Skip to content

Warunki Star Club

Polityka prywatności Star Club

Regulamin programu lojalnościowego

Obowiązujący od 1 marca 2019 r.

Regulamin Finnlines Star Club

I. Postanowienia ogólne

1. Zakres

Niniejsze warunki mają zastosowanie do programu lojalnościowego Finnlines Star Club. Finnlines ma prawo do zakończenia programu bez wcześniejszego powiadomienia członków. Wypełniając i wysyłając wniosek online o członkostwo w programie lojalnościowym Finnlines Star Club, Pasażer zgadza się na te warunki.

2. Definicje

W niniejszych warunkach następujące terminy zostały zdefiniowane w następujący sposób:

a) Karta lub Karta Finnlines Star Club oznacza kartę lojalnościową w ramach Programu, wydaną danemu pasażerowi w formie mobilnej lub fizycznej. Z reguły Karta jest dostarczana pocztą elektroniczną w postaci mobilnej, ale na osobne życzenie klienta może również zostać przekazana karta fizyczna. Karta nie jest kartą kredytową ani debetową i nie może być używana jako taka.

b) Pasażer oznacza osobę prywatną, która podróżowała lub zamierza podróżować z Finnlines i jest uprawniona do przystąpienia do Programu.

c) Finnlines oznacza Finnlines Plc i jego filie.

d) Program lub program lojalnościowy Finnlines Star Club oznacza program lojalnościowy Finnlines Star Club w formie obowiązującej w danym czasie i określonej w niniejszych warunkach. Program jest programem lojalnościowym niepodlegającym opłacie rocznej lub opłacie za przystąpienie.

3. Dane kontaktowe

Program lojalnościowy Finnlines Star Club jest administrowany przez Finnlines Plc, Star Club, PL 197, 00181 Helsinki, Finlandia.

II. Członkostwo i wniosek

4. Warunki członkostwa

O kartę Finnlines Star Club mogą ubiegać się wszystkie osoby prywatne powyżej 18. roku życia.

Finnlines wyśle potwierdzenie członkostwa w Star Clubie pocztą elektroniczną niezwłocznie po złożeniu wniosku do wszystkich pasażerów, którzy spełniają warunki członkostwa. Pasażer musi niezwłocznie powiadomić Finnlines o wszelkich zmianach w informacjach podanych we wniosku. Spółki, stowarzyszenia i inne osoby prawne nie kwalifikują się do otrzymania karty Finnlines Star Club ani do członkostwa w programie lojalnościowym Finnlines Star Club.

5. Wniosek

Pasażer może ubiegać się o kartę Finnlines Star Club, wypełniając internetowy formularz wniosku o członkostwo na stronie www.finnlines.com/starclub i przesyłając go za pośrednictwem strony internetowej do Finnlines w celu rozpatrzenia. Wszystkie obowiązkowe pola w formularzu zgłoszeniowym muszą zostać wypełnione. Jeśli Pasażer osobno zamówił Kartę w formie fizycznej, Karta zostanie wysłana pocztą na adres podany w formularzu wniosku w ciągu około czterech tygodni od złożenia formularza wniosku o członkostwo w programie lojalnościowym.

6. Członkostwo i Karta

Członkostwo w Programie i Karta są ważne do odwołania od momentu otrzymania przez Pasażera wiadomości z potwierdzeniem oraz weryfikacji członkostwa za pomocą linku w wiadomości z potwierdzeniem oraz utworzenia osobistego hasła do strony członkowskiej. Zamówiona osobno fizyczna Karta nie musi być podpisana.

Pasażer musi natychmiast powiadomić Finnlines o niewłaściwym użyciu lub podejrzeniu niewłaściwego użycia Karty lub o utracie fizycznej Karty. Karta jest kartą imienną i tylko osoba wymieniona na Karcie jest uprawniona do jej używania. dany Pasażer może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę. Pasażerowie, którzy przystąpili do Programu, nie mogą jednocześnie uczestniczyć w programie Karty Kierowcy Finnlines i/lub posiadać karty lojalnościowej Klubu Kierowcy. Jeżeli Karta fizyczna Finnlines zostanie uszkodzona lub utracona, Finnlines może, według własnego uznania, wydać Pasażerowi nową Kartę fizyczną po otrzymaniu powiadomienia o utracie lub uszkodzeniu Karty. Finnlines ma prawo pobrać opłatę w wysokości 10 euro za wydanie nowej fizycznej Karty. Finnlines nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty ani szkody wynikające z uszkodzenia lub utraty Karty.

Pasażerowie, którzy przystąpili do Programu, mogą na osobistej stronie członkowskiej aktualizować swoje dane kontaktowe i zainteresowania. Pasażer może wygenerować dane uwierzytelniające do logowania na swojej stronie członkowskiej z linku znajdującego się w e-mailu z potwierdzeniem.

III. Program

7. Postanowienia ogólne

Finnlines ma prawo zmienić warunki Programu, korzyści i zniżki lub zakończyć albo zawiesić Program w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia Pasażera. Finnlines powiadomi Pasażera o wszelkich zmianach niniejszych warunków i poprawkach do nich na stronie internetowej www.finnlines.com/starclub. Obecnie obowiązującymi warunkami Programu są warunki opublikowane na stronie internetowej website www.finnlines.com/starclub. Warunki Programu w żaden sposób nie zastępują warunków Finnlines w zakresie przewozu pasażerów oraz ich bagażu i pojazdów. W przypadku konfliktu między warunkami Programu a warunkami przewozu, znaczenie nadrzędne mają warunki przewozu.

8. Prywatność

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza wniosku o członkostwo online Pasażer udziela Finnlines zgody na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przekazanych informacji w celu prowadzenia Programu, świadczenia usług i udzielania zniżek związanych z Programem oraz w celach marketingowych, w tym na wysyłanie wiadomości i ofert specjalnych na podany przez Kierowcę adres e-mail, numer telefonu komórkowego i/lub adres pocztowy. Jako administrator danych osobowych, Finnlines będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z oświadczeniem o prywatności Programu i obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. 

Składając wniosek, Pasażer udziela Finnlines zgody na gromadzenie informacji na temat swoich zakupów i podróży. Finnlines wykorzysta zebrane informacje do własnych celów marketingowych oraz do rozwoju swoich usług na statku i na lądzie. Dane osobowe Pasażera nie są ujawniane stronom trzecim, z wyjątkiem firm, od których Finnlines kupuje usługi marketingowe. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i celów przetwarzania danych osobowych zbieranych w momencie przystąpienia do Programu opisane są na stronie internetowej przewoźnika pod adresem: www.finnlines.com/dataprivacy. Pasażer ma obowiązek powiadomić Finnlines o wszelkich zmianach w swoim imieniu i nazwisku, adresie, adresie e-mail lub numerze telefonu, aktualizując te informacje na swojej stronie członkowskiej lub kontaktując się z działem sprzedaży Finnlines.

9. Zniżki i oferty promocyjne

Zniżki i oferty mogą się różnić w zależności od trasy, statku i/lub kraju pochodzenia Pasażera. Kraj pochodzenia Pasażera określa się na podstawie adresu pocztowego podanego w formularzu wniosku o członkostwo.

a) Zniżki na pokładzie
Karta nie uprawnia Pasażera do korzystania z jakichkolwiek uniwersalnych zniżek lub standardowych ofert promocyjnych na pokładzie któregokolwiek ze statków. Obowiązujące w danym czasie zniżki i oferty promocyjne są przeznaczone do osobistego wykorzystania przez Pasażera. Korzystne warunki można uzyskać po okazaniu Karty przy zakupie. Zniżki lub oferty promocyjne nie mogą być wykorzystywane z mocą wsteczną. Pasażer nie ma prawa przekazywać lub w inny sposób przenosić na osoby trzecie jakichkolwiek zniżek, ofert promocyjnych lub praw udzielanych w Programie. Aby móc otrzymać zniżki i oferty właściwe dla Programu, Pasażer może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości pracownikom Finnlines lub podwykonawcy na pokładzie statku.

b) Oferty podróży
Aby otrzymać właściwą dla Programu promocyjną ofertę podróży, przynajmniej jedna osoba wymieniona w rezerwacji musi być członkiem Programu. Rezerwacje ze zniżką w ramach Star Club mogą obejmować co najwyżej 1 pojazd, 2 kabiny i 9 osób. Rezerwacje grupowe nie są możliwe, a korzystne warunki podróży w ramach Programu nie obowiązują, jeżeli rezerwacja jest dokonywana za pośrednictwem biura podróży.

Oferty turystyczne ważne w danym czasie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego Pasażera; przy rezerwacji Pasażer powinien wpisać numer swojej Karty w wymaganym polu w systemie rezerwacji online lub podać ten numer przy rezerwacji podróży przez telefon lub pocztą elektroniczną. W przypadku promocyjnych ofert podróży członkowie muszą również podać kod promocyjny wydany za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowej i/lub strony członkowskiej w wymaganym polu w systemie rezerwacji online. Członkowie Star Club nie mogą dokonywać rezerwacji dla osób, z którymi nie podróżują.

Oferty Star Club nie mogą być łączone z innymi zniżkami, z wyjątkiem standardowej 20% zniżki na podróż w obie strony.

Podróże ze zniżką w ramach Star Club można rezerwować w systemie rezerwacji online Finnlines lub w dziale sprzedaży Finnlines za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Podróży ze zniżką w ramach Star Club nie można rezerwować podczas odprawy. Pasażer musi okazać dowód członkostwa w Star Club przy wyjeździe, okazując swoją kartę członkowską podczas odprawy.

IV. Zakończenie członkostwa

10. Zrezygnowanie z członkostwa przez Pasażera

Pasażer może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa w Programie,

  1. składając pisemne zawiadomienie do Finnlines i zwracając fizyczną Kartę, jeśli taką posiada. na adres Finnlines Plc, Star Club, PL 197, 00181 Helsinki, Finlandia,
  2. pocztą elektroniczną na adres passenger@finnlines.com, lub
  3. dzwoniąc do działu sprzedaży Finnlines pod numer +358 9 231 43 100.

11. Wypowiedzenie przez Finnlines

Finnlines ma prawo do dezaktywacji Karty i wypowiedzenia członkostwa w Programie bez uprzedniego powiadomienia, jeśli

a) Pasażer naruszy niniejsze warunki,

b) Pasażer nie użył Karty w okresie ostatnich 24 miesięcy,

c) Pasażer spowodował zakłócenia na pokładzie lub nie zastosował się do instrukcji bezpieczeństwa wydanych przez członków załogi statku

d) informacje podane w formularzu wniosku są niedokładne lub nieaktualne.

Finnlines powiadomi Pasażera o dezaktywacji Karty lub wypowiedzeniu członkostwa listem lub pocztą elektroniczną.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

Finnlines nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Pasażera lub osobę trzecią z powodu zmian w Programie lub poprawek do Programu lub niniejszych warunków, dezaktywacji Karty Pasażera (na podstawie niniejszych warunków lub z innego powodu), jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków lub jakiegokolwiek innego zdarzenia związanego z Programem. Jeśli Pasażer naruszy niniejsze warunki, Finnlines ma prawo do zwrotu wszelkich zniżek lub promocji przyznanych po ich naruszeniu przez Pasażera. Pasażer jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone Finnlines przez naruszenie tych warunków.

13. Prawo właściwe i jurysdykcja

Warunki Programu podlegają wyłącznie prawu fińskiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych, chyba że obowiązujące prawo krajowe stanowi inaczej. Wszelkie spory wynikające z Programu będą rozstrzygane przez sąd pierwszej instancji właściwy dla miejsca zamieszkania Pasażera.

Spory wynikające z Programu będą rozstrzygane przede wszystkim w drodze negocjacji między stronami. Pasażer ma zawsze prawo wnieść spory związane z Programem do rozpatrzenia przez Komisję ds. Sporów Konsumenckich (www.kuluttajariita.fi/en)). Przed wniesieniem sporu do Komisji ds. Sporów Konsumenckich, konsument powinien skontaktować się z Biurem Doradztwa Konsumenckiego Fińskiego Urzędu ds. Konkurencji i Konsumentów (www.kkv.fi/en/consumer-advice).

14. Niezależność warunków

Niniejsze warunki nie są zależne od żadnych innych umów zawartych przez Pasażera lub Finnlines.

Dołącz do gwiazd!

Czy jesteś gotowy, aby dołączyć do Star Club?

Jesteś już członkiem?

Czy jesteś już członkiem Star Club?