You are here

Star Club villkor

Villkor för Finnlines Star Club

Gäller från 2014-01-09

I Allmänt

1. Tillämpningsområde

Detta är de aktuella villkoren för Finnlines Star Club lojalitetsprogram. Finnlines har rätt att när som helst avsluta lojalitetsprogrammet utan att på förhand meddela medlemmarna om detta. Passageraren godkänner dessa villkor genom att fylla i en ansökningsblankett till Finnlines Star Club lojalitetsprogram online.

2. Definitioner

a.) Med Kort eller Finnlines Star Club-Kort avses ett medlemskort som utfärdas åt en individuell passagerare. Kortet är inte ett kreditkort eller betalkort och kan inte användas som ett sådant.

b.) Med Passagerare avses en resande individ som är berättigad att delta i lojalitetsprogrammet.

c.) Med Finnlines avses Finnlines Plc och dess dotterföretag.

d.) Med Lojalitetsprogram eller Finnlines Star Club lojalitetsprogram avses Finnlines Star Club lojalitetsprogram som det definieras här och enligt aktuella villkor.

3. Kontaktinformation 

Finnlines Star Club lojalitetsprogram sköts av Finnlines Plc, Star Club, Box 00181 Helsingfors, Finland.

II Medlemskap och ansökan

4. Villkor för medlemskap

Personer som är 18 år eller äldre kan ansöka om Finnlines Star Club-Kortet.

Finnlines skickar en bekräftelse om Star Club-medlemskapet till de passagerare som uppfyller kraven för medlemskap.  Bekräftelsen skickas per e-post inom tre veckor efter ansökan. Passagerare ska alltid informera Finnlines omedelbart om eventuella ändringar vad gäller uppgifterna som lämnas på ansökningsblanketten. Företag, föreningar eller andra organisationer kan inte ansöka om Finnlines Star Club-Kort eller bli medlemmar i Finnlines Star Club lojalitetsprogram.

5. Ansökan

Passagerare ansöker om Finnlines Star Club-Kortet genom att fylla i en ansökningsblankett på www.finnlines.com/starclub. De obligatoriska fälten måste fyllas i. Star Club-Kortet skickas till Passageraren inom fyra veckor efter registreringen.

Registreringsavgiften för Finnlines Star Club lojalitetsprogram är 225 sek (25 euro). Detta är en engångssumma. Betalningen måste ske i samband med bokningen.

6. Medlemskap och medlemskort 

Bekräftelse på ditt Star Club-medlemskap kommer att skickas till din e-postadress ca. 3 veckor efter att du registrerat dig. Ditt Star Club-medlemskort kommer att skickas till din hemadress cirka fyra veckor efter att du ansökt om medlemskap online.

Medlemskortet och medlemskapet i Finnlines Star Club lojalitetsprogram gäller tills vidare från det att ansökan har godkänts och Kortet har utfärdats av Finnlines samt skrivits under av Passageraren. Kortet tillhör Finnlines och ett borttappat eller förlorat Kort måste rapporteras till Finnlines omedelbart. Finnlines Star Club-Kortet är personligt och får bara användas av Passageraren vars namn står på Kortet. Passagerare får inte ansöka om fler än ett Kort. Om Kortet skadas eller kommer bort kan Finnlines efter eget gottfinnande utfärda ett nytt Kort till Passageraren efter att skadan eller förlusten har rapporterats. Finnlines har rätt att debitera Passageraren 90 sek (10 euro) för utfärdandet av ett nytt Kort. Finnlines ansvarar inte för eventuella kostnader som uppstår på grund av ett skadat eller förlorat Kort.

III Lojalitetsprogram

7. Allmänt

Finnlines har rätt att när som helst göra ändringar vad gäller villkoren för Finnlines Star Club lojalitetsprogram eller därtill hörande förmåner och rabatter samt att avsluta eller tillfälligt upphäva lojalitetsprogrammet med omedelbar verkan och utan att meddela passagerarna. Finnlines informerar passagerarna om alla förändringar av och tillägg till dessa villkor på webbsidan www.finnlines.com/starclub. De aktuella villkor som presenteras på webbsidan www.finnlines.com/starclub är de villkor som för närvarande gäller. Villkoren för Finnlines Star Club lojalitetsprogram ersätter inte på något sätt Finnlines transportvillkor, vilka gäller den faktiska transporten av Passagerare, deras bagage och medföljande fordon. Om de två villkoren inte överensstämmer är det transportvillkoren som gäller.

8. Hanteringen av personuppgifter

Genom att fylla i en ansökningsblankett online godkänner Passageraren dessa villkor och ger Finnlines rätten att lagra, behandla och använda information som lämnas av Passageraren i marknadsföringssyfte (inklusive men inte begränsat till nyhetsutskick och erbjudanden via e-post och sms eller till den postadress som Passageraren angivit). Genom att skicka in ansökan ger Passageraren Finnlines rätten att spara information om Passagerarens köp eller resor. Finnlines använder denna information i marknadsföringssyfte och för att utveckla sina tjänster ombord och på land. Denna information kommer inte att delas med tredje part med undantag för tredje part som tillhandahåller Finnlines marknadsföringstjänster. Passageraren är skyldig att meddela Finnlines om ändringar av namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

9. Rabatter och erbjudanden

Vilka rabatter och erbjudanden Passageraren kan ta del av varierar beroende på rutt och/eller fartyg och/eller Passagerarens hemland. Passagerarens hemland bestäms utifrån den postadress som uppges på ansökningsblanketten.

a) Rabatter ombord
 Det finns inte någon allmän rätt till rabatter eller några standarderbjudanden på något av fartygen. Aktuella rabatter och erbjudanden gäller för Passagerarens personliga bruk. Förmånerna beviljas mot uppvisande av Finnlines Star Club-Kortet i samband med inköpstillfället. Det är inte möjligt att göra anspråk på rabatter eller erbjudanden i efterhand. Passageraren kan inte överlåta eller på annat sätt överföra rabatter, erbjudanden eller rättigheter kopplade till Finnlines Star Club lojalitetsprogram. För att kunna utnyttja en rabatt eller ett erbjudande kan Passageraren bli ombedd att legitimera sig av Finnlines eller andra entreprenörer ombord.

b) Reseerbjudanden
 För att kunna utnyttja reseerbjudanden måste minst en person i resesällskapet vara medlem i Finnlines Star Club lojalitetsprogram. Bokningar med Star Club-rabatt gäller max 1 fordon, 2 hytter och 9 personer. Det går inte att göra gruppbokningar.

Aktuella reseerbjudanden gäller enbart när Passageraren uppger sitt medlemsnummer vid bokningstillfället. Vid bokning online fylls medlemsnumret i på angiven plats och vid bokning via telefon eller e-post ska Passageraren hänvisa till sitt medlemsnummer. En Star Club-medlem kan inte boka en resa åt andra om inte han eller hon själv följer med på resan.

Star Club-reseerbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter bortsett från den normala 20 % returrabatten vid köp av tur- och returresa.

Star Club-reseerbjudanden kan bokas online, via e-post eller via telefon. Star Club-reseerbjudanden kan inte bokas i samband med incheckningen. Star Club-medlemskapet måste verifieras genom uppvisande av medlemskort vid incheckningen.

IV Avslutande av medlemskap

10. Passageraren avslutar medlemskapet

Passageraren kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom att skriftligen meddela detta och skicka tillbaka medlemskortet till Finnlines Abp, Star Club, PB 197, 00181 Helsingfors, Finland.

11. Finnlines avslutar medlemskapet

Finnlines har rätt att avregistrera Kortet och avsluta medlemskapet utan att på förhand meddela detta om

a.) Passageraren har brutit mot regler och villkor

b.) Passageraren inte har använt Kortet under de senaste 24 månaderna

c.) Passageraren har stört ordningen ombord eller har vägrat att följa Finnlines besättningsmedlemmars instruktioner eller säkerhetsdirektiv

d.) informationen som uppges i ansökan är felaktig eller förlegad

Om Finnlines avregistrerar Kortet eller avslutar medlemskapet informerar Finnlines Passageraren om detta via brev eller e-post.

12. Ansvar

Finnlines ansvarar inte för eventuell förlust som uppstår för Passageraren eller tredje part till följd av ändringar av eller tillägg till lojalitetsprogrammet eller dessa villkor, avregistrering av Passagerarens medlemskort (vare sig avregistreringen baserades på dessa villkor eller inte), brott mot dessa villkor eller något annat som rör lojalitetsprogrammet. Om Passageraren bryter mot dessa villkor har Finnlines rätt att återkalla rabatter eller andra erbjudanden som Passageraren har beviljats efter brottet mot villkoren. Passageraren ansvarar för förlust som Finnlines drabbas av genom brott mot dessa villkor.

13. Villkorens giltighet

Dessa villkor gäller oberoende av eventuella andra avtal som Passageraren eller Finnlines har ingått.