Skip to content

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 • Resenärer kommer att få all viktig information om paketet innan paketreseavtalet ingås.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som är ansvarig för att alla resetjänster som ingår i avtalet utförs korrekt.
 • Resenärer får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer kan överföra paketet till en annan person, med rimligt varsel och eventuellt mot ytterligare kostnader.
 • Priset på paketet får endast höjas om specifika kostnader ökar (till exempel bränslepriser) och om det uttryckligen anges i avtalet, och i alla händelser senast 20 dagar innan paketets början. Om prishöjningen överstiger 8 % av paketpriset kan resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten till prishöjning har resenären rätt till prisavdrag om det sker en minskning av de aktuella kostnaderna.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon av de väsentliga delarna av paketet, förutom priset, ändras väsentligt. Om näringsidkaren som är ansvarig för paketet före paketets start avbokar paketet, har resenärerna rätt till återbetalning och kompensation i förekommande fall.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift före paketets början i händelse av exceptionella omständigheter, till exempel om det finns allvarliga säkerhetsproblem på destinationen som sannolikt kommer att påverka paketet.
 • Dessutom kan resenärer när som helst innan paketets början säga upp avtalet mot en lämplig och motiverad uppsägningsavgift.
 • Om betydande delar av paketet efter paketets start inte kan tillhandahållas enligt överenskommelse, måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas resenären utan extra kostnad. Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala någon uppsägningsavgift, om tjänsterna inte utförs i enlighet med avtalet och detta väsentligt påverkar paketets prestanda och arrangören misslyckas med att åtgärda problemet.
 • Resenärer har även rätt till prisavdrag och/eller ersättning för skador där resetjänsterna inte utförs eller utförs felaktigt.
 • Arrangören måste ge hjälp om resenären har svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren blir insolvent, kommer betalningar att återbetalas. Om arrangören eller, i förekommande fall, återförsäljaren blir insolvent efter paketets början och om transport ingår i paketet, säkerställs hemtransport av resenärerna. Finnlines Plc har tecknat insolvensskydd hos Nordea Bank Abp. Resenärer kan kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten (Finska konkurrens- och konsumentmyndigheten, Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsingfors, Finland, telefon +358 29 505 3000, e-post kirjaamo@kkv.fi) om tjänster nekas på grund av Finnlines insolvens.

Direktiv (EU) 2015/2302 i enlighet med finsk lag >

Finnlines Plc’s s villkor för paketresor >