Skip to content

Ship: Finnswan

Каюта с окном A2/A4S | Finnswan

Каюта с окном для пассажиров с ограничением движения A3D | Finnswan

Каюта с окном cabin A4 | Finnswan

Каюта LUX L4 | Finnswan

Каюта Junior Suite JS4 | Finnswan

Каюта Owner’s Suite OS4 | Finnswan

Inside cabin | Finnswan

Outside cabin | Finnswan

Outside cabin, suitable for disabled | Finnswan

Outside cabin | Finnswan

  • 1
  • 2