Skip to content

Passagerarrättigheter; EU Förordningen 1177/2010

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 1177/2010 OM PASSAGERARES RÄTTIGHETER VID RESOR TILL SJÖSS OCH PÅ INRE VATTENVÄGAR BÖRJADE TILLÄMPAS DEN 18 DECEMBER 2012

EU-förordningen inverkar på passagerarnas minimirättigheter angående 1. tillgång till information under resans gång, 2. ersättningsbeloppets höjd vid förseningar samt 3. funktions- och rörelsehindrade personers rättigheter.

Passagerarnas rättigheter gäller enligt förordningen vid resor till sjöss och på inre vattenvägar på passagerarfartyg bl.a. då man stiger på fartyget i en hamn i ett EU-land. Rättigheterna gäller bl.a. inte på fartyg, som maximalt får transportera 12 passagerare, som har en besättning på mindre än 3 personer eller då enkel resa omfattar mindre än 500 meter eller då fartyget företar en utflykt eller en rundresa samt om fartyget inte är maskindrivet. Dessutom gäller en del av förordningens rättigheter inte på kryssningar som överensstämmer med förordningen.

RÄTTIGHETER FÖR TILLGÅNG TILL INFORMATION

Passageraren har rätt att få tillräcklig information under hela sin resa. Passagerarna har rätt att få information om sina rättigheter, om vilka kanaler för klagomål det finns samt de nationella genomförande organens kontaktuppgifter. Funktions- och rörelsehindrade personer har rätt att få uppgifter om tillgänglighet till transporttjänster.

Om resan avbryts på grund av att resan ställs in eller försenas, har passageraren rätt att av transportören eller av terminalskötaren (1) få information om den rådande situationen så snabbt som möjligt, emellertid i vilket fall som helst senast 30 minuter efter det att avgången enligt tidtabell borde ha skett och (2) så snabbt som möjligt med tanke på den uppskattade avgångs- och ankomsttiden.

I rimlig mån bör passagerare, som på grund av förseningen inte hinner till sin fortsatta förbindelse, även bli informerade om alternativa reseförbindelser.

ERSÄTTNINGSBELOPPETS HÖJD VID INSTÄLLNING OCH FÖRSENING

Passageraren har inte rätt till nedanstående ersättningar, om han/hon fått information om inställning eller försening före biljettköpet eller om situationen är självförvållad.

a.   Ifall avgången från hamnen försenas mer än 90 minuter eller om den ställs in: Omsorg och hjälp

Rederiet bör avgiftsfritt bjuda passagerarna som lämnar terminalen på mellanmål, måltider eller förfriskningar i ett rimligt förhållande till väntetiden.

Om logi för en eller flera nätter eller ett längre uppehåll visar sig nödvändiga, bör rederiet erbjuda logi på fartyget eller på land i den mån det är möjlighet. Rederiet kan begränsa övernattningskostnaderna på land till 80 euro per natt och maximalt till tre nätter per passagerare. Rederiet bör erbjuda transport mellan hamnterminal och logi. Det finns ingen rätt till logi eller transport, om rederiet påvisar att inställningen/förseningen beror på väderleksomständigheter som försätter fartygets säkerhet i fara, som till exempel stark vind, hård sjögång, svåra isförhållanden eller översvämningar. Rederiet bör emellertid motivera sitt handlande i ifrågavarande situation.

Ny reserutt och returnering av biljettpris

Passageraren kan välja, om han/hon kräver antingen en ny reserutt till sitt slutliga resmål på motsvarande villkor så snart som möjligt och utan tilläggskostnader ELLER om han/hon kräver avbokning av resan och returnering av biljettens pris inom 7 dagar i vilket fall passageraren dessutom har rätt att kräva returresa till den avgångsort som är angiven i biljetten. Rederiet kan med kundens samtycke ersätta priset i form av resekuponger eller service. Man kan inte ställa krav på kryssningar som överensstämmer med förordningen.

b.   Fartyget anländer försenat till sitt mål

Passageraren har rätt att kräva 25 procent av biljettens pris, då fartyget är försenat med minst

  • 1 timme, om resan enligt tidtabell skulle ta maximalt 4 timmar;
  • 2 timmar, om resan enligt tidtabell skulle ta över 4 timmar, men maximalt 8 timmar;
  • 3 timmar, om resan enligt tidtabell skulle ta över 8 timmar, men maximalt 24 timmar;
  • 6 timmar, om resan enligt tidtabell skulle ta över 24 timmar

Om förseningen överskrider det dubbla av de ovannämnda tiderna, bör ersättningen vara 50 procent av biljettpriset.

Då det handlar om tur- och returbiljetter berättigar en försening i någondera riktningen till en ersättning som utgör 25-50 procent av halva biljettpriset.

Det utbetalas ingen ersättning, om det handlar om en kryssning i överensstämmelse med förordningen eller om inställningen eller förseningen beror på väderleksomständigheter, som skulle försätta fartygets säkerhet i fara eller på från normaliteten avvikande omständigheter (t.ex. naturkatastrofer, spanings- och räddningsaktioner till sjöss eller på inre vattenvägar), som man inte skulle ha kunnat undvika, fastän alla åtgärder, som man med rimlighet kan förutsätta, skulle ha vidtagits.

FUNKTIONS- OCH RÖRELSEHINDRADE PERSONERS RÄTTIGHETER

Funktions- och rörelsehindrade personers rättigheter innebär rätten att bli bemötta utan diskriminering, rätt att få hjälp i hamn och på fartyg samt rätt till ersättning för hjälpmedel för personer med rörelsehinder eller andra specialhjälpmedel. 

Bemötande utan diskriminering

En funktions- eller rörelsehindrad passagerare har rätt att resa till sjöss och på inre vattenvägar utan tilläggsavgifter. Transportörer, resebyråer och researrangörer får inte vägra att i och för sig godkänna en bokning, bevilja en biljett eller ta ombord  personer på basen av deras funktions- eller rörelsehinder. Man får emellertid vägra transport av funktions- eller rörelsehindrad person,

  • om det är nödvändigt för att kunna iaktta säkerhetsföreskrifterna och
  • om det är omöjligt för den ifrågavarande personen att stiga ombord, gå iland och bli transporterad på ett säkert eller funktionerande sätt med tanke på passagerarfartygets utformning eller hamnens och hamnterminalens infrastruktur och anordningar.

Transportörer och terminaloperatörer bör för transport av funktions- och rörelsehindrade personer och personer som reser i deras sällskap ha villkor som garanterar icke-diskriminerande hinderslöshet.

Rätt till hjälp i hamnar och på fartyg

Transportörer och terminaloperatörer bör inom gränsen för sin behörighet kostnadsfritt ge funktions- och rörelsehindrade passagerare hjälp i hamnterminaler, hamnar och på fartyg, ifall transportören har fått veta om hjälpbehovet minst 48 timmar innan hjälpen behövs eller om personen som är i behov av hjälp på ett av transportören angivet ställe under den av transportören angivna tiden (högst 60 minuter innan man kan gå ombord på fartyget eller om detta inte meddelats, före fartygets avgångstid) har meddelat att han/hon anländer och att han/hon är i behov av hjälp. Hjälpen bör i den mån det är möjligt anpassas till den funktions- eller rörelsehindrade personens individuella behov. Dessutom bör funktions- och rörelsehindrade personer meddela om sina specialbehov redan i samband med bokningen.

Specialersättningar

Transportören och terminaloperatören bör ersätta förlusten av hjälpmedel för personer med rörelsehinder eller andra specialhjälpmedel på grund av försvinnande eller skada av dessa, om förlusten har skett på grund av transportörens eller terminaloperatörens förorsakande eller försummelse. Ersättningens belopp bestäms av redskapets  återanskaffningsvärde eller från fall till fall enligt kostnaderna för reparation.

PASSAGERARENS FEEDBACK

I besvärsfall bör passageraren i första hand kontakta Finnlines kundtjänst via mail: passenger@finnlines.com, genom att fylla i blanketten ”Feedback” på hemsidan: www.finnlines.com/feedback, per post: Finnlines Plc, c/o Rederi AB Nordö-Link, Lappögatan 3B / Box 106, 201 21 Malmö, Sweden eller via telefon +46 771 340 900.

Passageraren bör lämna sin feedback inom två månader efter det att servicen utfördes eller då den borde ha utförts.

Om transportören inte har svarat på passagerarens feedback inom utsatt tid, eller om transportörens svar inte har varit tillfredsställande, kan passageraren kontakta myndigheten. Besvär som berör passagerartrafikens service och kryssningar bör sändas till det EU-lands myndighet, på vars område hamnarna befinner sig från vilka fartygen avgår eller på vars område hamnarna befinner sig vart fartygen anländer från ett tredjeland.