Skip to content

Star Club villkor

Star Club Privacy Policy

Lojalitetsprogram och villkor

Gäller från 16.10.2023

Finnlines Star Club lojalitetsprogram och villkor

I. Allmänt

1. Tillämpningsområde

Dessa villkor gäller för Finnlines Star Club lojalitetsprogram. Finnlines har rätt att avsluta programmet utan att meddela medlemmarna i förväg. Genom att fylla i och skicka in ansökan om medlemskap online för Finnlines Star Club lojalitetsprogram samtycker passageraren till dessa villkor.

2. Definitioner

Dessa villkor använder följande definitioner:

a) Kort eller Finnlines Star Club-kort avser ett lojalitetskort relaterat till programmet och utfärdas till en enskild passagerare i mobil eller fysisk form. Som regel levereras kortet via e-post som ett mobilkort, ett fysiskt kort kan också tillhandahållas på separat begäran av kunden. Medlemskortet är inte ett kredit- eller betalkort och kan inte användas som sådant.

b) Med Passagerare avses en privatperson som har rest eller avser att resa med Finnlines och är berättigad att gå med i lojalitetsprogrammet.

c) Med Finnlines avses Finnlines Abp och dess dotterbolag.

d) Med program eller Finnlines Star Club lojalitetsprogram avses Finnlines Star Club lojalitetsprogram i den form som är giltig vid varje given tidpunkt och definieras i dessa villkor. Lojalitetsprogrammet är fritt från årsavgift eller anslutningsavgift.

3. Kontaktinformation

Finnlines Star Club lojalitetsprogram administreras av Finnlines Abp, Star Club, PL 197, 00181 Helsingfors, Finland.

II. Medlemskap och ansökan

4. Villkor för medlemskap

Personer som är 18 år eller äldre kan ansöka om Finnlines Star Club-kortet.

Finnlines skickar en bekräftelse om Star Club-medlemskap via e-post direkt till alla passagerare som uppfyller villkoren för medlemskap. Passagerare ska alltid informera Finnlines omedelbart om eventuella ändringar vad gäller uppgifterna som lämnas på ansökninsblanketten. Företag, föreningar och andra organisationer kan inte ansöka om Finnlines Star Club-kort eller bli medlemmar i Finnlines Star Club lojalitetsprogram.

5. Ansökan

Passagerare ansöker om Finnlines Star Club-kortet genom att fylla i ett ansökningsformulär för medlemskap online på www.finnlines.se/starclubse och skicka det via webbplatsen till Finnlines för behandling. Alla obligatoriska fält i ansökningsformuläret måste fyllas i. Om passageraren separat har beställt kortet i ett fysiskt format, kommer kortet att skickas till den adress som anges i ansökningsformuläret inom cirka fyra veckor efter det att ansökningsblanketten för lojalitetsprogram skickades in.

6. Medlemskap och medlemskort

Medlemskortet och medlemskapet i Finnlines Star Club lojalitetsprogram gäller tills vidare från det att ansökan har godkänts via bekräftelsemailet och passageraren har verifierat sitt medlemskap och skapat ett personligt lösenord för medlemssidan via länken i bekräftelsemailet. Det separat beställda fysiska kortet behöver inte undertecknas.  

Passagerare måste omedelbart meddela Finnlines om missbruk eller misstänkt missbruk av kort eller förlust av fysiskt kort. Finnlines Star Club-Kortet är personligt och får bara användas av passagerare vars namn står på kortet. Varje passagerare får endast inneha ett kort. Om kortet skadas eller kommer bort kan Finnlines efter eget gottfinnande utfärda ett nytt kort till passageraren efter att skadan eller förlusten har rapporterats. Finnlines har rätt att debitera passageraren 100 kr (10 euro) för utfärdandet av ett nytt kort. Finnlines ansvarar inte för eventuella kostnader som uppstår på grund av ett skadat eller förlorat kort. Passagerare som har anslutit sig till lojalitetsprogrammet kan uppdatera sina kontaktuppgifter och intressen på sin personliga medlemssida. Passageraren kan generera inloggningsuppgifter för sin medlemsida från länken i bekräftelsemailet.

III. Lojalitetsprogram

7. Allmänt

Finnlines har rätt att när som helst göra ändringar vad gäller villkoren för Finnlines Star Club program eller därtill hörande förmåner och rabatter samt att avsluta eller tillfälligt upphäva lojalitetsprogrammet med omedelbar verkan och utan att meddela passagerare. Finnlines informerar passagerare om alla förändringar av och tillägg till dessa villkor på webbsidan www.finnlines.com/sv/passagerare/star-club/. De aktuella villkor som presenteras på webbsidan www.finnlines.se/starclubse är de villkor som för närvarande gäller. Villkoren för Finnlines Star Club lojalitetsprogram ersätter inte på något sätt Finnlines transportvillkor, vilka gäller den faktiska transporten av Passagerare, deras bagage och medföljande fordon. Om de två villkoren inte överensstämmer är det transportvillkoren som gäller. Om programmets villkor och transportvillkoren inte överensstämmer är det transportvillkoren som gäller.

8. Hantering av personuppgifter

Genom att fylla i medlemsansökningsblanketten online godkänner Passageraren dessa villkor och ger Finnlines rätten att lagra, behandla och använda information för att underhålla lojalitetsprogrammet, tillhandahålla tjänster och rabatter relaterade till lojalitetsprogrammet i marknadsföringssyfte, inklusive nyhetsutskick och erbjudanden via e-post, mobilnummer och/eller till den postadress som Passageraren angivit. Finnlines skall behandla personuppgifter i enlighet med programmets integritetspolicy och giltiga dataskyddslagstiftning.

Genom att skicka in ansökan ger Passageraren Finnlines rätten att spara information om Passagerarens köp eller resor. Finnlines använder denna information i marknadsföringssyfte och för att utveckla sina tjänster ombord och på land. Denna information kommer inte att delas med tredje part med undantag för tredje part som tillhandahåller Finnlines marknadsföringstjänster.

Detaljer om behandling och ändamål av personuppgifter som samlats in vid anslutning till lojalitetsprogrammet beskrivs på transportörens webbplats på adressen: www.finnlines.se/dataintegritet. Passageraren är skyldig att meddela Finnlines om ändringar av namn, adress, e-postadress eller telefonnummer genom att uppdatera sina uppgifter på hans eller hennes medlemssida eller genom att kontakta Finnlines kundtjänst.

9. Rabatter och erbjudanden
Vilka rabatter och erbjudanden Passageraren kan ta del av varierar beroende på rutt och/eller fartyg och/eller Passagerarens hemland. Passagerarens hemland bestäms utifrån den postadress som uppges på ansökningsblanketten.

a) Rabatter ombord

Det finns inte någon allmän rätt till rabatter eller några standarderbjudanden på något av fartygen. Aktuella rabatter och erbjudanden gäller för Passagerarens personliga bruk. Förmånerna beviljas mot uppvisande av Finnlines Star Club-Kortet i samband med inköpstillfället. Det är inte möjligt att göra anspråk på rabatter eller erbjudanden i efterhand. Passageraren kan inte överlåta eller på annat sätt överföra rabatter, erbjudanden eller rättigheter kopplade till Finnlines Star Club lojalitetsprogram till tredje part. För att kunna utnyttja en rabatt eller ett erbjudande kan Passageraren bli ombedd att legitimera sig av Finnlines eller andra entreprenörer ombord.

b) Reseerbjudanden

För att kunna utnyttja reseerbjudanden måste minst en person i resesällskapet vara medlem i Finnlines Star Club lojalitetsprogram. Bokningar med Star Club-rabatt gäller max 1 fordon, 2 hytter och 9 personer. Det går inte att göra gruppbokningar, och lojalitetprogrammets fördelar och reseförmåner gäller inte när resan bokas via en resebyrå.

Aktuella reseerbjudanden gäller enbart när Passageraren uppger sitt medlemsnummer vid bokningstillfället. Vid bokning online fylls medlemsnumret i på angiven plats och vid bokning via telefon eller e-post ska Passageraren hänvisa till sitt medlemsnummer. Vid reseerbjudanden måste medlemmar tillhandahålla kampanjkoden som utfärdats via e-post, textemeddelande och/eller medlemssidan i det obligatoriska fältet i onlinebokningssystemet. En Star Club-medlem kan inte boka en resa åt andra om inte han eller hon själv följer med på resan.

Star Club-reseerbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter bortsett från den normala 20 % returrabatten vid köp av tur- och returresa.

Star Club-reseerbjudanden kan bokas online, via e-post eller via telefon. Star Club-reseerbjudanden kan inte bokas i samband med incheckningen. Star Club-medlemskapet måste verifieras genom uppvisande av medlemskort vid incheckningen.

IV. Uppsägning av medlemskap

10. Passageraren avslutar medlemskapet

Passageraren kan när som helst avsluta sitt medlemskap i Programmet

i. genom att lämna in ett skriftligt meddelande till Finnlines och returnera ett eventuellt fysiskt kort till adressen Finnlines Abp, Star Club, PL 197, 00181 Helsingfors, Finland,
ii. via e-post till passenger@finnlines.com, eller
iii. genom att ringa Finnlines kundtjänst på +46 771 340 900 eller +358 9 231 43 100.

11. Finnlines avslutar medlemskap

Finnlines har rätt att avregistrera Kortet och avsluta medlemskapet utan att på förhand meddela detta om

a) Passageraren har brutit mot regler och villkor

b) Passageraren inte har använt Kortet under de senaste 24 månaderna

c) Passageraren har stört ordningen ombord eller har vägrat att följa Finnlines besättningsmedlemmars instruktioner eller säkerhetsdirektiv

d) informationen som uppges i ansökan är felaktig eller förlegad

Om Finnlines avregistrerar Kortet eller avslutar medlemskapet informerar Finnlines Passageraren om detta via brev eller e-post.

12. Ansvar

Finnlines ansvarar inte för eventuell förlust som uppstår för Passageraren eller tredje part till följd av ändringar av eller tillägg till programmet eller dessa villkor, avregistrering av Passagerarens medlemskort (vare sig avregistreringen baserades på dessa villkor eller inte), brott mot dessa villkor eller något annat som rör programmet. Om Passageraren bryter mot dessa villkor har Finnlines rätt att återkalla rabatter eller andra erbjudanden som Passageraren har beviljats efter brottet mot villkoren. Passageraren ansvarar för förlust som Finnlines drabbas av genom brott mot dessa villkor.

13. Tillämplig lag och jurisdiktion

Programmets villkor ska uteslutande regleras av finsk lag, med undantag för dess bestämmelser om lagkonflikter, såvida inte annat anges i bindande nationell lagstiftning. Alla tvister som härrör från programmet ska avgöras vid domstolen i första instansen på passagerarens bostadsort.

Tvister som uppstår från lojalitetsprogrammet ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Passageraren har alltid rätt att lämna in tvister gällande lojalitetsprogrammet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv) för behandling. Innan tvisten läggs fram till konsumenttvistenämnden, bör konsumenten kontakta Finlands konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivningstjänst (www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning).

14. Villkorens giltighet

Dessa villkor gäller oberoende av eventuella andra avtal som Passageraren eller Finnlines har ingått.

Tidigare versioner
Giltig till 15.10.2023

Gå med i Star Club!

Redo att bli medlem?

Redan medlem?

För dig som är Star Club medelm