małego zainteresowania, organizator ma prawo do przeprowadzenia wycieczki poprzez zmianę formy przewozu, trasy i/lub rozkładu jazdy, o ile zmiany te nie wpływają znacząco na charakter wycieczki. Podróżny musi zostać poinformowany o takich zmianach

co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem podróży w przypadku podróży trwających ponad 6 dni;

co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem podróży w przypadku podróży trwających od dwóch do sześciu dni;

co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w przypadku podróży trwających krócej niż dwa dni;

Powyższe zmiany mogą uprawniać podróżnego do obniżenia ceny i/lub odszkodowania zgodnie z postanowieniami § 15 i 16.

10. Prawo organizatora do odwołania lub przerwania podróży

10.1. Organizator ma prawo do odwołania podróży, jeśli

a) na wycieczkę zgłosiła się niewystarczająca liczba osób, a organizator w przekazanej wcześniej podróżnemu dokumentacji (np. program lub inna dokumentacja) określił, że realizacja wycieczki jest uzależniona od zainteresowania. Minimalna liczba uczestników może zostać ustalona dla poszczególnych podróży lub serii podróży do danego miejsca przeznaczenia. Podróżny musi zostać poinformowany o takich odwołaniach

co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem podróży w przypadku podróży trwających ponad 6 dni;

co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem podróży w przypadku podróży trwających od dwóch do sześciu dni;

co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w przypadku podróży trwających krócej niż dwa dni;

b) zdolność organizatora do realizacji podróży zgodnie z ustaleniami została znacznie ograniczona po zawarciu umowy z powodu wybuchu wojny w miejscu docelowym lub w jego pobliżu lub innych poważnych problemów związanych z bezpieczeństwem, takich jak terroryzm lub klęska żywiołowa, taka jak powódź, trzęsienie ziemi lub warunki pogodowe, strajki pracowników, znaczące zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch poważnej choroby w miejscu docelowym, lub inne podobne okoliczności, lub jeśli podróż nie może być prowadzona bez narażania zdrowia lub życia podróżnego z innego nieoczekiwanego powodu Do takich powodów zalicza się również przerwy w dostawie podstawowych usług, takich jak energia elektryczna lub woda, w miejscu docelowym, spowodowane na przykład klęską żywiołową lub strajkiem pracowników.

O takich odwołaniach podróżny musi zostać poinformowany jak najszybciej.

10.2. Jeżeli w trakcie podróży wystąpią okoliczności, o których mowa w pkt 10.1.b), organizator ma prawo przerwać podróż i dokonać innych niezbędnych zmian w programie W takiej sytuacji organizator musi po powrocie do domu niezwłocznie zwrócić podróżnemu cenę zapłaconą za wszelkie składniki imprezy turystycznej, które nie zostały dostarczone.

10.3. Organizator, który odwołuje wyjazd, musi zwrócić podróżnemu pieniądze w ciągu 14 dni od odwołania wyjazdu.

11. Prawo organizatora do wypowiedzenia umowy

Organizator ma prawo wypowiedzieć umowę z podróżnym, jeśli ten nie zapłaci za całość lub część imprezy turystycznej w uzgodnionym terminie. Termin płatności musi być rozsądny. W dokumencie, w którym podany jest termin płatności, należy wyjaśnić prawo organizatora do wypowiedzenia umowy z powodu braku zapłaty.

12. Naruszenie umowy i skargi

12.1. Uważa się, że organizator dopuścił się naruszenia umowy, jeżeli

a) usługi lub inne usługi związane z podróżą nie odpowiadają uzgodnieniom lub temu, co można uznać za uzgodnienia; lub

b) nie udzielił podróżnemu wszystkich wymaganych na mocy ustawy o powiązanych usługach turystycznych informacji dotyczących warunków podróży, zawartości imprezy, niezbędnych dokumentów podróżnych, obowiązujących przepisów sanitarnych, połączeń transportowych i rozkładów jazdy oraz innych niezbędnych informacji, takich jak instrukcje na wypadek choroby, wypadku lub innych podobnych trudności, i można uznać, że miało to wpływ na proces decyzyjny podróżnego; lub

c) nie udzieli pomocy zgodnie z pkt 2.5.

12.2. Podróżny musi być przygotowany na uzasadnione zmiany w rozkładach jazdy, przy czym uzasadnionych zmian w rozkładach jazdy nie uznaje się za naruszenie umowy przez organizatora.

12.3. Nieskorzystanie przez podróżnego z niektórych lub wszystkich usług przewozowych lub innych usług w ramach imprezy turystycznej nie stanowi naruszenia umowy przez organizatora.

12.4. Skargi

Podróżny, który chce po zakończeniu podróży złożyć skargę dotyczącą naruszenia umowy przez organizatora, musi powiadomić organizatora lub sprzedawcę detalicznego o swojej skardze w rozsądnym terminie od momentu, w którym zauważył lub powinien był zauważyć naruszenie. Jeżeli podróżny zauważy naruszenie umowy, które można naprawić w trakcie podróży, musi jak najszybciej powiadomić o tym organizatora lub sprzedawcę detalicznego.

Jeżeli naruszenie umowy nie wymaga natychmiastowego działania naprawczego, podróżny musi zapewnić rozsądny termin na usunięcie naruszenia. To, co stanowi rozsądny termin, zależy od czasu trwania podróży, miejsca docelowego i innych czynników związanych z charakterem podróży.

Powyższe nie uniemożliwia jednak podróżnemu złożenia skargi, jeżeli organizator lub przedsiębiorca, z którego pomocy organizator korzystał przy wykonywaniu umowy, dopuścił się rażącego zaniedbania lub działał w złej wierze.

13. Naprawa naruszeń umowy

13.1. Organizator musi usunąć wszelkie naruszenia umowy bez zbędnej zwłoki lub, o ile natychmiastowe działania naprawcze nie są konieczne, w rozsądnym terminie określonym przez podróżnego i w sposób, który nie spowoduje poniesienia przez podróżnego kosztów lub poważnych niedogodności. To, co stanowi rozsądny termin na usunięcie naruszeń umowy, zależy od charakteru naruszenia i jego skutków dla podróżnego, a także od możliwości usunięcia naruszenia przez organizatora.

Podróżny może być uprawniony do obniżki ceny obejmującej czas trwania naruszenia zgodnie z § 15 oraz do odszkodowania zgodnie z §16 pomimo podjęcia przez organizatora działań naprawczych.

13.2. Nie można oczekiwać od organizatora usunięcia naruszenia umowy, jeżeli działania naprawcze są niemożliwe lub spowodowałyby poniesienie przez organizatora nieracjonalnych kosztów. To, co stanowi nieracjonalne koszty, zależy od skali naruszenia i wartości usług turystycznych, których dotyczy naruszenie.

Jeżeli organizator nie zdecyduje się na usunięcie naruszenia umowy lub nie podejmie natychmiastowych działań naprawczych, o ile są one wymagane, lub nie usunie naruszenia w terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny ma prawo do podjęcia działań we własnym zakresie. W takiej sytuacji podróżny ma prawo do zwrotu kosztów z tytułu podjętych działań naprawczych.

Organizator nie ma obowiązku zwracać podróżnemu kosztów poniesionych przez niego z tytułu usunięcia naruszenia umowy przez organizatora, jeżeli koszty te są nieuzasadnione. Organizator, który odmawia naprawienia naruszenia umowy zgodnie z niniejszym ustępem, ma obowiązek obniżyć podróżnemu cenę i wypłacić mu odszkodowanie zgodnie z ust. 15 i 16.

14. Świadczenie usług alternatywnych podczas podróży

Jeżeli znaczna część usług turystycznych w ramach imprezy turystycznej nie może zostać wykonana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, organizator, nie pobierając żadnych dodatkowych opłat od podróżnego, oferuje odpowiednie alternatywne usługi uzupełniające imprezę turystyczną. Takie alternatywne usługi muszą, o ile to możliwe, charakteryzować się co najmniej takim samym standardem jak uzgodnione usługi turystyczne. Organizator ma obowiązek zaproponować alternatywne usługi również, gdy podróżny nie może wrócić do pierwotnego miejsca wyjazdu zgodnie z ustaleniami.

Jeżeli alternatywne usługi obniżą wartość imprezy turystycznej w porównaniu z tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej, organizator przyznaje podróżnemu odpowiednią obniżkę ceny.

Podróżny ma prawo odmówić przyjęcia proponowanych alternatywnych usług, jeśli różnią się one znacznie od tego, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej lub jeśli obniżka ceny oferowana przez organizatora nie jest proporcjonalna do skutków zmiany. Podróżny, który skorzysta z prawa do odrzucenia alternatywnych rozwiązań lub któremu nie można zaoferować żadnych alternatywnych usług, ma prawo do odpowiedniej obniżki ceny i odszkodowania, nawet jeśli nie rozwiąże umowy. Jeśli impreza turystyczna wykupiona przez podróżnego obejmuje podróż powrotną do domu, organizator musi zorganizować powrót podróżnego do kraju w sposób uzgodniony w umowie bez zbędnej zwłoki i bez ponoszenia przez podróżnego dodatkowych kosztów.

Podróżny, który bez uzasadnionego powodu odrzuci alternatywne usługi oferowane przez organizatora, nie ma prawa do odszkodowania lub obniżenia ceny.

15. Obniżka ceny

Jeżeli organizator nie usunie niezwłocznie naruszenia umowy lub jeżeli naruszenie nie może zostać usunięte, podróżny ma prawo do obniżki ceny proporcjonalnie do skutków naruszenia, chyba że organizator może udowodnić, że to podróżny spowodował naruszenie.

NObniżka ceny nie jest konieczna, jeżeli wpływ naruszenia na całą imprezę turystyczną jest niewielki. Obniżka ceny zależy od łącznej ceny imprezy turystycznej, a nie od ceny pojedynczej usługi, której dotyczy naruszenie. Oceniając skutki naruszenia, można również wziąć pod uwagę osobiste potrzeby podróżnego, a także wszelkie specjalne życzenia wyrażone w związku z zawarciem umowy.

16. Odszkodowanie

16.1. Podróżny ma prawo do odszkodowania za poniesione przez siebie straty wskutek naruszenia umowy przez organizatora. Organizator musi wypłacić odszkodowanie bez zbędnej zwłoki.

Podróżny jednak traci prawo do odszkodowania, jeżeli organizator może wykazać, że

1) do naruszenia umowy doszło z winy podróżnego;

2) do naruszenia umowy doszło z winy osób trzecich niezwiązanych ze świadczeniem usług turystycznych i naruszenia nie można było w rozsądny sposób przewidzieć ani nie można było mu zapobiec;

3) naruszenie wynikało z nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w pkt 16.10.

16.2. Podróżny może otrzymać odszkodowanie np. za wszelkie dodatkowe koszty poniesione wskutek naruszenia umowy oraz za kwoty wydane na podróż, które stały się bezwartościowe, jak również za utratę dochodu w związku z opóźnionym powrotem do domu, dodatkowe koszty poniesione w związku z koniecznością zorganizowania dodatkowego noclegu, jak również za utratę przyjemności z wakacji lub podroży. Odszkodowanie za utratę przyjemności zostanie wypłacone tylko w przypadku poważnego naruszenia umowy przez organizatora.

16.3. Podróżny ma prawo do odszkodowania za utratę bagażu, jeśli brak dostępu do bagażu należy uznać za niedogodność dla podróżnego, biorąc pod uwagę długość opóźnienia i inne okoliczności.

16.4. Podróżny musi podjąć wszelkie rozsądne kroki w celu zmniejszenia swoich strat. Organizator nie może ponosić odpowiedzialności za straty wynikające z działań podróżnego we własnym zakresie.

16.5. dpowiedzialność organizatora za szkody w kontekście transportu regulują obowiązujące przepisy fińskiej ustawy morskiej (674/1994) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków lub protokołu z 2002 r. do Konwencji ateńskiej z 1974 r. dotyczącej przewozu pasażerów i ich bagażu drogą morską (TrS 70/2017).

16.6. Wysokość odszkodowania należnego podróżnemu zależy od wysokości poniesionych strat i w każdym przypadku jest ograniczona do trzykrotności ceny wykupionej imprezy turystycznej. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma jednak zastosowania w przypadku szkody na osobie lub innych strat spowodowanych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

16.7. Aby otrzymać odszkodowanie, podróżny musi wykazać, że organizator dopuścił się naruszenia umowy i że poniesione straty wynikają bezpośrednio z naruszenia. Ciężar dowodu co do wysokości strat również spoczywa na podróżnym.

16.8. Jeżeli powództwo zostało wytoczone bezpośrednio przeciwko właścicielowi statku, czarterującemu, armatorowi, jego kapitanowi, załodze lub jakiejkolwiek innej osobie zatrudnionej przez organizatora, agenta organizatora lub niezależnego kontrahenta, lub przeciwko komukolwiek, kto ma udział w statku, osoba taka jest uprawniona do skorzystania ze środków obrony i ograniczeń odpowiedzialności, na które organizator jest uprawniony powoływać się na mocy umowy o udział w imprezie turystycznej oraz odpowiedniego aktu prawnego określony w ust. 21 poniżej lub na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków, tak jakby zostały one wyraźnie ustanowione na jego korzyść. Organizator zawiera umowę o udział w imprezie turystycznej nie tylko we własnym imieniu, ale również jako agent i powiernik osób, które w tym zakresie są lub będą uważane za strony umowy o udział w imprezie turystycznej. Odszkodowania należne od organizatora i innych wyżej wymienionych osób nie mogą w żadnym wypadku, nawet łącznie, przekroczyć maksymalnych kwot określonych w umowie o udział w imprezie turystycznej lub w obowiązujących przepisach prawa.

16.9. Odpowiedzialność podróżnego za odszkodowanie organizatorowi została określona w pkt 2.6.9.

16.10. Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które są poza kontrolą organizatora i których konsekwencji nie można było uniknąć nawet przy podjęciu wszystkich rozsądnych środków. Takie nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności obejmują m.in. zarządzenia władz, ograniczenia przestrzeni powietrznej, wojnę, inne poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa, takie jak terroryzm, poważne niepokoje, znaczące zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch poważnej choroby w miejscu docelowym, lub klęski żywiołowe, takie jak powódź, trzęsienia ziemi lub warunki pogodowe, które uniemożliwiają bezpieczne podróżowanie do miejsca docelowego określonego w umowie o zorganizowanej podróży lub w inny sposób znacznie utrudniają realizację podróży zgodnie z ustaleniami. Do takich okoliczności należą również przerwy w dostawie podstawowych usług, takich jak prąd lub woda, spowodowane na przykład klęską żywiołową lub strajkami pracowniczymi.

16.11. Jeśli nie jest możliwe zorganizowanie powrotu podróżnego do domu zgodnie z planem z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator ma obowiązek, w miarę możliwości, pokryć wszelkie koszty alternatywnego zakwaterowania, o standardzie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli w unijnych przepisach dotyczących praw pasażerów mających zastosowanie do danego środka transportu w przypadku powrotu podróżnego przewidziano dłuższe okresy, stosuje się te okresy.

17. Błędy w rezerwacji

Organizator jest zobowiązany zrekompensować podróżnemu bez zbędnej zwłoki wszelkie straty poniesione z powodu usterki technicznej w systemie rezerwacji organizatora lub błędu podczas procesu rezerwacji.

Podróżny nie ma jednak prawa do odszkodowania, jeśli błąd w rezerwacji wynika z winy podróżnego lub nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w pkt 16.10.

Błędy w rezerwacji mogą wynikać z winy podróżnego, np. jeśli przekaże on organizatorowi błędne lub niepełne informacje dotyczące własnej osoby lub podróży. Podróżny ma również ogólny obowiązek sprawdzenia wszystkich dostarczonych dokumentów, takich jak pismo potwierdzające rezerwację, oraz jak najszybszego powiadomienia organizatora lub sprzedawcy detalicznego o brakujących informacjach lub błędach. Niedopełnienie przez podróżnego obowiązku sprawdzenia dokumentów może zostać uwzględnione przy obliczaniu wysokości odszkodowania należnego podróżnemu za poniesione straty.

18. Odliczanie rekompensat wypłacanych na podstawie innych ustaw

Wszelki obniżki ceny lub rekompensaty wypłacone podróżnemu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej regulującymi prawa podróżnych lub konwencjami międzynarodowymi zostanie potrącone z rekompensaty należnej zgodnie z niniejszymi warunkami.

Podróżny ma obowiązek przedstawić organizatorowi lub sprzedawcy detalicznemu oświadczenie na temat wszelkich rekompensat otrzymanych z tytułu naruszenia umowy o udział w imprezie turystycznej przez inne strony.

19. Roszczenia odszkodowawcze

19.1. Procedurę składania skarg dotyczących naruszenia umowy przez organizatora określono w ust. 12.

19.2. Roszczenia odszkodowawcze muszą być zgłaszane w formie pisemnej i w rozsądnym terminie.

20. Spory

Jeżeli spór dotyczący umowy o udział w imprezie turystycznej nie może zostać rozstrzygnięty między stronami, konsument ma prawo przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez Komisję ds. Sporów Konsumenckich. Konsument, który chce skierować sprawę do Komisji ds. Sporów Konsumenckich, musi najpierw skontaktować się z Biurem Doradztwa KonsumenckiegoPodróżny może również złożyć pozew cywilny w lokalnym sądzie rejonowym.

21. Prawo właściwe

Umowa o udział w imprezie turystycznej podlega prawu fińskiemu.