Hyppää sisältöön

Laivausehdot

Yleistä

Copyright notice: Vakiolaivausehdot 2008 – Standard Shipping Terms 2008 (c) ™ is protected by copyright and trademark. All rights are reserved by ICC Finland / ICC Palvely Oy. No part of this work may be translated and / or reproduced or copied in any form or by any means without written permission of OCC Finland / ICC Palvelu Oy. Original publication can be ordered: www.icc.fi

Finnlines Plc has been given written permission by ICC Finland / ICC Palvelu Oy.

Vakiolaivausehdot 2008 määrittelee kuljetussopimuksen osapuolina olevien lastinantajan ja rahdinkuljettajan velvollisuudet kappaletavaran merikuljetuksissa Suomen satamissa.

Vakiolaivausehdot 2008 perustuvat Suomen satamissa lastauksessa ja purkauksessa noudatettuun käytäntöön. Niiden taustana on Suomen merilaki sellaisena kuin se on voimassa vuoden 1994 uudistuksen jälkeen. Merikuljetussopimuksen ohella Vakiolaivausehtoja 2008 voidaan soveltuvin osin käyttää myös rahtaussopimusten tarkoittamissa kuljetuksissa ja muissa kuljetuksissa.

Kuljetussopimuksen osapuolia ovat lastiantaja ja rahdinkuljettaja, minkä lisäksi vastaanottajalla on oma roolinsa kuljetussopimuksen toteutumisessa. ”Lastinantajalla” tarkoitetaan näissä laivausehdoissa lastinantajaa, joka on kuljetussopimuksen osapuoli ja niitä aliurakoitsijoita, jotka toimivat hänen toimeksiannostaan ja hänen puolestaan. ”Rahdinkuljettajalla” tarkoitetaan varsinaista rahdinkuljettajaa, rahdinkuljettajan toimeksiannon perusteella toimivaa alirahdinkuljettajaa tai muuta aliurakoitsijaa.

Vakiolaivausehdot 2008 on laadittu siten, että sopijaosapuolet voivat valita niistä itselleen tarkoituksenmukaisimman laivausehdon kuljetussopimuksensa osaksi. Yleisen viittauksen lisäksi (esimerkiksi Vakiolaivausehdot 2008/ICC Suomi tai Standard Shipping Terms 2008/ICC Finland) osapuolten on eriteltävä kuljetussopimuksessaan oikea vaihtoehto vakiolaivausehdoista ilmenevalla tavalla, mikäli laivausehdossa on vaihtoehtoisia toimintatapoja. Näin valittua vaihtoehtoa ei ole tarpeellista toistaa sopimuksessa, vaan viittausta siihen on pidettävä riittävän sitovuuden edellytyksenä.

Lastinantaja ja rahdinkuljettaja voivat sopia aluksen lastaukseen tai purkaukseen liittyvistä keskinaisista velvollisuuksistaan sovellettavan lain puitteissa. Mikäli vakiolaivausehto on ristiriidassa sellaisen sopimuksen kanssa, on viimeksi mainittua sovellettava. Laivausehdot ovat siis voimassa silloin, kun osapuolet ovat päättäneet sisällyttää nimetyn laivausehdon kuljetussopimuksen osaksi ja silta osin, kuin toisin ei nimenomaan ole sovittu

”Kuljetussopimus” voi koskea yhtä tai useampaa kuljetusta tai se voi olla luonteeltaan pitkäaikainen puitesopimus, esim. ns. vuosisopimus.

Vakiolaivausehdot 2008 ovat sopusoinnussa

  • Suomen merilain kanssa
  • lncoterms 2000 -toimituslausekkeiden kanssa sikäli, kuin myyjän ja ostajan velvollisuuksia käsittelevä toimituslauseke viittaa sataman tapaan, tavaran luovuttamiseen rahdinkuljettajalle tai tavaran luovuttamiseen vastaanottajalle.

Perävaunu on yksi- tai useampiakselinen perävaunu, joka on tarkoitettu kytkettäväksi puoliperävaunun vetoautoon tai apuvaunuun ja jonka lastinantajan vetovaunu tuo lastaussatamaan, rahdinkuljettaja kuljettaa aluksella määräsatamaan ja vastaanottajan vetovaunu vie määräsatamasta. Näissä ehdoissa perävaunulla tarkoitetaan myös muuta vastaavaa omilla pyörillä kulkevaa suuryksikköä.

Kontti on Container Safety Conventionin (CSC) mukainen kontti. Näissä ehdoissa kontilla tarkoitetaan myös EU:n standardien mukaista vaihtokuormakoria tai muuta vastaavalla tavalla käsiteltävää, alustalla olevaa ja rahdinkuljettajan kuljetettavaksi hyväksymää suuryksikköä.

Konventionaalinen liikenne on lastinkäsittelytapa, jolloin lasti nostetaan alukseen partaan yli joko maissa olevalla nosturilla tai aluksen nosturilla.

Kuljetusväline on maakuljetukseen käytettävä kuljetusväline kuten kuorma- auto, juna tai muu vastaava kulkuneuvo.

Lastinantaja (Contracting Shipper) on kuljetussopimuksen osapuoli, joka on tehnyt sopimuksen tavaran merikuljetuksesta rahdinkuljettajan kanssa. Yleensä lastinantaja toimii joko laivaajana tai vastaanottajana tai naiden toimeksiantajana. Näissä laivausehdoissa ”lastinantaja” on merilain tarkoittama kappaletavarakuljetuksen lastinantaja tai, olosuhteista riippuen, matkarahtauksen lastinantaja.

Rahdinkuljettaja (Carrier) on kuljetussopimuksen osapuoli, joka on sitoutunut kuljetustehtävään lastinantajan kanssa sopimillaan ehdoilla, tai se, joka toimii hänen puolestaan. Näissä laivausehdoissa ”rahdinkuljettaja” on merilain tarkoittama kappaletavarakuljetuksen rahdinkuljettaja tai, olosuhteista riippuen, matkarahtauksen rahdinkuljettaja.

Roro-kuljetus on lastialustalla tapahtuva kuljetus.

Suuryksikkö on koneellisesti käsiteltävä suuri kuljetusyksikkö, joka on usein yhdistetty pienempiä kuljetusyksiköitä.

Sovittu aika on aika, jonka kuluessa lastinantajan tai rahdinkuljettajan on toimitettava tavara vastapuolelle. Se voi olla tarkka ajankohta, päivämäärä tai jokin aikaväli, esim. viikko. Ellei sitä ole erikseen sovittu, rahdinkuljettaja määrää tai ilmoittaa, milloin tai mihin ajankohtaan mennessä lastinantajan on lastaussatamassa luovutettava tavara rahdinkuljettajalle tai vastaanottajan on purkaussatamassa otettava se vastaan. Lastaussatamassa edellä mainittu maaraaminen, ilmoittaminen tai tarkempi sopiminen tapahtuu rahdinkuljettajan ja lastinantajan tai laivaajan välillä. Purkaussatamassa rahdinkuljettajan vastapuolena on yleensä vastaanottaja.

Tavara tarkoittaa näissä laivausehdoissa, paitsi varsinaista tavaraa, myös sellaista lastinantajan toimittamaa kuljetusyhdistelmää (konttia, lastialustaa tms.), johon tavara on lastattu. konttien tai irtoperävaunujen järjestelyä varten.

Varasto tarkoittaa satamassa olevaa varastorakennusta, varastokenttää tai terminaalia tai konttikuljetuksissa konttiterminaalia (C/Y = Container Yard).

Vastaanottaja (Consignee) on se, jolla on oikeus kuljetussopimuksen, kuljetusasiakirjan tai lain perusteella vastaanottaa tavara rahdinkuljettajalta määräsatamassa. Muiden kuin näissä vakiolaivausehdoissa mainittujen osapuolten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät sovellettavan lainsäädännön perusteella.

Vakiolaivausehdot käsittelevät vain lastinantajan ja rahdinkuljettajan välistä sopimussuhdetta. Lastinantajan velvollisuutena on maksaa rahti kuljetussopimuksen mukaisesti. Rahdinkuljettajan velvollisuutena on vastaanottaa tavara, antaa sopimuksen mukainen kuljetusasiakirja, kuljettaa tavara kuljetussopimuksen mukaisesti ja luovuttaa se vastaanottajalle.

Vastaavasti lncoterms-toimituslausekkeet käsittelevät vain myyjän ja ostajan välistä sopimussuhdetta eivätkä ne vaikuta kuljetussopimuksen osapuolten välisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Usean toimituslausekkeen mukaan kuitenkin myyjän toimitusvelvollisuus ja ostajan velvollisuus vastaanottaa toimitus määräytyy viime kädessä sen mukaan, milloin myyjä luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle tai rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran ostajalle tai hänen edustajalleen. Kauppasopimuksen osapuolten kannalta on tärkeää valita laivausehto siten, että se täyttää toimituslausekkeen tavaran toimitukselle asettamat edellytykset.

Kaikkien laivausehtojen rakenne on samanlainen. Jokaisessa ehdossa samaa velvollisuutta koskevat artiklat on asetettu vierekkäin siten, että sopimusosapuolten velvollisuuksien vertailu on helppoa. Laivausehtoja voidaan käyttää myös siten, että purkausta ja lastausta varten valitaan eri ehdot, jolloin sovelletaan valitun ehdon kyseistä osaa. Näissä laivausehdoissa määritellyt osapuolten velvollisuudet lastaus- ja purkaussatamissa voidaan ryhmitellä seuraavasti:

  • tavaran toimittaminen rahdinkuljettajalle ja toimituksen vastaanotto lastinantajalta sekä näitä toimenpiteitä vastaava
  • tiedotusvelvollisuustavaran toimittaminen vastaanottajalle ja toimituksen vastaanotto rahdinkuljettajalta sekä näitä toimenpiteitä vastaava tiedotusvelvollisuus
  • kustannusten siirtyminen
  • tavaravastuun alkaminen ja päättyminen
  • muut velvollisuudet (pakkaus ym.)

Tärkeimmät niistä ovat tavaran toimittaminen ja vastaanotto, jotka on kaikissa laivausehdoissa määritelty ehtojen ensimmäisissä artikloissa.

Edellisiin vuoden 1996 Vakiolaivausehtoihin verrattuna näissä vakiolaivausehdoissa ovat uusina mukana perävaunuehto ja konttiehto. Perävaunuehto kuvaa sopimusosapuolten velvollisuuksia silloin, kun kuljetettavana on erillisenä laivattava perävaunu tai muu samankaltainen, omilla pyörillään kulkeva suuryksikkö. Konttiehdossa kuljetettavana on kontti tai muu sen kaltainen ja kontin lailla käsiteltävissä oleva suuryksikkö.

Käytännössä näissä laivausehdoissa tarkoitettu perävaunu on lähes aina puoliperävaunu (irtoperä, ”traileri”), hyvin harvoin täysperävaunu.

Yleistä

Porttiehdossa kohteena on kappaletavara tai kontti tai muu vastaavalla tavalla käsiteltävissä oleva suuryksikkö. Porttiehdossa lastinantajalla on vähim­mät velvollisuudet.

Lastauksessa lastinantaja luovuttaa tavaran rah­dinkuljettajalle toimittamalla tavaran sovittuna ai­kana kuljetusvälineessä purkauspaikalle. Rahdin­kuljettaja purkaa tavaran saapuvasta ajoneuvosta ja siirtää sen edelleen varastoon tai lastaa aluk­seen. Lastinantajan on pakattava ja merkittävä ta­vara sekä kuormattava se esikuljetusvälineeseen siten, että tavara on tavanomaiseentapaan käsitel­tävissä.

Rahdinkuljettaja vastaa kustannuksista sen jälkeen, kun lastinantaja on sovittuna aikana toimittanut ta­varan ja mahdollistanut kuljetusvälineen purkauk­sen, aina rahdinkuljettajan toimitusvelvollisuuden päättymiseen asti.

Vastuu tavaran vahingoittumisesta on rahdinkuljet­tajalla sen jälkeen, kun hän on sovitun ajan puit­teissa tarttunut tavaraan. Mikäli rahdinkuljettaja lai­minlyö tavaran vastaanoton sovitun ajan puitteissa, sekä kustannukset että riski ovat sen jälkeen rah­dinkuljettajalla. Hänen tavaravastuunsa päättyy toi­mitusvelvollisuuden päättyessä. Purkauksessa rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle lastinantajan ja rahdinkuljettajan vä­lisen sopimuksen mukaisesti joko toimittamalla ta­varan määräsatamassa varaston lastauslaiturille kuormattavaksi kuljetusvälineeseen (porttiehto) tai kuormattuna vastaanottajan osoittamaan kuljetus­välineeseen (porttiehto kuormattuna). Porttiehto so­veltuu myös konttiliikenteeseen silloin, kun lastinan­taja luovuttaa kontin rahdinkuljettajalle tuomalla se kuljetusvälineessään satama-alueelle ja rahdinkul­jettaja nostaa kontin saapuneesta ajoneuvosta. Vastaanotossa rahdinkuljettaja luovuttaa lastatun kontin vastaanottajalle lastaamalla sen sitä nouta­van vastaanottajan ajoneuvoon.

Yleistä

Perävaunuehdon kohteena on yleensä puoliperä­vaunu, joskus myös täysperävaunu tai muu omilla pyörillään kulkeva yksikkö. Lastinantaja tuo perä­vaunun sovitun ajan puitteissa ajoneuvolla lastaus­satamaan lastaus alueelle. Rahdinkuljettaja tarkas­taa saapuvan yksikön lastaussataman portilla tai lastausalueella.

Rahdinkuljettaja ohjaa perävaunun tai muun vas­taavan omilla pyörillään kulkevan yksikön osoitta­maansa paikkaan, minkä jälkeen se on hänen vas­tuullaan. Lastinantaja vastaa seisontakustannuk­sista, kunnes rahdinkuljettaja siirtää perävaunun alukseen.

Perävaunu on rahdinkuljettajan vastuulla, kunnes vastaanottaja sen noutaa. Vastaanottaja vastaa sei­sontakustannuksista.

Purkusatamassa rahdinkuljettaja luovuttaa perä­vaunun tai muun vastaavan pyörillä varustetun yksi­kön vastaanottajalle toimittamalla vastaanottajalle sen purkualueelle satama-alueella, josta vastaanot­taja noutaa sen. Rahdinkuljettaja saattaa tarkastaa yksikön määrä­satamassa ennen sen poistumista satama-alueelta.

Yleistä

Varastoehdon mukaan lastinantaja luovuttaa tava­ran ja rahdinkuljettaja vastaanottaa sen lastinanta­jalta lastaussatamassa varastossa. Rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle purkaussata­massa varastossa. Osapuolten väliset kustannuk­set ja tavaravastuu jakautuvat toimitushetkellä.

Varastoehdossa on kaksi vaihtoehtoa: roro-kulje­tukset ja muut kuljetukset. Roro-kuljetuksissa las­tinantaja toimittaa tavaran rahdinkuljettajalle las­taussatamassa terminaaliin lastialustalle kuormat­tuna. Muissa kuljetuksissa lastinantaja luovuttaa ta­varan lastaussatamassa varastossa silloin, kun rah­dinkuljettaja tarttuu tavaraan. Purkaussatamassa roro-kuljetuksissa rahdinkuljettaja toimittaa tavaran lastialustalla satamavarastoon tai varastokentälle ja muissa kuljetuksissa varaston lattialle tai varasto­kentälle.

Yleistä

Konttiehdon mukaan lastinantaja luovuttaa valmiiksi lastatun kontin tai muun kontin lailla käsiteltävissä olevan suuryksikön lastaussatamassa rahdinkuljet­tajalle silloin, kun lastiantaja (käytännössä lastinan­tajan puolesta toimiva terminaalioperaattori) asettaa kontin konttipihalle (container yard), rahdinkuljettaja (=operaattori hänen puolestaan) määräämään paik­kaan. Luovutuksen tulee tapahtua sovitun ajan puit­teissa.

Purkaussatamassa rahdinkuljettaja luovuttaa kontin lastinantajalle silloin, kun vastaanottaja (operaattori hänen puolestaan) tarttuu rahdinkuljettajan anta­man määräajan puitteissa konttiin, jonka rahdinkul­jettaja (operaattori hänen puolestaan) on asettanut varastoon konttipihalla (container yard).

Laituriehdon mukaan lastinantaja luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle lastaussatamassa laiturilla aluk­sen sivulla, alukseen siirrettäväksi. Purkaussata­massa rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanot­tajalle laiturilla, aluksesta purettuna.

Laituriehto on tarkoitettu käytettäväksi käsiteltäessä lastia konventionaalisella tavalla. Sitä ei ole tarkoi­tettu roro-kuljetuksiin. Laituriehdossa tavaran luovu­tus ja siihen liittyvä kustannusten sekä tavaravas­tuun siirtyminen tapahtuvat aina aluksen sivulla lai­turilla. Laituriehto perustuu aiemmin noudatettuun käytäntöön.

Mikäli konventionaalisen lastinkäsittelyn yhteydessä lastinantaja ja rahdinkuljettaja ovat sopineet käyttä­vänsä linjaehtoa (liner term), suositellaan sen tul­kinnassa sovellettavaksi Suomen satamissa laitu­riehtoa. Mikäli roro-kuljetuksen yhteydessä on sovittu linjaehdosta, suositellaan vastaavasti Suo­men satamissa käytettäväksi varastoehtoa.

Yleistä

Laivaehdossa lastinantaja toimittaa tavaran aluk­seen. Toimitukseen saattavat sisältyä myös tavaran ahtaus ja alukseen kiinnitys. Kustannukset jakautu­vat ja tavaravastuu siirtyy silloin, kun tavara on toi­mitettu sovitulla tavalla alukseen. Vastaavasti pur­kaussatamassa rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran vastaanottajalle aluksesta purettavaksi, jolloin kus­tannukset jakautuvat ja tavaravastuu siirtyy vas­taanottajalle purkaussatamassa aluksen sivulla.

Laivaehdon mukainen lastaus ja purkaus ovat käy­tännössä sama kuin free in ja free out.

Loading

Finnlines Door Term. Loading: The Contracting ShipperFinnlines Door Term. Loading: The Carrier
1. Delivering the goods or the container to the Carrier The Contracting Shipper delivers the goods or the container on the means of transport provided by the Carrier in the place and at the time agreed by the parties. The Contracting Shipper hands the goods or the container over to the Carrier when they are on the means of transport at the loading place and when the Carrier can take physical charge of them.2. Taking delivery of the goods or the container from the Contracting Shipper The Carrier takes delivery of the goods or the container on the means of transport provided by the Carrier from the Contracting Shipper in the place and at the time agreed by the parties. The Carrier receives the goods or the container when he takes physical charge of them on the means of transport at the loading place.
3. Division of costs The Contracting Shipper bears all the costs of delivering the goods or the container in accordance with 1. Should the Contracting Shipper fail to deliver the goods or the container in accordance with 1 or should he fail to fulfil the obligations defined in 7, the Contracting Shipper is liable for all direct costs thereby incurred to the Carrier.4. Division of costs The Carrier bears all costs of taking delivery of the goods or the container and after he has received them in accordance with 2. Should the Carrier fail to take delivery of the goods or the container in accordance with 2 or should he fail to fulfil the obligations defined in 7, the Carrier is liable for all the direct costs thereby incurred to the Contracting Shipper.
5. Division of liability The Contracting Shipper bears all liability or loss of or damage to the goods or the container until he has handed them over in accordance with 1.6. Division of liability The Carrier bears all liability for loss of or damage to the goods or the container after he has received them in accordance with 2. Should the Carrier fail to take delivery of the goods or the container in accordance with 2, he bears all liability for loss of or damage to the goods or the container incurred thereby
7. Other Obligations The Contracting Shipper must provide suitable packing for the goods, mark the goods or the container and load them so that they can be handled in a normal way and be indentified as the contract goods. The Contracting Shipper must load the goods and the container and lash and secure its contents according to the requirements applied. The Contracting Shipper must give the Carrier sufficient information of the goods or container, in due time, for the delivery of the goods or container to the agreed place of shipment.8. Other Obligations The Carrier must give the Contracting Shipper, in due time, notice as to when the goods or the container must be at the place for the Carrier to take the delivery. The Carrier is to lash and secure the goods or the container to the means of transport

Discharge

In case the parties have agreed that the Consignee shall discharge the content of the container (container owned by shipper or the Carrier) then the obligations of the parties as concerns the container are applied in similar manner to the contents of the container instead.

Finnlines Door Term. Discharge: The CarrierFinnlines Door Term. Discharge: The Consignee
1. Delivering the goods or the container to the Consignee The Carrier delivers the goods or the container, loaded on the means of transport, to the Consignee at the time stipulated at the place nominated by the Contracting Shipper to which the Carrier can reach with the means of transport and where the Consignee can discharge the goods or the container from the means of transport. The Carrier hands over the goods or the container when he, within the time stipulated delivers the goods or the container to the place nominated by the Contracting Shipper to be discharged or to be unloaded by the Consignee.2. Taking delivery of the goods from the Carrier The Consignee takes delivery of the goods or the container from the Carrier, loaded on the means of transport, at the time stipulated at the place nominated by the Contracting Shipper to which the Carrier can reach with the means of transport and where the Consignee can discharge the goods or the container from the means of transport. The Consignee receives the goods or the container, within the time stipulated, when it is in his reach on the means of transport to be discharged by him.
3. Division of costs The Carrier bears all the costs of delivering the goods or the container in accordance with 1, including port storage within the agreed free time and delivery. Should the Carrier fail to deliver the goods or the container in accordance with 1 or should he fail to fulfil the obligations defined in 7, he is liable for all direct costs thereby incurred to the Consignee.4. Division of costs The Consignee bears the costs of unloading and handling the goods or the container including checking the goods, counting them and other activities consequent to the above after he has received them in accordance with 2. Should the Consignee fail to take delivery of the goods or the container in accordance with 2 or should he fail to fulfil the obligations defined in 8, he is liable for all direct costs thereby incurred to the Carrier.
5. Division of liability The Carrier bears all liability for loss of or damage to the goods or to the container until he has handed them over in accordance with 1.6. Division of liability The Consignee bears all liability for loss of or damage to the goods or the container after he has received them in accordance with 2. Should the Consignee fail to take delivery of the goods or to the container in accordance with 2, he bears all liability for loss of or damage, thereby incurred, to the goods or to the container.
7. Other Obligations The Carrier must give the information necessary for taking delivery of the goods or the container in due time before the delivery. The information must be given to the person named by the Contracting Shipper. If the Carrier is unable to give this information to the named person, he can give it to the owner of the cargo, or if he does not know who is the owner, to the Contracting Shipper. The Carrier must indicate the discharging place to the person defined in this paragraph and give him notice as to when the goods or the container can be discharged from the means of transport.8. Other Obligations The Consignee must seek the information relating to the delivery of the goods or the container, defined in 7, from the Carrier in the due time. The Consignee must notice the Carrier of any special requirements relating to the order or manner of delivering or taking the delivery of the goods or the container. The Consignee bears all additional costs incurred directly because of these requirements. In case it is agreed between the parties to the contract of carriage that the Consignee shall discharge the container itself from the means of transport and the container is owned by the Carrier, then the Consignee is obliged to return the container to the Carrier as separately agreed.

9. Applicability of Finnlines Standard Conditions of Carriage This Finnlines Door Service is subject to the conditions and terms of Finnlines Standard Conditions of Carriage, see particularly clause 4 of these Conditions (Law and jurisdiction) and Finnlines Container Transport Terms. In case of any discrepancy between Finnlines Door Service and the compulsory stipulation in any International Convention or applicable national law, the compulsory provision stipulations of the said convention or the national law shall prevail, only however, in such respects as Finnlines Door Service differs but no further. This Finnlines Door Term stated above is not applicable to Partial Container Load Transports.

Finnlines Plc (”Finnlines”) is offering to the customers Gate to Gate service named ”Finnlines Gate Service; Trailer & Lorry 2010”. 

Ports                  

Finnlines Gate Service is applied in following port pairs:

Helsinki Vuosaari – Travemünde Skandinavienkai / Lübeck Nordlandkai
Turku Pansio, West harbour – Travemünde Skandinavienkai / Lübeck Nordlandkai

Port services for classified, temperature controlled and frost / heat sensitive cargo in the respective ports are outside Gate Service. The customer is requested to contact the terminal operators.

Finnlines’ services in respect to the temperature controlled and frost / heat sensitive cargo are provided in accordance with the terms and conditions of  ”Booking and reporting form for reefer and heated units and subsequent terms and conditions”.

Service in force

Finnlines Gate Service is in force as from 1 January 2010. The customer is fully entitled to either contract with Finnlines on Finnlines Gate Service or  to contract on these services with a third party in the respective port or to contract with Finnlines on other terms applied by Finnlines in that respective port.

Finnlines Gate Service include invoicing services and electronic data services (eServices; Extranet) which are incorporated and developed to simplify customers’ transport processes.

Electronic access, delivery control and checking at the gate:

Each port is equipped with an electronic access and delivery controlling system ensuring as much as possible that the Article of Transport is in a safe keep and custody during it’s stay in the port.  The external condition of the Article of Transport is checked at both gates, in the loading and discharging port respectively.  The Article of Transport is checked internally only in case there is reason to suspect that the Article of Transport is packed, loaded, stowed lashed and secured in a faulty manner (see clause 25 of the Standard conditions of Carriage). This system enables Finnlines to plan the loading, the discharge and the positioning of the Article of Transport in the ports in a precise and timely manner in order to support as much as possible the planning of the logistics of the customer.

Incorporation of Finnlines Gate Service; Trailer & Lorry 2010, Liability and Notice of the claim                            

Finnlines liability is defined by the provisions of the applicable law and by the terms and the conditions of the Finnlines Standard Conditions of Carriage incorporating Finnlines Gate Service.

The customer is obliged, when taking the delivery of the Article of Transport, to check the Article of Transport visually and, if necessary, to file a written notice of claim to Finnlines head office or representative in the respective port. Finnlines carries a counter -check of the reported damage based on the condition checks. A notice of claim is to be given immediately when the damage is visually apparent, otherwise within three days from the receipt. The notice of claim and possible subsequent claim is handled by Finnlines head office.

Classified, temperature controlled and frost / heat sensitive cargo inside the Article of Transport                              

Lorries Standard Shipping Terms 2008/ICC – Ship Term; loading and Standard Shipping Terms 2008/ICC – Ship Term; discharge

Finnlines Gate Service:

Finnlines Gate Service means that Finnlines, including its sub-contractors, provide care and custody, which is reasonably required by due diligence, for Article of Transport (Trailer or Lorry) and goods inside the Article of Transport during the time inbound Article of Transport passes the Gate until the time outbound Article of Transport passed the Gate in respective port, provided that the Article of Transport is not under charge of any other party, see below as specified.                               

Incorporated services   Physical receipt and delivery

Trailers Standard Shipping Terms 2008/ICC – Trailer Term; loading and Standard Shipping Terms 2008/ICC – Trailer Term; discharge