Skip to content
  • Press release

Finnlines delårsrapport januari – september 2023

Finnlines

Finnlines VD Tom Pippingsköld kommenterar delårsrapporten:

”Finnlineskoncernens totala intäkter under januari – september 2023 uppgick till 513,2 miljoner euro (558,4 2022), vilket är en minskning med 8 procent jämfört med samma period 2022. Resultatet för perioden var 56,9 (105,2) miljoner euro. Intäkterna före ränta, skatt, avskrivning och amortering, EBITDA, uppgick till 131,7 (169,2) miljoner euro.

Den geopolitiska situationen fortsätter att vara osäker och marknaden för transporttjänster såväl globalt som i euroområdet är trög, vilket innebär att vi inom EU antingen har negativ tillväxt eller nolltillväxt. Utifrån nuvarande prognoser, väntas BNP-tillväxten i EU under 2023 och 2024 vara 0,6 respektive 1,1 procent. Centralbankerna är fortfarande oroade över inflationen, även om den har minskat avsevärt. Europeiska Centralbankens (rapid) hastiga ränteökningar har haft en negativ påverkan på den privata konsumtionen, byggbranschen samt företagens investeringar, och, som ett resultat, varit ett hinder för den ekonomiska aktiviteten i EU-länderna. Förändringen i Finlands exportvolymer under de senaste 12 månaderna var -4,7 procent (12 månaders glidande medelvärde september 2022–augusti 2023). Motsvarande siffra för importvolymen var -9,6 procent. ECB borde snabbt reagera på de försämrade tillväxtprognoserna och sänka räntorna.

Medan den ogynnsamma utvecklingen av Finlands export och import har resulterat i minskade fraktvolymer och påverkat vårt resultat negativt, har vi sett en mycket god uppåtgående trend beträffande passagerarvolymerna. Trots de minskade fraktvolymerna, har Finnlines kunnat behålla sin marknadsandel.

Finnlines fick levererat tre hybridrorofartyg redan 2022. I juli innevarande år levererades det första av de två fartygen i Superstarklassen, Finnsirius, som började trafikera rutten Nådendal­–Långnäs–Kapellskär (Finland–Åland–Sverige) den 15 september 2023. Finnsirius ankomst startade en ny era för rutten eftersom fartyget är både större och mer hållbart än något av de tidigare ropaxfartygen. Hon sätter också en helt ny standard för ropax-transporter på Östersjön, både vad gäller gods och passagerare. Det andra ropaxfartyget i Superstarklassen, Finncanopus, kommer att levereras i slutet av året. Våra ropaxfartyg har enorma batteribanker och kommer att använda sig av landström, vilket säkerställer nollutsläpp i hamn. Automooring (system för automatisk förtöjning) i alla tre hamnarna snabbar upp godshanteringen och ökar vår effektivitet ytterligare på rutten.

Finnsirius ersatte Europalink, ett mindre ropaxfartyg i Starklassen, som överfördes till rutten Sverige–Tyskland där hon ersatte ett inchartrat fartyg.

EU:s existerande utsläppshandelssystem kommer att utvidgas till att även omfatta sjötransporter från 2024 och framåt. Finnlines har gjort omfattande investeringar i hållbar och miljövänlig teknologi, och på så sätt positionerat sig avseende konkurrenskraft. Finnlines investeringsprogram för att minska koldioxidutsläppen går hand i hand med företagets strategi för att öka den operationella effektiviteten. De nya fartygen stödjer våra kunder i deras omställning mot hållbarhet och ansvarstagande för miljön. Därför, fortsätter Finnlines sin gröna omställning och gör således sitt bästa för att bistå sina kunder på det mest hållbara sätt som är möjligt. Vi har inte bara investerat i miljöteknik under flera år, utan Finnlines gröna nybyggnadsprogram om 500 miljoner euro är nästintill slutfört. Detta program visar tydligt vårt orubbliga engagemang för miljön, våra kunder och våra övriga intressenter.”

Bilaga:

Financial Review January–September 2023, PDF

För mer information, kontakta:

Tom Pippingsköld, President and CEO, Finnlines Plc
tom.pippingskold@finnlines.com+358 40 519 5041

För foton och andra frågor:

communications@finnlines.com

Om Finnlines:

Finnlines är ett ledande frakt- och passagerarrederi med verksamhet i Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten. Företaget är en del av Grimaldi Group, som är ett av världens största RoRo-rederier och den största aktören inom såväl gods- som passagerartrafiken på de av EU särskilt utpekade “havsmotorvägarna” – Motorways of the Sea. Koncerntillhörigheten gör det möjligt för Finnlines att erbjuda linjesjöfartstjänster till och från samtliga destinationer i Medelhavet, Västafrika, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien.